PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 74 nr 3 Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji | 53--72
Tytuł artykułu

Perspektywy zmian zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody w obliczu przeobrażeń gospodarczych

Warianty tytułu
Prospective Changes in the Demand for Qualifications and Occupations in the Face of Economic Transformations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie perspektyw zmian zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje zawodowe w obliczu przemian gospodarczych w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. W pierwszej części omówiono przemiany gospodarcze towarzyszące procesowi przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy oraz przeanalizowano zmiany struktury sektorowej gospodarki w Polsce z uwzględnieniem sektorów zaawansowanych technologicznie oraz wiedzochłonnych. W drugiej części ukazano zmiany zachodzące w treści pracy, sposobie wykonywania zadań zawodowych i niezbędnych do ich realizacji umiejętności, wywołane postępem technicznym i wzrostem zaangażowania wiedzy w gospodarce. Trzecią część poświęcono analizie zjawiska zanikania i pojawiania się nowych zawodów na polskim rynku pracy oraz analizie zmian w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej pracujących w Polsce w latach 1995-2015 i prezentacji prognoz zatrudnienia w przekroju grup zawodów do 2022 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify prospective changes in the demand for occupations and qualifications in the face of economic transformations geared towards a knowledge-based economy. The first part outlines economic changes accompanying the transition to a knowledgebased economy and contains an analysis of changes in the sectoral structure of employment in Poland in the high-tech industry and knowledge-intensive services. The second part includes an overview of changes in work content, the manner of performing professional tasks and the skills required as a result of technological progress. The third part describes prospective changes in the demand for occupations and qualifications. The author analyses the phenomenon of the disappearance and emergence of new occupations in the Polish labour market and investigates changes in the employment structure across occupations and qualifications in Poland, including forecasts of the employment structure across occupational groups.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baza metadanych Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/DE/htec_esms.htm [dostęp: 10.02.2017].
 • Gajdos A., 2012, The forecast of occupational structure of employment in Poland, w: R. Wilsonred, Building on skills forecasts - Comparing methods and applications, Luxembourg: CEDEFOP.
 • Gajdos A., 2013, Zróżnicowanie wojewódzkie struktury pracujących według poziomu wykształcenia i grup zawodów w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 293, 89-99.
 • Gajdos A., 2014, Spatial analysis of human capital structures, Comparative Economic Research, 17(4), 43-54.
 • Gajdos A., 2015, Prognoza liczby pracujących w przekroju grup zawodów w Polsce na lata 2014- 2022, Polityka Społeczna, 11-12 (500-501), 32-38.
 • Gajdos A., 2016, Struktura zawodowa rynku pracy w Polsce. Systemy informacyjne i prognozy, Łódź: Wyd. UŁ.
 • Gajdos A., Żmurkow E., 2012, Skilled personnel supply and the prospects for regional innovative development in Poland, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 15(4), 45-58.
 • Gajdos A., Żmurkow-Poteralska E., 2014, Prognozy liczby pracujących według grup zawodów w Polsce, Polityka Społeczna, 1, 14-20.
 • Gruza M., Hordyjewicz T., 2014, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Tworzenie i stosowanie, Warszawa: MPiPS.
 • GUS, 2016, Nauka i technika w 2015 r., Warszawa.
 • ILO, 2012, International Standard Classification of Occupations ISCO-08, Geneva.
 • Jeruszka U., 2010, Człowiek i zawód. Wybrane zagadnienia z pedagogiki pracy, Warszawa: IPiSS.
 • Klucz powiązań między Klasyfikacją zawodów i specjalności z 2010 r. a Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. z późn. zm. - według stanu na dzień 22 listopada 2016 r., http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci [dostęp: 20.02.2017].
 • Kusideł E., Gajdos A., 2015, Model prognozowania liczby pracujących dla województwa mazowieckiego. Prognoza struktury i liczby pracujących w przekroju sektorów i podregionów oraz grup zawodów i podregionów województwa mazowieckiego na lata 2014-2022, Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
 • Kusideł E., Modranka E., 2014, Teoretyczne podstawy budowy modeli sektorowych, w: Prognoza zatrudnienia według grup zawodów i sektorów w Polsce do 2020 r. Raport VIII, red. E. Kwiatkowski, B. Suchecki, Warszawa: IPiSS.
 • Matusiak K.B. (red.), 2008, Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: PARP.
 • MPiPS, 2014, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, Warszawa: Departament Rynku Pracy.
 • National Academy of Science, 1999, The Changing Nature of Work. Implications for Occupational Analysis, Washington DC: National Academy Press, www.nap.edu/read/9600/chapter/1 [dostęp: 10.02.2017].
 • OECD, 1996, The knowledge-based economy, Paris.
 • Piech K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji.
 • Prognozy zatrudnienia w Polsce do 2022 r., http://np.prognozowaniezatrudnienia.pl/ [dostęp: 10.02.2017].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku, t.j. Dz.U. poz. 1145 (załącznik).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 listopada 2016 r., t.j. Dz.U. poz. 1876.
 • Sikorski C., 2005, Wymagania stawiane pracownikom w gospodarce opartej na wiedzy, w: Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, t. 2, red. E. Skrzypek, Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS.
 • Skrzypek E., 2008, Miejsce gospodarki opartej na wiedzy w nowej gospodarce, w: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Rzeszów: Wyd. URz.
 • UNESCO-UIS, 2012, International Standard Classification of Education ISCED 2011, Canada.
 • Wspólnoty Europejskie, 2009, Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK), Luksemburg.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.