PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 484 Kapitały w jednostkach gospodarczych | 95--106
Tytuł artykułu

Zyski zatrzymane a wynik z lat ubiegłych - analiza ujawnień w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Retained Earnings vs. Profit (Loss) of Previous Years - Analysis of Disclosures in the Financial Statements of Selected Stock Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wynik z lat ubiegłych jest pozycją, która może zostać wykorzystana do ukrywania strat lub do maskowania innych nadużyć księgowych. Zamiarem autorów było rozpoczęcie dyskusji na temat sposobu prezentacji i ujawniania informacji o wyniku z lat ubiegłych. W związku z tym celem artykułu jest ocena ujawnień w zakresie wyniku z lat ubiegłych w wybranych spółkach giełdowych. Wynik z lat ubiegłych według MSR/MSSF wchodzi w skład pozycji "zyski zatrzymane", których definicja i składowe nie są ściśle określone przez regulatora. Badaniem objęto 20 skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów, które wykazały znaczący poziom zysków zatrzymanych w relacji do aktywów lub do wyniku finansowego. Badanie potwierdziło zróżnicowany sposób prezentacji zysków zatrzymanych, co utrudnia uzyskanie informacji o polityce dywidendowej. Kolejny wniosek dotyczy wyniku z lat ubiegłych, na który wpływ miały zmiany zasad (polityki) rachunkowości lub błędy poprzednich okresów.(abstrakt oryginalny)
EN
Profit (loss) of previous years is a position that can be used to cover losses or mask other accounting frauds. The intention of the authors was to start discussions on how to present and disclose information about retained earnings. The purpose of the article is to evaluate the disclosures of "profit (loss) of previous years" in selected listed companies. The category of "profit (loss) of previous years" under IAS/IFRS is included in "retained earnings", whose definition and components are not strictly defined by the regulator. The study covered 20 consolidated financial statements of entities that showed a significant level of retained earnings relative to assets or financial result. The study confirmed the varied presentation of retained earnings, which makes it difficult to obtain information on dividend policy. Another application concerns the profit (loss) of previous years, which was influenced by changes in accounting policy or errors of previous periods.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dobija D., Hołda A., 2005, Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa, [w:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 116-117.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L182/19.
 • Fedak Z., 2016, Bilans, [w:] Zamknięcie roku 2016, Rachunkowość spółka z o.o., Warszawa, s. 201-211.
 • Fedak Z., 2017, Co dalej z ustawą o rachunkowości, Rachunkowość 2017, nr 7, s. 30.
 • Frendzel M., 2005, Kapitały własne i ich struktura, [w:] Jaruga A. (red.), Jednostkowe sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 219.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa, s. 325.
 • Krajowy Standard Rachunkowości 2016, nr 7: "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, poz. 2.
 • MSR, 2016, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Szychta A., 2010, Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 59, Warszawa 2010, s. 121.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2016, poz. 1578 ze zm.
 • Walińska E., 2005, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 184.
 • Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Gad J., 2011, Sprawozdanie finansowe według MSSF, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 211.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.