PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 40 | 250--266
Tytuł artykułu

Uwagi na tle kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście wznowienia postępowania w arbitrażu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Remarks on the Collision of the Principle of Preliminary Ruling and the Principle of Material Truth in the Context of the Public Order Clause in Arbitration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kolizji zasad prejudycjalności i prawdy materialnej w kontekście użycia klauzuli porządku publicznego przy wznowieniu postępowania w arbitrażu. Autor analizuje orzecznictwo i poszczególne poglądy przedstawicieli doktryny celem odpowiedzi na pytanie o możliwość analogicznego zastosowania przepisów o wznowieniu do postępowania arbitrażowego. By rozstrzygnąć tę kwestię, artykuł prezentuje z jednej strony problem prejudycjalnego związania orzeczeniami sądów powszechnych i polubownych w arbitrażu, jak również kwestię dopuszczalności badania przez sąd powszechny, na podstawie klauzuli porządku publicznego, nowych faktów i dowodów, jak również możliwości i zakresu badania prawidłowości rozstrzygnięcia dokonanego przez sąd polubowny. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the problem of the collision of the principles of pre-emption and material truth in the context of the use of the public policy clause in the reopening of arbitration proceedings. The author analyzes the jurisprudence and individual views of the doctrine's representatives in response to the question of the possibility of applying the provisions of the re-enactment to arbitration. Therefore the article presents, on the one hand, the problem of the binding rulings of common and arbitrary courts in arbitration, as well as the admissibility of the examination by the common court on the basis of the public policy clause, new facts and evidence as well as the possibility and scope of examining the correctness of the resolution by an arbitration court. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
250--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Błaszczak Ł., Kontrola orzeczenia arbitrażowego ze szczególnym uwzględnieniem klauzuli porządku publicznego, ADR. Arbitraż i Mediacja 2008, Nr 3.
 • Błaszczak Ł., Ludwik M., Sądownictwo polubowne (arbitraż), Warszawa 2010.
 • Błaszczak, Ł. Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010.
 • Dalka S., Kontrola sądu państwowego nad sądami polubownymi [w:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław 1989.
 • Dziadzio M., Prejudycjalność wyroku sądu arbitrażowego, Praca magisterska niepublikowana, Kraków 2016.
 • Ereciński T., Weitz K., Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2008.
 • Ereciński T. [w:] T. Ereciński (red.), J. Ciszewski, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz. Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2016.
 • Frejowski, S. Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2012 r., CSK 416/11. Glosa, 2013.
 • Lewandowski P., Zakres związania sądu arbitrażowego prejudycjalnymi skutkami wcześniejszego wyroku arbitrażowego lub orzeczenia sądu państwowego, [w:] M. Łaszczuk (przew.), M. Furtek, S. Pieckowski.
 • Morek R., Mediacja i arbitraż. Art. 183(1)- 183(15), 1154-1217 KPC. Komentarz, Warszawa 2006.
 • Olaś A., Glosa do wyroków SN: z dnia 13 kwietnia 2012 r., I CSK 416/11 oraz z dnia 26 listopada 2008 r., III CSK 163/08. SP-E, 2013.
 • Piasecki K., Skuteczność i wykonalność w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń sądowych, Warszawa 1990.
 • Lewandowski P., Zakres związania sądu arbitrażowego prejudycjalnymi skutkami wcześniejszego wyroku arbitrażowego lub orzeczenia sądu państwowego, [w:] M. Łaszczuk (przew.), M. Furtek, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, M. Tomaszewski (red.) Arbitraż imediacja. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012.
 • Popiołek W., O powadze rzeczy osądzonej w postępowaniu arbitrażowym, [w:] Między-narodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga Pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, red. P. Nowaczyk, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel, Warszawa 2008.
 • Prusak M., Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, PPE, 2009, nr 1-3.
 • Ryszkowski K., Klauzula porządku publicznego jako klauzula generalna w arbitrażu handlowym w prawie polskim, Przegląd Prawa Handlowego 2014, nr 3.
 • Strumiłło T., Skutki procesowe wyroku sądu arbitrażowego, Biul. Arb. 2010, nr 3 (15).
 • Sołtysiński S., Transgraniczne konflikty jurysdykcyjne ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu, [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008.
 • Szczęśniak A., Glosa do wyroku SN z dnia 13 kwietnia 2012 r.,I CSK 416/11, OSP 2014/1/1.
 • Tynel A., Uznawanie i stwierdzenie wykonalności wyroku Sądu Polubownego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2005 Nr 9.
 • Weitz K., Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu polubownego na tle praktyki sądów, Biuletyn Arbitrażowy, 2010, Nr. 1.
 • Weitz K., Uchylenie wyroku sądu polubownego z powodu prawomocnego wyroku sądu (art. 1206 §1 pkt 6 k.p.c.) [w:] J. Okolski (red.) Księga pamiątkowa 60- lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Wiśniewski A. W., Klauzula porządku publicznego jako podstawa uchylenia wyroku sądu arbitrażowego (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków krajowego obrotu gospodarczego), Kwartalnik ADR, Nr 2 (6)/2009.
 • Zieliński A., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2012.
 • Zielony A., Istota prawna wyroku sądu polubownego, Polski Proces Cywilny 2011, nr. 1.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, (Dz. U. 2014. 101 j.t. z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, (Dz.U. 2015 poz. 1595).
 • Orzeczenie SN z 09.07.2008 (V CZ 42/08, LEX nr 465913).
 • Orzeczenie SN z 11.06.2008 (V CSK 8/08 M. Praw. 2008 nr 14, s. 734).
 • Wyrok SN z 26.11.2008 (III CSK 163/08), LEX nr 479315.
 • Wyrok SN z 13.04.2012 (ICSK 416/11), OSNC 2012/10/121, Biuletyn SN 2012/6/13.
 • Wyrok SN z 16.02.2011 r. (II CSK 425/10), LEX nr 1027168.
 • Wyrok SN z 15.03.2012 r. (I CSK 286711, LexPolonica nr 399/268).
 • Wyrok SN z 15.02.1964 r., (I CR 123/63, OSN 1965, Nr 4, poz. 61).
 • Wyrok SN z 03.09.2009 r., (I CSK 53/09, OSNC-ZD 2010, nr A, poz. 25).
 • Wyrok SN z 09.09.2010 r., (I CSK 535/09, Glosa 2011, nr 2, poz. 61).
 • Wyrok SA w Warszawie z 13.03.2013 (ACa 1298/12, LEX nr 1362923).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171489793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.