PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 212--225
Tytuł artykułu

Znaczenie biopaliw w zrównoważonym rozwoju rolnictwa

Warianty tytułu
The Meaning of Biofuels in Sustainable Development of Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było przedstawienie produkcji biopaliw w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Analizą objęto dane dotyczące ilości produkowanych i sprzedanych biopaliw ciekłych oraz biokomponentów, prognozę wzrostu zużycia paliw silnikowych i biokomponentów oraz wartość NCW. Z prognozy rozwoju rynku biopaliw wynika, że zarówno produkcja etanolu jak i estrów olejów roślinnych zwiększy się do 2030 roku, co przyczyni się do rozwoju tego sektora. Warunkiem jest jednak realizacja planowanego Narodowego Celu Wskaźnikowego, czyli wzrostu udziału biopaliw w wartości energetycznej kraju. Produkcja biopaliw dostarcza korzyści gospodarczych zwiększając popyt na produkty rolnicze. Jednocześnie stwarza określone zagrożenia środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. W aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa bardziej przydatna wydaje się produkcja biopaliw drugiej generacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to present biofuel production in the aspect of sustainable development of agriculture. The analysis included data on the quantity of produced and sold liquid biofuels and biocomponents, the forecast of growth of consumption of motor fuels and biodiesel, as well as the value of NCW. The forecast of market development of biofuels shows that the production of ethanol and esters of vegetable oils will increase by 2030, which will contribute to the development of this sector. However, the prerequisite is the implementation of the National Plan for the Indicator, i.e. increasing the share of biofuels in the energy values of the country. Biofuels production provides economic benefit, increasing the demand for agricultural products. At the same time it poses environmental, social and economic threats. It seems, that the production of second generation biofuels is more useful in the aspect of sustainable development of agriculture. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
212--225
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Bajdor K., Biernat K., Biopaliwa jako alternatywne nośniki energii w silnikach spalinowych, klasyfikacja i perspektywy rozwoju [Biofuels as alternative energy carriers in combustion engines, classification and development perspectives], "Archiwum Motoryzacji" 1, 2011, s. 5-19.
 • 2. Borychowski M, Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki [Does the production of liquid biofuels support the sustainable development of agriculture? Reflections on the background of development prospects of bioeconomy], "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej", nr 7, 2014, s. 126-141.
 • 3. Borychowski M., Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku [Economic determinants for development of liquid biofuels sector in Poland and Germany after 2004]. Praca doktorska, UE Poznań, 2016.
 • 4. Borychowski M., Produkcja i zużycie biopaliw płynnych w Polsce i na świecie-szanse, zagrożenia, kontrowersje[Production and Consumption of Liquid Biofuels in Poland and in the World - Opportunities, Threats, Controversies]. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5, 2012, s. 39-59.
 • 5. Czarski E., (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski [Indicators of sustainable development of Poland], Główny Urząd Statystyczny - Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice, 2011.
 • 6. Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne [Intensive agriculture in the processes of specialization and rural production deversification. Regional and local approach], Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 • 7. Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce [Economic rents in food economy in Poland], PWE, Warszawa, 2013.
 • 8. Dołęgowska S., Biopaliwa-krok ku zrównoważonemu rozwojowi [Biofuels - a step towards sustainable development], ,,Problemy Ekorozwoju" 4 (1), 2009, s. 117-121.
 • 9. Drosio A., Klimkiewicz M., Efektywność i samowystarczalność energetyczna rolnictwa [Efficiency and energetic self-suffuiciency of agriculture] (w:) Klepacki B. (red.) Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energi [Economic conditioning of renewable sources usage], SGGW, Warszawa, 2009.
 • 10. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz. UEL 09.140.16 .[Directive 2009/28 / EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources, UEL 09.140.16].
 • 11. Dyrektywa o promocji elektryczności produkowanej z zasobów odnawialnych (Directive on the Promotion of Electricity Produced from Renewable energy Sources In the Internal Electricity Market, 2001/77/EC z 27 września 2001 r.).
 • 12. Dyrektywa o promocji wykorzystania biopaliw lub innych paliw odnawialnych w transporcie (Directive on the Promotion and Use of Biofuels In Transport, 2003/30/EC z 17 maja 2003 r.).
 • 13. Dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 • 14. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
 • 15. Tys J., Jackowska I., Rybacki R., Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa [Technical value of different varieties of rapeseed development for bio-diesel], "Acta Agropysica" 8(4), 2006, s. 1017-1030.
 • 16. Józwiak D., Szlęk A., Ocena oleju rzepakowego jako paliwa kotłowego [Evaluation of rapeseed oil as boiler fuel]. Energetyka i Ekologia, czerwiec, 2006, s. 449-451.
 • 17. Kachel-Jakubowska M., Szpryngiel M., Analiza perspektyw wytwarzania biopaliw płynnych w Polsce [Analysis of prospects for production of liquid biofuels in Poland], "Inżynieria Rolnicza" 8(117), 2009, s. 47-53.
 • 18. Osiak T., Wielewska I., Golisz E., Kupczyk A., Wybrane aspekty funkcjonowania sektora bioetanolu w Polsce [Chosen aspects of functioning of bioetanol sector in Poland]. Energetyka i Odnawialne Źródła Energii 2013, 924-927.
 • 19. Piwowar A., Produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce-tendencje rozwoju i regionalne zróżnicowanie [The production of biocomponents and liquid biofuels in Poland - development trends and regional diversity], "Roczniki Naukowe SERiA", T. XVII, z. 2, 2015, s. 196-200.
 • 20. Radziemska E., Lewandowski W., Szukalska E., Tynek M., Pustelnik A., Ciunel K., Biopaliwa z rzepaku. Przygotowanie surowca do otrzymywania biodiesla w warunkach gospodarstwa rolnego oraz pilotowe met analizy [Rapeseed biofuel. Preparation of raw material for biodiesel production in agricultural household conditions. Pilot methanolysis processes], "Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Meteorologia" R. 14, nr 1-2, 2009, s. 79-84.
 • 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008-2013 (Dz.U. 2007 nr 110 poz. 757) [The resolution of Council of Ministers from 15 June 2007. about Sentinel National Goals for 2008-2013 " (journal of laws 2007 no 110, POS. 757)].
 • 22. Urząd Regulacji Energetyki, https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/biokomponenty-i-biopal [The regulatory authority for Energy, https://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/biokomponenty-i-biopal].
 • 23. Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1643 ze zm.) [The law on biocomponents and liquid biofuels of 25 August 2006. (Journal of laws of 2014. POS. 1643.)].
 • 24. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 11 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 666) [The law amending the law on income tax and on amendments in some other laws dated may 11, 2007. (Journal of laws No. 9, item. 666)].
 • 25. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych http://www.ebb-eu.org/legis/ActionPlanDirective2009_28/national_renewable_energy_action_plan_poland_pl.pdf [National Action Plan for energy from renewable sources http://www.ebbeu.org/legis/ActionPlanDirective2009_28/national_renewable_energy_action_plan_poland_pl.pdf].
 • 26. Wójcicki Z., Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia [Renewable energy, biofuels and ecology], ,,Problemy Inżynierii Rolniczej" 2, 2007, s. 5-18.
 • 27. Zegar J.S., Konkurencyjność celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie [Competitiveness of ecological and economic aims in agriculture], [w:] Zegar J. S. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (20). Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa, Program Wieloletni 2011-2014, nr 93, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2013, s. 28-46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171492438

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.