PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1(58) | 107--134
Tytuł artykułu

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce: historia i stan obecny

Autorzy
Warianty tytułu
Mutual Insurance Societies in Poland: History And Current Status
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest specyficznym podmiotem gospodarczym, występującym tylko w ubezpieczeniach. Na ziemiach polskich, pierwsze formy działalności ubezpieczeniowej pojawiły się już na początku XV w. Dalszy rozwój ubezpieczeń wzajemnych miał miejsce w Polsce w XVII wieku, kiedy to powstawały tzw. porządki ogniowe i kasy ogniowe, a także w okresie zaborów na przełomie XVIII i XIX wieku. W okresie międzywojennym dominującą rolę w Polsce odgrywały publicznoprawne zakłady ubezpieczeń wzajemnych. W szczególności prym wiódł Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu. Wraz z wybuchem II wojny światowej oba zakłady ubezpieczeń zostały przejęte przez władze niemieckie, a po odzyskaniu niepodległości kontynuowały swoją działalność. Z historii polskiej działalności ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzące działalność na zasadzie wzajemności zniknęły w 1952 roku. Dopiero ustawa z 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej zmieniła organizację polskiego rynku ubezpieczeniowego i przywróciła możliwość prowadzenia działalności w postaci towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Mutual insurance society is a specific business entity, occurring only in insurance. On Polish soil, the first forms of insurance activity occurred already at the beginning of the fifteenth century. Further development of mutual insurance took place in Poland in the seventeenth century, as well as during the annexation at the turn of the eighteenth and nineteenth centuries. In the years between World Wars the dominant role in Poland was played by legal-public mutual insurance societies, particularly the General Mutual Insurance Society and Mutual Insurance Society in Poznan. With the outbreak of World War II, the two insurance companies were taken over by the German authorities, and after regaining independence by Poland, continued its activities. In the history of the Polish insurance business, insurance societies operating on the basis of reciprocity disappeared in 1952. Only the Law of 28 July 1990 on the organization of insurance business has changed the Polish insurance market and restored the capacity to operate as a mutual insurance society.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
107--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, Sopot
Bibliografia
 • 1. A. Banasiński, Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996.
 • 2. F. Baranowski, Zagadnienie publicznych ubez pieczeń w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Poznań 1935.
 • 3. I. Biskupski, O ubezpieczeniach, Fiszer i Majewski, Poznań 1925.
 • 4. A. Bitner-Nowak, Kształtowanie są rynku ubezpieczeniowego w Wielkopolsce (1793-1918), PSO Sp. z o.o., Poznań 1995.
 • 5. A. Bratkowki, O praktyce ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczenia w Rolnictwie, Materiały i Studia, KRUS, 2001, nr 1 (9).
 • 6. S. Bratkowski, Co robić z Polską - o ubezpieczeniach - własności niematerialnej w zasadniczy sposób upływającej na warunki życia każdego z nas (cz 3), "Życie Warszawy" 9 lutego 1993.
 • 7. V. Burdon, Profiting from bancassurance: choosing the right route, AFIR Colloquium, Brussels, Belgium, September 7-9,1995, www.actuaries.org/ AFIR/ colloquia/ Brussels/Burdon.pdf, (15.06.2009).
 • 8. B. Chomicz, Ubezpieczenia wzajemne od ognia w ogóle a miejskie w szczególności, Drukarnia Polska, Warszawa 1911.
 • 9. Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych dla ubezpieczeń wzajemnych budowli od ognia w b. Królestwie Polskim, "Dziennik Praw Państwa Polskiego" 1919,nr 14, poz. 190.
 • 10. A. Doerman, Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie 1861-1911: księga pamiątkowa półwiekowej działalności, W L. Anczyc, Kraków 1911.
 • 11. Dz. U. 1920, nr 85, poz. 565.
 • 12. Dz.U. 1921, nr 64, poz. 395.
 • 13. Dz.U. 1924,nr92,poz,862.
 • 14. Dz.U. 1927,nr 116,poz. 983.
 • 15. Dz.U. 1927,nr46,poz.410.
 • 16. Dz.U. 1927,nr46,poz.410.
 • 17. Dz.U. 1928,nr9,poz.64.
 • 18. Dz.U. 1933,nr95,poz.648.
 • 19. Dz. U. 1947, nr 19, poz. 72.
 • 20. Dz.U. 1947,nr5,poz.23.
 • 21. Dz. U. 1952, nr 20, poz. 130.
 • 22. Dz.U. 1984,nr30,poz. 160.
 • 23. Dz.U. 1990,nr59,poz.344.
 • 24. Dz.U. 1995,nr96,poz.478.
 • 25. Dz.U. 1996,nr 11,poz.62.
 • 26. Dz.U.2003,nr 124,poz. 1151.
 • M. Głowacki, Przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe na ziemiach polskich i znaczenie ich dla gospodarstira narodowego, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, Poznań 1918.
 • A. Gołąb, Związki banhowo-ubezpieczęniowe w Europie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 9/10.
 • M. Janowicz-Lomott, Pojęcie, motywy oraz modele tworzenia związków wzajemności członkowskiej towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, [w:] T. Szumlicz (red.), Ubezpieczenia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 • Z. Kamiński, Zarys rozwoju ubezpieczeń morskich, [w:] A. Sołtys (koord.), Ubezpieczenia morskie, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979.
 • A. Kocięcka, Związki wzajemności członkowskiej, [w:] T. Sangowski (red.), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • W. Kozłowski, Rozwój i stan polskich prywatnych zakładów ubezpieczeń, "Ekonomista" 1928, nr 2.
 • K. Krzeczkowski, Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce tom 1, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa 1931.
 • J. Łazowski, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa 1934.
 • M. Machalski, O towarzystwach zaliczkowych, czyli bankach dla ludu, Kraków 1870.
 • B. Magdziarz, Ubezpieczenie wiekowej spuścizny materialnej Kościoła katolickiego a Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z jego Kościelnym Związkiem Wzajemności Członkowskiej św. Florian, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, KRUS, 2001, nr 2(10).
 • B. Mayzel, O Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie i jego zakładach, Drukarnia "Wieku", Warszawa 1874.
 • B. Mayzel, Przegląd historyczny rozwoju instytucji ubezpieczeń w Królestwie Polskiem, Nakładem autora, Warszawa 1900.
 • J. Mężyk, Ludowe Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń "Wisła", "Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego" 1971 nr 13.
 • J. Michalak, Polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, [w:] T. Sangowski (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Wydawnictwo Saga Painting, Poznań 2000.
 • 41. P. Milewski, Przekształcenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w ubezpieczeniową spółkę akcyjną w Polsce a rozwiązania obowiące w Stanach Zjednoczonych - próba porównań "Prawo Asekuracyjne" 2004, nr 2.
 • 42. P. Milewski, Przekształcenie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w spółkę akcyjną, [w:] T. Sangowski (red.), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo Akademii Ekon micznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • 43. E. Montalbetti, Ubezpieczenia morskie, Pon szechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Warszawa 1948.
 • 44. J. Mrazek, Monografia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie skreślona dla upamięnienia 25-tej rocznicy istnienia tego towarzystwa przypadającej w dniu 1 maja 1886 roku, Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, Kraków 1886.
 • 45. J. Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, Śląski Związek Akademicki, Katowice 1936,1.1.
 • 46. J. Piernikarczyk, Pierwsza polska ustawa gónicza czyli "Ordunek Gorny". Historyczny dokument Górnego Śląska z roku 1528, Państwowy Instytut Naukowy, Opole 1998.
 • 47. W K. Rajcher, Społeczno-historyczne typy ubezpieczeń, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.
 • 48. K. Rogóyski, W Zagrodzki, Awaria wspóln, Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszaw 1952.
 • 49. W Ronka-Chmielowiec, Ryt historyczny ubezpieczeń, [w:] W Ronka-Chmielowiec (red) Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warsza wa 2002.
 • 50. Rozporządzenie Ministra Skarbu o organizacji Urząd Nadzoru nad Zakładami Ubezpieczeń, Dz. U. 1920, nr85, poz.565.
 • 51. K. Rzeczkowski, Rozwój ubezpieczeń publicznych w Polsce, t. 1, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa 1931.
 • 52. T. Sangowski, Historia ubezpieczeń gospodarczych w zarysie, [w:] T. Sangowski (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Wydawnictwo Saga Painting, Poznań 2000.
 • 53. T. Sangowski, Rozwój organizacji publicznych Zakładów ubezpieczeniowych na ziemiach polskich Studia Ubezpieczeniowe 1985, t. VIII.
 • T. Sangowski, Ruzwój ubezpieczeń na świeci i w Polsce, [w:] T. Sangowski (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1998.
 • 54. E. Stachura-Kruszewska, Uwagi do ustroju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, [w:] T. San- gowski (red.), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 • 55. M. Stępień, Kodeks Hammurabiego, przekład, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 2000.
 • 56. M. Szczęśniak, Działania TZUW na rzecz polskiego państwa podziemnego, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2004, nr 3-4.
 • 57. M. Szczęśniak, Ubezpieczenia polskie w warunkach pierwszej wojny światowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2003, nr 11 /12.
 • 58. M. Szczęśniak, Zarys dziejów ubezpieczeń na Ziemiach polskich, Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM, Warszawa 2003.
 • 59. M. Śliperski, Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2001.
 • 60. W. Warkałło, Ubezpieczenia majątkowe. Ochrona ubezpieczeniowa mienia spolecznego, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1969.
 • 61. Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Księga Pamiątkowa wydana z powodu 50-cio letniego istnienia Instytucji 1870-1920, Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Warszawa 1921.
 • 62. Z. Widelicki, Początki działalności ubezpieczeniowej po wyzwoleniu na terenie Wielkopolski i Ziemi Eubuskiej, "Studia Ubezpieczeniowe" 1973, t.l.
 • 63. K. G. Wobłyj, Podstawy gospodarcze ubezpieczeń, Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa 1923.
 • 64. K. Wysznacki, Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych w historycznym rozwoju (przyczynek do dziejów ubezpieczeń publicznych w Polsce), Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, Warszawa 1926.
 • 65. K. Wysznacki, Ubezpieczenia rządowe w Polsce (przyczynek do dziejów ubezpieczeń wzajemnych na Ziemiach Królestwa Polskiego), W. Piekarniak, Warszawa 1918.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171491802

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.