PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 480 Rachunek kosztów. Rachunkowość zarządcza. Controlling | 19--38
Tytuł artykułu

Ubezpieczenia społeczne w Polsce po reformie systemu w 1999 r.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Insurance in Poland After The Reform of The System in 1999
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach reformy systemu emerytalnego wprowadzono wiele regulacji, które ujęto w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r. Kluczowe znaczenie miało wyodrębnienie z ubezpieczenia społecznego składki emerytalnej, rentowej, chorobowej i wypadkowej oraz zróżnicowanie wysokości obliczania składek na poszczególne fundusze. Poza obowiązkowymi ubezpieczeniami umożliwiono przystąpienie do niektórych ubezpieczeń dobrowolnie. Zamiast zdefiniowanego świadczenia wprowadzono zdefiniowaną składkę. Ubezpieczonych zobligowano do ponoszenia częściowych kosztów składek. Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań przyjętych w reformie systemu ubezpieczeń społecznych oraz wskazanie na wielokrotność zmian przepisów wprowadzonych od 1999 r. przepisów. To powoduje stopniowe wycofywanie z pierwotnych założeń reformy dotyczących wdrożenia systemu kapitałowego(abstrakt oryginalny)
EN
The pension system reform introduced a number of regulations which were included in Social Insurance Act in 1998. It was crucial to identify the pension, sickness and accident insurance contributions from pension insurance scheme and to vary the amount of contributions calculated to individual funds. Accordingly to new regulations it started to be allowed to apply for some insurance on a voluntary basis. Instead of a defined benefit, a defined contribution was introduced. The insured were obliged to incur partial costs of contributions. The main aim of the article is to present the solutions adopted in the reform of the pension insurance scheme and to indicate the multiple amendments to the provisions introduced since 1999, which as a result caused the gradual disengagement of the original assumptions of the reform concerning the implementation of the funded scheme(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bieniasz D., Szałek A., 1999, System ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie zdrowotne i system emerytalny po reformie, Difin, Warszawa.
 • Bieniasz D., Uścińska G., 1999, Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne po reformie, OPO TNOiK, Bydgoszcz.
 • Brojewski M., 1970, Zakres osób objętych pracowniczym ubezpieczeniem społecznym i składki, Wydawnictwo prawnicze, Warszawa.
 • Browarczyk E., 1998, Próba oceny europejskich reform, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, nr 6.
 • Dekret z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin,
 • Dz. U., nr 55, poz. 273 ze zm.
 • Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz. U., nr 30, poz. 116 ze zm.
 • Dekret z dnia 4 maca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, Dz. U., nr 10, poz. 54 ze zm.
 • Denek E., Sobiecki J., Wolniak J., 1995, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gilga K., 1997, Kryzys ubezpieczeń społecznych. Kierunki pożądanych zmian, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 • Gleixner T., 1970, Powszechne zaopatrzenie emerytalne pracowników i ich rodzin, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Góra M., Rutkowski M., 1997, Reforma systemu emerytalnego w Polsce. Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 24, Warszawa.
 • Hadyniak B., Monkiewicz J., 1999, Fundusze emerytalne II filar, Poltext, Warszawa.
 • http://www.finanse.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=07870acc-2a62-4076-aff6-3f5a6c43591e&groupId=766655.
 • Jackowiak C., 1991, Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, Ossolineum, Wrocław.
 • Kroner J., 1998, Emerytury i renty z I filara, Rzeczpospolita, nr 280.
 • Kuźniar J., 1994, Ubezpieczenie społeczne adwokatów po zmianach, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 4.
 • Kuźniar J., 2014, Ubezpieczenia społeczne, Warszawa.
 • Łopacińska E., 1999, Zreformowany ZUS według nowych zasad, Warszawa.
 • Makarzec P., 2013, Reforma systemu ubezpieczeń społecznych w III Rzeczpospolitej, Zeszyty Naukowe WSEI, seria: Administracja, 3(1/2013), Lublin.
 • Muszalski W., Popławska H., Szurgacz H., 1994, Problemy reformowania ubezpieczenia społecznego. Praca i zabezpieczenie społeczne, PWE, Warszawa.
 • Nowicki D.K., 2014, Kapitałowy system emerytalny po zmianach - wybrane zagadnienia prawne, KNF, Warszawa.
 • Nowicki D.K., 2014, Kapitałowy system emerytalny po zmianach- wybrane zagadnienia prawne, KNF, Warszawa.
 • Patulski A., Patulski W., Nałęcz M., Orłowski G., Walczak K., 2001, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Pisz Z. (red.), 1999, Zadania społeczne, AE, Wrocław.
 • Poradnik ZUS: Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, Warszawa 2015.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych, Dz. U., nr 153, poz. 1006 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, Dz. U., nr 128, poz. 829 ze zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz. U., nr 3, poz. 19.
 • Rozporządzenie RM z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą, Dz. U., nr 3, poz. 19 z 1976 r. ze zm.
 • Rymsza M., 1998, Reforma bazowego filaru ubezpieczeń społecznych, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, 7/8.
 • Sanetra W., 2011, Założenia reformy ubezpieczeń społecznych, [w:] Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej, PSUS, Bydgoszcz.
 • Sas-Kulczycka K., Choryło D., Król J., Lasota Z., 1998, Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG-Press, Warszawa.
 • Szubert W., 1987, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz. U. 2015, poz. 2008 ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., 2012 , poz. 637.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2012 , poz. 637.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U., nr 137, poz. 887 ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U., nr 137, poz. 887 ze zm.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin, Dz. U., nr 24, poz. 133.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, Dz. U.,
 • nr 40, poz. 267.
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., nr 115, poz. 792.
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, Dz. U. 2001, nr 27, poz. 298.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz. U. 1983, nr 30, poz. 210 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Dz. U., nr 162, poz. 1118 ze zm.
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych, Dz. U., nr 29, poz. 156 ze zm.
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą i ich rodzin, Dz. U., nr 40, poz. 235 ze zm.
 • Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U., nr 26, poz. 228.
 • Ustawa z dnia 19 marca 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, Dz. U., nr 45, poz. 232 ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U. 1991, nr 7, poz. 24.
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U., nr 291, poz. 1706.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz. U. nr 139, poz. 932 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., 2003, nr 166, poz. 1609.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o służbie celnej, Dz. U. z 1999 r., nr 72, poz. 802.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U., nr 60, poz. 636 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz. U., nr 75, poz. 398.
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz. U., nr 75, poz. 398.
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokatach, Dz.U., nr 16, poz. 224 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, t.j. z 1998 r. Dz. U., r 21, poz. 94 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 października 1971 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin, Dz. U., nr 27, poz. 255.
 • Ustawa z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin, Dz. U. nr 38, poz. 225.
 • Ustawa z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin, Dz. U., nr 32, poz. 140.
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin, Dz. U., nr 37, poz. 165.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. nr 139, poz. 934.
 • Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin, Dz. U., nr 23, poz. 99 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz. U. nr 139, poz. 934 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników i ich rodzin, Dz. U., nr 13, poz. 90.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz. U. 2013, poz. 1717.
 • Ustawa z dnia z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 1999, nr 110, poz. 1256.
 • Woźniczka F., 1966, Minęło sto lat od czasu założenia Spółki Brackiej w Tarnowskich Górach, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, nr 12, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171488831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.