PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 27 Tożsamość geografii, region, miasto | 153--186
Tytuł artykułu

Przestrzenne konteksty konkurencji w sektorze usług hotelowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatial Contexts of the Competition in the Hotel Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Krytyka neoklasycznego (neoliberalnego) rozumienia procesu konkurencji doprowadziła w XX wieku do wykształcenia wielu nowych kierunków badawczych w ekonomii, definiujących i interpretujących na nowo zjawiska konkurencji. Odrzucenie założeń ekonomii neoliberalnej (szczególnie w odniesieniu do równowagi rynkowej czy dostępu do informacji rynkowej) skutkowało koniecznością redefiniowania metodyki geografii ekonomicznej w zakresie badania przestrzennych aspektów konkurencji. Wreszcie, procesy zachodzące na gruncie geografii ekonomicznej wtórnie oddziaływały na rozwój nauk ekonomicznych. Celem niniejszego artykułu jest próba prześledzenia wzajemnych oddziaływań metodologicznych na linii ekonomia - geografia ekonomiczna, w zakresie badania przestrzennych kontekstów konkurencji w sektorze usług hotelowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Critique of neoclassical (neoliberal) understanding of the phenomenon of competition enabled in the XX century arising numerous new economic theories which defined and interpreted the phenomenon of competition in a brand new manner. Rejecting of assumptions of neoliberal theory (particularly assumptions on the market equilibrium, and on access to the market information) had significant impact on redefining methodology of economic geography research on spatial contexts of the competition. Finally, changes observed in economic geography influenced back on development of economics. The main goal of this paper is to describe simultaneous and reciprocal methodological impacts between economics and economic geography. However, the author deliberately focused on economic and geographical studies on spatial contexts of the competition in the hotel industry. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Audretsch D.B. i Feldman M.P., 1996, R & D Spillovers and the Geography of Innovation and Production, "The American Economic Review", 86 (3), s. 630-640.
 • Barney J., 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", 17 (1), s. 99-120.
 • Bartkowiak P., 2014, Koncepcja współkreowania wartości dla klienta na przykładzie modelu DART, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 136, SGH, s. 9-18.
 • Baum J.A.C., Mezias S.J., 1992, Localized Competition and Organizational Failure in the Manhattan Hotel Industry, 1898-1990, "Administrative Science Quarterly", 37 (4), s. 580-604.
 • Bégin S., 2000, The Geography of a Tourist Business: Hotel Distribution and Urban Development in Xiamen, China, "Tourism Geographies", 2 (4), s. 448-471.
 • Boschma R.A., Frenken K., 2006, Why is Economic Geography not an Evolutionary Science? Towards an Evolutionary Economic Geography, "Journal of Economic Geography," 6 (3), s. 273-302.
 • Boschma R.A., Lambooy J.G., 1999, Evolutionary Economics and Economic Geography, "Journal of Evolutionary Economics", 9 (4), s. 411-429.
 • Brouder P., 2014a, Evolutionary Economic Geography: A New Path for Tourism Studies?, "Tourism Geographies", 16 (1), s. 2-7.
 • Brouder P., 2014b, Evolutionary Economic Geography and Tourism Studies: Extant Studies and Future Research Directions, "Tourism Geographies", 16 (4), s. 540-545.
 • Brouder P., Eriksson R.H., 2012, Staying Power: What Influences Micro-firm Survival in Tourism?, "Tourism Geographies", 15 (1), s. 125-144.
 • Brouder P., Eriksson R.H., 2013, Tourism Evolution: On the Synergies of Tourism Studies and Evolutionary Economic Geography, "Annals of Tourism Research", 43, s. 370-389.
 • Butler R.W., 1980, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implication for Management of Resources, "Canadian Geographer," 24, s. 5-12.
 • Butler R.W., 2006, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources, [w:] Butler R.W. (red.), The Tourism Area Life Cycle: Applications and Modifications, Channel View Publications, Clevedon-Buffalo-To-ronto, s. 3-12.
 • Chamberlin E., 1933, The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge.
 • Clark J.M., 1955, Competition: Static Models and Dynamic Aspects, "The American Economic Review", 45 (2), s. 450-462.
 • Conner K.R., 1991, A Historical Comparison of Resource-Based Theory and Five Schools of Thought within Industrial Organization Economics: Do We Have a New Theory of the Firm?, "Journal of Management", 17 (1), s. 121-154.
 • Czerniachowicz B., 2012, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym na podstawie firmy "a", Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 25, s. 287-302.
 • Dierickx I., Cool K., 1989, Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, "Management Science", 35, s. 1504-1511.
 • Dökmeci V., Balta N., 1999, The Evolution and Distribution of Hotels in Istanbul, "European Planning Studies", 7 (1), s. 99-109.
 • Dunning J.H., 2001, The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future, "International Journal of the Economics of Business", 8 (2), s. 173-190.
 • Glapiński A., 2013, Kwestie metodologiczne podejścia ewolucyjnego w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", 261-262 (5-6), s. 5-17.
 • Gołembski G. i in., 2010, Investment decisions in the early stages of the tourism area life cycle, "Tourism: An International Interdisciplinary Journal", 58 (4), s. 361-377.
 • Granovetter M., 1985, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", 91 (3), s. 481-510.
 • Haggett P., 1975, Geography: A Modern Synthesis, Harper International Edition, New York-Evanston-San Francisco-London.
 • Hamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K., 1989, Collaborate with Your Competitors - and Win, Harvard Business Review, Jan-Feb, s. 133-139.
 • Helmers C.G. i in., 2009, Entry Size, Ownership Form, and Spatial Location: An Analysis of the Hotel Industry, [w:] Agricultural & Applied Economics Associations 2009 Joint Annual Meeting, Milwaukee, s. 1-20.
 • Howells J., Bessant J., 2012, Introduction: Innovation and Economic Geography: A Review and Analysis, "Journal of Economic Geography", 12 (5), s. 929-942.
 • Hunt S.D., 2000, A General Theory of Competition: Resources, Competences, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • Hunt S.D., 2011, The Theory of Monopolistic Competition, Marketing's Intellectual History, and the Product Differentiation Versus Market Segmentation Controversy, "Journal of Macromarketing", 31 (1), s. 73-84.
 • Johnson C., Vanetti M., 2005, Locational Strategies of International Hotel Chains, "Annals of Tourism Research", 32 (4), s. 1077-1099.
 • Kalnins A., Chung W., 2004, Resource-Seeking Agglomeration: A Study of Market Entry in the Lodging Industry, "Strategic Management Journal", 25 (7), s. 689-699.
 • Kirzner I., 2010, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
 • Komppula R., 2014, The Role of Individual Entrepreneurs in the Development of Competitiveness for a Rural Tourism Destination - A Case Study, "Tourism Management", 40, s. 361-371.
 • Kowalczyk A., 2001, Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Krugman P., 1997, Development, Geography and Economic Theory, The MIT Press, Cambridge.
 • Krzesiwo K., Mika M., 2011, Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej, "Prace Geograficzne", 125, s. 95-110.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lösch A., 1961, Gospodarka przestrzenna: Teoria lokalizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ma M., Hassink R., 2013, An Evolutionary Perspective on Tourism Area Development, "Annals of Tourism Research", 41, s. 89-109.
 • Markiewicz E., Niezgoda A., 2015, Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 38, s. 37-45.
 • Maskell P., 2001, The Concept of the Firm in Economic Geography, "Economic Geography", 77 (4), s. 329-344.
 • Matczak A., Napierała T., 2014, Zmiany w lokalizacji hoteli w Budapeszcie, [w:] Gołembski G., Niezgoda A. (red.), Turystyka wobec zmian współczesnego świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 127-139.
 • McCarthy J.E., 1968, Basic Marketing: A Managerial Approach, R.D. Irwin, Homewood.
 • Mises L. von, 2007, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, Wrocław.
 • Morrill R.L., 1974, The Spatial Organization of Society, Duxbury Press, Pacific Grove.
 • Napierała T., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Niewiadomski P., 2013, Towards an Economic-Geographical Approach to the Globalisation of the Hotel Industry, "Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment", 16 (1), s. 48-67.
 • Niezgoda A., 2013, Prosument na rynku turystycznym - próba zdefiniowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 304, s. 203-210.
 • Papatheodorou A., 2004, Exploring the Evolution of Tourism Resorts, "Annals of Tourism Research", 31 (1), s. 219-237.
 • Penrose E., 2011, The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, Oxford.
 • Porter M.E., 2006, Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Porter M.E., Millar V.E., 2001, W jaki sposób informacja wpływa na przewagę konkurencyjną?, [Porter M.E. (red.)], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Hamel G., 1990, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-Jun, s. 79-90.
 • Rogerson J.M., 2012, The Changing Location of Hotels in South Africa's Coastal Cities, 1990-2010, "Urban Forum", 23 (1), s. 73-91.
 • Rogerson J.M., 2013, The Economic Geography of South Africa's Hotel Industry 1990 -2010, "Urban Forum", 24 (3), s. 425-446.
 • Rumelt R.P., 1997, Towards a Strategic Theory of the Firm, [w:] Foss N.J. (red.), Resources, Firms, and Strategies: A Reader in the Resource-based Perspective, Oxford University Press, Oxford, s. 131-145.
 • Sanz-Ibáñez C., Clavé S.A., 2014, The Evolution of Destinations: Towards an Evolutionary and Relational Economic Geography Approach, "Tourism Geographies", 16 (4), s. 563-579.
 • Schumpeter J.A., 2009, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Suliborski A., 2010, Funkcjonalizm w polskiej geografii miast: Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Swedberg R., 2003, Principles of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton.
 • Szutowski D., 2016, Innovation and Market Value: The Case of Tourism Enterprises, Difin, Warsaw.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Urtasun A., Gutiérrez I., 2006, Hotel Location in Tourism Cities: Madrid 1936-1998, "Annals of Tourism Research", 33 (2), s. 382-402.
 • Uzzi B., 1996, The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Performance of Organizations: The Network Effect, "American Sociological Review", 61 (4), s. 674-698.
 • Vargo S.L., Lusch R.F., 2004, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing", 68 (1), s. 1-17.
 • Weber M., 2015, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Włodarczyk B., 2015, Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi, "Turyzm", 25 (2), s. 63-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171490696

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.