PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 40 | 88--118
Tytuł artykułu

Gwarancje państwowe dotyczące uprawnień skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
State Guarantees of the Persons Sentenced and Serving Imprisonment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polski ustawodawca zapewnił osobom odbywającym karę pozbawienia wolności możliwość realizacji ich konstytucyjnych uprawnień uwzględniających poszanowanie godności ludzkiej skazanego. Na podstawie Kodeksu karnego wykonawczego zagwarantowano im uprawnienia o charakterze socjalnym i bytowym, prawo do łączności ze światem zewnętrznym, prawo do zatrudnienia, prawo do nauki, prawo do praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych oraz prawo do nagrody i ulgi. Jednak poziom tego zabezpieczenia jest zróżnicowany a praktyczna realizacja tych uprawnień nie zawsze koreluje z wymogami przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The Polish legislator ensured that prisoners serving the custodial penalty shall be able to exercise their constitutional rights, taking into account respect for the human dignity of the sentenced persons. Under the Executive Penal Code, they have been granted social and welfare rights, the right to stay connected with the outside world, the right to employment, the right to education, the right to religious practice and to the use of religious services as well as the right to rewards and allowance. However, the level of those rights is varied and their practical implementation does not always correlate with the requirements of the national and international law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88--118
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483, poz. 483, z późn. zm.
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 z późn. zm.
 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 164 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, Dz.U. Nr 123, poz. 849 z późn.zm.
 • Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 417 z póżn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 5 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz.U. Nr 139, poz. 904.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, Dz. U. Nr. 55, poz. 490 z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz. U. Nr 151, poz. 1467.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 r. w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz.U Nr 167, poz. 1633.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz. U. 186, poz. 1820.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r., Dz. U. Nr 204, poz. 1986.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz.U. Nr 27, poz. 242.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych, Dz.U. Nr 37, poz. 337.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzależnionych, umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 40.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. Nr 39, poz. 203.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków, zakresu i trybu współdziałania podmiotów leczniczych z podmiotami leczniczymi dla osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych w zapewnieniu świadczeń zdrowotnych osób pozbawionych wolności, Dz.U. z 2012 r., poz. 547.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności, Dz. U. z 2012 r. poz. 738.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 2008 r., SK 25/07, OTK - A2008/4/62, Dz. U. Nr 96, poz. 620.
 • Europejska Konwencja z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z protokołami uzupełniającymi.
 • Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu z 26 listopada 1987 r., Dz. U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238, z późn. zm.
 • Wyrok ETPC z 26 października 2000 r., sprawa Kudła przeciwko Polsce, sygn. 30210/96.
 • Wyrok ETPC z 21 grudnia 2000 r., sprawa Jabłoński przeciwko Polsce, sygn. 33492/96.
 • Wyrok ETPC z 6 marca 2001 r., sprawa Dougos przeciwko Grecji, sygn. 40907/98.
 • Wyrok ETPC z 24 lipca 2001 r., sprawa Valasinas przeciwko Litwie, sygn. 44558/98.
 • Wyrok ETPC z 3 lipca 2003 r., sprawa Terlecki przeciwko Polsce, sygn. 56552/00.
 • Ambrozik W., Czynniki społecznej readaptacji skazanych, [w:] W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008.
 • Gajdus D., Gronowska B., Europejskie standardy traktowania więźniów (Rekonstrukcja standardów oraz ich znaczenie dla polskiego prawa i polityki penitencjarnej). Zarys wykładu, Toruń 1998.
 • Hołda J., Hołda Z., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2006.
 • Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Gdańsk 2007. Iwanowska A., Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 kkw, Warszawa 2013.
 • Kuć M. , Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, Lublin 2007.
 • Kuć M., Gałązka M., Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009.
 • Lelental S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Linder G., Więzień w szkolnej ławie, "Forum Penitencjarne" nr 10/2014.
 • Łupińska A., Wideorozmowy, "Forum Penitencjarne" nr 10/2014.
 • Nawój-Śleszyński A., Problemy zapewnienia bezpieczeństwa osobistego osobom pozbawionym wolności przez administrację więzienną w warunkach przeludnienia jednostek penitencjarnych, [w:] S. Lelental, G.. Szczygieł (red.), X lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego, Białystok 2009.
 • Nikołajew J., Kodeks karny wykonawczy po 1 lipca 2015 r. Wybrane problemy prawno--penitencjarne, "Studia Prawnicze KUL" 2015, nr 4(64).
 • Nikołajew J., Prawo osób pozbawionych wolności do wyżywienia przygotowanego według wymogów religijnych. Regulacje normatywne a trudności praktyczne, "Kościół i Prawo" nr 2/2015.
 • Nikołajew J., Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Lublin 2012.
 • Seniorzy za kratami, "Forum Penitencjarne" nr 7/2015.
 • Stańdo-Kawecka B., Europejskie standardy bezpieczeństwa więźniów, [w:] T. Bulenda, A. Rzepliński (red.), Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny, Warszawa 2015.
 • Szlęzak-Kawa E., Niepełnosprawni też siedzą, "Forum Penitencjarne" nr 11/2014.
 • Szymanowski T., Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004.
 • Szymanowski T., Świda Z., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Ustawy dodatkowe. Akty wykonawcze, Warszawa 1998.
 • Walmsley R., Further developments in the prison systems of central and eastern Europe-achievements, problems and objectives, Helsinki 2003.
 • Zagórski J., Przeludnienie polskich zakładów karnych i aresztów śledczych - jego uwarunkowania i skutki, [w:] H. Machel, P. Stępniak (red.), Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, Poznań-Gdańsk-Warszawa 2008.
 • www.bip.ms.gov.pl/ministerstwo/statystyka-w-wiezieniu/html.
 • www.nik.gov.pl/plik/id,1941,vp,2354.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.