PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 5 | nr 2 | 131--145
Tytuł artykułu

The Interpretation of the Notion of Public Interest in Polish Public Competition Law According to the Judgement of the Court of Competition and Consumer Protection of February 4, 2015 (XVII AmA 163/11)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interpretacja pojęcia interesu publicznego w publicznym prawie konkurencji na kanwie wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lutego 2015 r. (sygn. XVII AmA 163/11)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Cel: Pojęcie interesu publicznego w nauce prawa administracyjnego oraz w nauce administracji zajmuje w siatce pojęciowej centralną pozycję. W konsekwencji jest także naczelnym pojęciem publicznoprawnej ochrony konkurencji. Prawodawca nie zdecydował się na zdefiniowanie "interesu publicznego" w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. W efekcie interpretacja tego pojęcia w znacznej mierze zależy od orzecznictwa. Celem opracowania jest analiza prawna rozumienia pojęcia interesu publicznego zarówno w nauce, jak i w praktyce stosowania prawa. Metody badawcze: Wnioski Autora zostały oparte o badania interpretacji interesu publicznego, dokonanej przez przedstawicieli doktryny oraz judykaturę. Wnioski: W rezultacie, Autor pozytywnie ocenia ewoluowanie rozumienia pojęcia interesu publicznego w obszarze publicznoprawnej ochrony konkurencji, dostosowującego się do aktualnej sytuacji społecznej, rynkowej, a także rozwoju nauki prawa konkurencji. Oryginalność publikacji: Za oryginalnością podjętego tematu przemawia analiza prawna kontrowersyjnego oraz dotychczas niespotykanego w orzecznictwie, ujęcia prawidłowo funkcjonującej konkurencji na rynku sprzedaży produktów leczniczych, jako mechanizmu umożliwiającego pacjentom uzyskiwanie świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim: The notion of a public interest in administrative law science and in the administration science occupies the central position in the notion chart. Consequently, it is also the main notion of public protection of competition. The legislator has not decided to present a definition of "the public interest" in the Competition and Consumer Protection Law Act. As a result, interpretation of the concept is largely dependent on the judicature. The aim of the paper is to analyse the notion of a public interest and its interpretation both in science and in practice of law application. Design / Research methods: The author's conclusions are based on analysing the pubic interest interpretation made by representatives of the doctrine and the judicature. Conclusions / findings: In consequence, the author is of very good opinion on how the notion of a public interest in the public protection of competition evolves, adapting to the current social and market condition and to the development of the competition law science. Originality / value of the article: Originality of the topic comes from the legal analysis of the controversial presentation of a correctly operating competition on the medicinal product sales market, unprecedented in the judicature, as a mechanism allowing patients to obtain health services in line with the current status of medical knowledge. (original abstract)
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Banasiński C. (2015), Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Banasiński C., Piontek E. (sed.) (2009), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Banaszak B. (2012), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bernatt M., Jurkowska A., Skoczny T. (2007), Ochrona konkurencji i konsumentów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania, Warszawa.
 • Bernatt M., Jurkowska-Gomułka A., Skoczny T. (2014), Podstawy i zakres publicznoprawnej ochrony konkurencji, in: System Prawa Prywatnego. Tom 15. Prawo konkurencji, ed. Kępiński M., C.H. Beck, Warszawa, pp. 732 - 736.
 • Boć J. (2004), in: Prawo administracyjne, ed. Boć J., Kolonia Limited, Wrocław, p. 39. Boć J. (2013), in: Nauka administracji, ed. Boć J., Kolonia Limited, Wrocław, p. 66.
 • Bolecki A. (2013), in: Prawo konkurencji, Lexis Nexis, eds. Bolecki A., Drozd S., Famirska S., Kozak M., Kulesza M., Madała A., Wardyński T., Warszawa, ps. 26 - 27.
 • Borkowski J. (2010), Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego, in: System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, eds. Adamiak B., Borkowski J., Skoczylas A., C.H. Beck, Warszawa, p. 150.
 • Borkowski J. (2011), Zasady postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego, in: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, eds. Adamiak B., Borkowski J., Lexis Nexis, Warszawa, p. 37.
 • Brzezińska-Rawa A. (2009), Zakaz nadużycia pozycji dominującej we wspólnotowym i polskim prawie antymonopolowym, TNOiK - Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. "Dom Organizatora", Toruń.
 • Cieślak Z. (2011), Istota i zakres prawa administracyjnego, in: Prawo administracyjne, ed. Niewiadomski Z., Lexis Nexis, Warszawa, p. 56.
 • Complak K. (2007), Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Duniewska Z., Wykładnia prawa administracyjnego (2013), in: Prawo Administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, ed. Stahl M., Wolters Kluwer, Warszawa, p. 254.
 • Izdebski H. (2005), Administracja w systemie politycznym, in: Administracja publiczna, ed. Hausner J., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 219 - 233.
 • Izdebski H., Kulesza M. (2004), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 • Iserzon E. (1968), Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 • Jakimowicz W. (2006), Wykładnia w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Jurkowska-Gomułka A. (2013), Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Jurkowska-Gomułka A. (2015), Znachor, czyli SOKiK o homeopatii, http://www.modzelewskapasnik.pl/pl/blog/36/26/znachor-czyli-sokik-o-homeopatii/ [12.04.2016].
 • Kosikowski C. (1994), in: Ochrona prawna konkurencji i zwalczanie praktyk monopolistycznych, eds. Kosikowski C., Ławicki T., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 9.
 • Kocowski T. (2009), Policja gospodarcza, in: Administracyjne prawo gospodarcze, eds. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kieres L., Kocowski T., Kolonia Limited, Wrocław, pp. 458.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm. (Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, Dz.U. [Journal of Laws] no. 78, item 483, as amended)
 • Kohutek K. (2014), in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, eds. Kohutek K., Sieradzka M., Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 55 - 56.
 • Langrod J.S. (2003), Instytucja Prawa Administracyjnego. Zarys części ogólnej, Zakamycze, Kraków.
 • Łętowski J. (1990), Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Matan A. (2010), in: Kodeks postępowania administracyjnego. Tom I. komentarz do art. 1-103, eds. Łaszczyca G., Martysz C., Matan A., Wolters Kluwer, Warszawa, pp. 110 - 124.
 • Miąsik D., Skoczny T. (2014), Komentarz, in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ed. Skoczny T., C.H. Beck, Warszawa, pp. 36 - 39.
 • Niewiadomski Z. (2015), Pojęcie administracji publicznej, in: System Prawa Administracyjnego. Tom I. Instytucje prawa administracyjnego, eds. Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A., C.H. Beck, Warszawa, p. 15.
 • Ochendowski E. (2013), Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń.
 • Piechowiak M. (2012), Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny, Warszawa.
 • Starościak J. (1966), in: Prawo administracyjne, ed. Starościak J., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, p. 243.
 • Starościak J. (1977), Prawo administracyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Stawicki E. (2011), Komentarz, in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, eds. Stawicki A., Stawicki E., Wolters Kluwer Polska, Warszawa, p. 32.
 • Szydło M. (2010), Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Suwaj P.J. (2009), Konflikt interesów w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 r. - Kodeks Etyki Lekarskiej z późn. zm., t.j. Biuletyn NRL z 2004 r., nr 1 (81). (Resolution of Extraordinary II General Medical Assembly, dated December 14, 1991 - the Code of Medical Ethics, as amended, consolidated text: NRL Bulletin 2004, No. 1 (81)).
 • Ura E., Ura E. (2009), Prawo administracyjne, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 16 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 26, z późn. zm. (Code of Administrative Procedure Act of June 16, 1960, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2013, item 267, as amended).
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm. (Act of December 5, 1996 on the Profession of a Physician and a Dentist (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2015, item 464, as amended).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm. (Real Property Management Act of August 21, 1997 (consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2015, item 1774, as amended).
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm. (Aviation Law Act of July 3, 2002, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2013, item 1393, as amended).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. (Public Welfare Activity and Volunteer Work Act of April 24, 2003, consolidated text in Dz.U. [Journal of Laws] of 2014, item 1118, as amended)
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm. (Nature Conservation Act of April 16, 2004, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2015, item 1651, as amended).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 229 (Competition and Consumer Protection Act of February 16, 2007 consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2017, item 229).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm. (Act of November 6, 2008 on Patients' Rights and on the Commissioner for Patients' Rights, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2012, item 159, as amended)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm. (Act of December 5, 2008 on Preventing and Counterfighting Infections and Infectious Diseases in Humans, consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] of 2013, item 947, as amended)
 • Wronkowska S. (2014), Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars Boni et Aecqui, Poznań.
 • Wróblewski J. (1986), in: Teoria państwa i prawa, eds. Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa pp. 349 - 351.
 • Zimmermann J. (2014), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Decision of the President of UOKiK of July, 25 2011, file ref. no. DOK-6/2011.
 • Judgement of the Regional Court in Warsaw, 17th Department - the Competition and Consumer Protection Court, of February 4, 2015, file ref. no. XVII AmA 163/11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491620

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.