PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 10 (CD) | 447--462
Tytuł artykułu

Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na przykładzie wybranej gminy jako element rozwoju regionu

Warianty tytułu
Satisfying of Housing Needs on Example of the Selected Community as an Element of the Region' Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu była realizacja potrzeb społeczno-gospodarczych przez gminę, stanowiących istotny element dla rozwoju regionu. Celem artykułu była analiza poziomu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych w wybranej gminie województwa śląskiego z wykorzystaniem narzędzi jakościowych do uporządkowania danych i wskazania elementów kluczowych z punktu widzenia badanego problemu. W badaniach zastosowano metody diagramu pokrewieństwa, zależności oraz przyczynowo-skutkowego Ishikawy. Dzięki zastosowanej metodzie diagramu pokrewieństwa uszeregowano czynniki wpływające na badany problem w 4 główne grupy. Na podstawie analizy diagramów wyodrębniono 6 głównych czynników, które mają największy wpływ na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article was the realization of the socio-economic needs of the municipality, an important element for the development of the region. The aim of the article was to analyze the level of satisfying the housing needs in the chosen municipality of Silesian voivodeship using quality' tools to organize the data and indicate key elements from the viewpoint of the problem being investigated. In the study, the methods of affinity diagram, interrelationship diagram and cause-effect diagram of Ishikawa were used. Thanks to the affinity diagram method, factors influencing the problem under investigation were ranked in the 4 main groups. Based on the analysis of the diagrams, six main factors have been identified that have the greatest impact on satisfying the housing needs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
447--462
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • 1. Wojtasiewicz L. (2005), Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej [w:], J. Tarajkowski (red.), Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań, s. 317.
 • 2. J. J. Parysek (red.) (1995), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa, s. 42.
 • 3. Ziółkowski M. (2005), Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym [w:] A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 88-89.
 • 4. Kudłacz T. (1999), Programowanie rozwoju regionalnego, PWN, Warszawa, s. 10.
 • 5. Regulski J. (1985), Planowanie przestrzenne, PWE, Warszawa, s. 46.
 • 6. Krawczyk A. (2015), Analiza wybranych zagadnień logistyki miejskiej w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza, Projekt Inżynierski, Politechnika Śląska.
 • 7. Matjunin S. (2003), Instrumenty polityki regionalnej na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce [w:] J. A. Rybczyńska (red.), Uwarunkowania polityki regionalnej w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu im. Bp. Jana Chrapka w Radomiu, Radom, s. 44-45.
 • 8. Cymerman R., Podciborski T. (2004), Propozycja metody oceny ładu przestrzennego przy analizie stanu zagospodarowania obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum: Administratio Locorum nr 3 (1)/2004, s. 32.
 • 9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 117, art. 2.
 • 10. Tundys B. (2008), Logistyka miejska: koncepcje, systemy, rozwiązania. Wyd. Difin, Warszawa, s. 14.
 • 11. Brol R. (red.) (2004), Ekonomika i zarządzanie miastem, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydanie II poprawione i uzupełnione, Wrocław, s. 16.
 • 12. Krawczyk S. (2004), Logistyka w zarządzaniu miastem. (Czasopismo:) Logistyka a infrastruktura miejska. I Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, s. 47.
 • 13. Szołtysek J. (2004), Przesłanki stosowania logistyki w przezwyciężaniu barier rozwojowych miasta [w:] M. Sołtysik (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 275.
 • 14. Odlanicka-Poczobutt M. (2014), Prakseologia a klasyczne kryteria oceny sprawności systemów logistycznych, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej z. 70, s. 349.
 • 15. Majchrzak M., Zalewski A. (red.) (2000), Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 245.
 • 16. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 518).
 • 17. Belniak S. (2001), Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 64.
 • 18. Budownictwo - wyniki działalności w 2012 r. Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-wyniki-dzialalnosci-w-2012-r-,3,8.html [dostęp: 27.06.2014 r.]
 • 19. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594).
 • 20. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 150).
 • 21. Zalewski A. (red.) (2007), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, wyd. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 254-255.
 • 22. Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych, Raport, Najwyższa Izba Kontroli Nr ewid. 185/2012/P/12/069/KIN.
 • 23. http://www.dabrowa-gornicza.pl/strona-1766-informacje_o_miescie_miasto_w_liczbach.html [dostęp: 05.05.2017].
 • 24. Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wyd. naukowe PWN, Warszawa, s. 226.
 • 25. Alänge S. (2009), The Affinity-Interrelationship Method AIM . Technology Management and Economics, Division of Quality Sciences, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
 • 26. Wolniak R., Skotnicka B. (2011), Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, s. 45.
 • 27. Ładoński W., Szołtysek K. (red.) (2005), Zarządzanie jakością Część 1. Systemy jakości w organizacji. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.