PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 193--209
Tytuł artykułu

Ochrona bioróżnorodności jako determinanta Wspólnej Polityki Rolnej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Biodiversity Conservation as the Determinant of the Common Agricultural Policy (CAP)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z efektów ekspansji człowieka na Ziemi jest ogromny wzrost tempa wymierania gatunków. Proces ten prowadzi do znaczącego ograniczenia bioróżnorodności. Jej ochrona jest konieczna z najbardziej elementarnych przyczyn: dla zachowania mechanizmów działania żywej przyrody oraz zdolności przyrody do przetrwania zmian środowiska, a także dla zapobieżenia utracie wartości przyrodniczych, jeszcze nieodkrytych i niewykorzystanych, które mogą być podstawą rozwoju i gwarancją przeżycia przyszłych pokoleń. Pojęcie różnorodności biologicznej zostało zdefiniowane w Konwencji o różnorodności biologicznej przyjętej podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska i rozwoju (tzw. Szczytu Ziemi) w Rio de Janeiro 5 czerwca 1992 r. Sygnatariuszem tej Konwencji jest Unia Europejska. Zobowiązania nałożone na sygnatariuszy Konwencji winny znaleźć odzwierciedlenie we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) UE. Konieczność ochrony różnorodności biologicznej nie stanowiła jednak determinantu WPR aż do 2014 r. Dopiero jej ostatnia faza rozwojowa wprowadziła zestaw środków służących ochronie bioróżnorodności. Ważne jest, by regulacje prawne WPR znalazły odzwierciedlenie w przepisach prawa krajowego członków UE oraz by ich wdrażaniu towarzyszyło uznanie wartości kapitału naturalnego przez społeczność UE. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the effects of human expansion on the Earth is enormous growth of the species extinction rate. And this process leads to significant reduction of biodiversity. Meanwhile, its protection is necessary for the most elemental reasons, it means: maintenance of the action mechanisms of the living nature; maintenance of the ability of the nature to survive changes to the environment; prevention of the loss of natural values, hitherto undiscovered and unused, which constitute the basis for development and the guarantee to survive future generations. The concept of biological diversity was defined by the Convention on Biological Diversity adopted at the United Nations Conference on the Environment and Development (so called "Earth Summit") in Rio de Janeiro on 5 June 1992. The European Union is the Signatory of that Convention. Therefore, the obligations imposed on the signatories of the Convention shall be also reflected in the Common Agricultural Policy of the European Union. However, up till the year 2014 the necessity of biological biodiversity conservation did not constitute the determinant of the Common Agricultural Policy. After, at least the last development stage of CAP introduces the set of measures which benefits the protection of diversity. However, it is important that the CAP legal regulations shall be reflected in the national legal regulations of the Members of the European Union, as well as that their implementation shall be accompanied by recognition of the natural capital value by the European Union community. (original abstract)
Rocznik
Strony
193--209
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Śląski
Bibliografia
 • Agenda 2000. For a stronger and wider Union, http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/agenda-2000/com97-2000_en.pdf [dostęp: 05.11.2016].
 • Bureau J.C., Matthews A., EU Agricultural Policy: What Developing Countries Need to Know, Dublin 2005.
 • Burke L., Reytar K., Spalding M., Perry A., Reefs at Risk Revisted, Washington 2011.
 • Cardwell M., The European Model of Agriculture, "Oxford University Press" 2004, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199242160.001.0001.
 • Czyżewski A., Wawrzyniak Ł., Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po reformie MacSharry'ego w warunkach różnych opcji polityki gospodarczej, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 4.
 • Dalesman R., A Different Kind of Country, New York 1968.
 • Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, ed. W.V. Reid, Washington 2005.
 • Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. Raport wstępny, Wspólnoty Europejskie, 2008, http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report_pl.pdf-[dostęp: 05.11.2016].
 • Global Forest Resources Assessment, FAO, 2005, www.fao.org/docrep/008/a0400e/a0400e00.htm [dostęp: 05.11.2016].
 • Hawkins B., Plants for Life: Medicinal Plant Conservation and Botanic Gardens, 2008, http://213.55.85.90:8080/bitstream/handle/123456789/13583/Plants%20for%20Life%20Medicinal%20plant%20conservation.pdf?sequence=1&isAllowed=y[dostęp: 05.11.2016].
 • Instrumenty WPR i ich reformy. Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej, www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.2.3.pdf [dostęp: 05.11.2016].
 • Jędrzejewski I., Kierunki zmian w polityce rolnej EWG, "Wieś i Państwo" 1992, nr 1.
 • Kalinowska A., Konwencja o różnorodności biologicznej, "Środowisko" 2010, nr 12(420).
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR, https://bip.minrol.gov.pl/Ocena-funkcjonowania-WPR-Health-Check [dostęp: 05.11.2016].
 • Livestock's Long Shadow. Environmental Issues and Options, FAO 2006, www.europarl.europa.eu/climatechange/doc/FAO%20report%20executive%20summary.pdf-[dostęp: 05.11.2016].
 • Living Beyond Our Means: Natural Assets and Human Well-being, ed. R.T. Watson, Washington 2008.
 • Maciejczak M., Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, z. 85.
 • McNeill J.R., McNeill W.H., The Human Web: A Bird's-Eye View of World History, New York 2003.
 • Moser M., Prentice C., Frazier S., Wetland inventory: Overview at a global scale, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?rep=rep1&type=pdf&doi=10.1.1.214.4732 -[dostęp: 05.11.2016].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347/487 z dnia 20 grudnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz. UE L 347/549 z dnia 20 grudnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L 347/608 z dnia 20 grudnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347/671 z dnia 20 grudnia 2013 r.).
 • The Cost of Policy Inaction: The Case of Not Meeting the 2010 Biodiversity Target, eds. L. Braat, P. Brink, European Commission, Wageningen-Brussels 2008, www.globio.info/downloads/85/Report%20%20Braat%20&%20ten%20Brink%20eds%20(2008)%20The%20Cost%20of%20Policy%20Ina.pdf [dostęp: 05.11.2016].
 • Tomczak F., Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493018

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.