PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 211--226
Tytuł artykułu

Zielona infrastruktura na obszarach wiejskich jako instrument polityki ochrony środowiska UE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Green Infrastructure in the Rural Areas as EU Environmental Policy Measure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja zielonej infrastruktury wskazywana jest współcześnie jako kluczowe narzędzie włączenia aspektów ochrony bioróżnorodności w wymiarze terytorialnym do funkcjonowania innych sektorów gospodarki, w tym rolnictwa. W strategicznych dokumentach Unii Europejskiej dotyczących zielonej infrastruktury podkreśla się konieczność promowania tej koncepcji przez główne polityki UE, również przez politykę rolną. Celem artykułu jest wskazanie prawnych podstaw tworzenia i funkcjonowania zielonej infrastruktury w UE (w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich) oraz narzędzi implementowania tej koncepcji do polityki rolnej, a następnie próba oceny, na ile wpływa ona na politykę europejską dotyczącą rolnictwa. Autorka podkreśla, że zielona infrastruktura wykazuje duży potencjał aplikacyjny w wymiarze teoretycznym oraz jako narzędzie polityki przestrzennej i środowiskowej. Pozwala bowiem na nowe ujęcie i postrzeganie roli terenów zielonych w gospodarce przestrzennej i polityce rozwoju regionalnego. Możliwości te zostały dostrzeżone w polityce UE. Można więc mówić o kształtującym się wpływie koncepcji zielonej infrastruktury na politykę europejską dotyczącą rolnictwa, lecz nie ma ona charakteru decydującego (nawet przy zawężeniu pola analizy tylko do determinant ekologicznych w wymiarze przestrzennym). Implementacja zielonej infrastruktury do polityki rolnej ma charakter pośredni - nie ma jeszcze wykształconych instrumentów prawnych ukierunkowanych bezpośrednio na ten cel. W tym zakresie autorka postuluje szersze włączenie tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of green infrastructure is currently indicated as the key tool for the inclusion of territorial aspects of biodiversity protection into the other economic sectors, including agriculture. In the strategic documents regarding green infrastructure, the European Union highlights the need to promote this concept through the main EU policies, including agricultural policy. The aim of this article is to identify the legal basis for the creation and operation of green infrastructure in the EU, especially in rural areas and recognize tools to implement this concept into the agricultural policy, and then attempt to evaluate how this concept affects the European policy on agriculture. The author indicates that green infrastructure has great potential for application in the theoretical dimension, as well as a tool for spatial planning and the environment policy. It allows for a new approach and perception of the role of green areas in spatial planning and regional policy. These possibilities have been already recognized by the European Union. The emerging influence of the concept of green infrastructure on the European policy on agriculture could be noticed, but it has no decisive character (even if analyzing only ecological determinants of its spatial dimension). The implementation of green infrastructure into agricultural policy is indirect and legal instruments have not been developed yet. In this regard, the author calls for a broader inclusion of this issue. (original abstract)
Rocznik
Strony
211--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Baró F., Bugter R., Gómez-Baggethun E., Hauck J., Kopperoinen L., Liquete C., Potschin M., Green Infrastructure, [w:] OpenNESS Ecosystem Service Reference Book. EC FP7 Grant Agreement no. 308428, eds. M. Potschin, K. Jax, 2016, www.openness-project.eu/library/reference-book [dostęp: 10.06.2017].
 • Benedict M.A., McMahon E.T., Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities, Washington 2006.
 • Benedict M.A., McMahon E.T., Green Infrastructure: Smart Conservation for the 21st Century, "Renewable Resources Journal" 2002, No. 20.
 • Bruszewska K., Tereny rolne w polskich miastach jako potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2013, nr 36.
 • Building a Green Infrastructure for Europe, European Union 2013, http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastructure_broc.pdf [dostęp: 03.11.2016].
 • Cameron R.W., Blanuša T., Taylor J.E., Salisbury A., Halstead A.J., Henricot B., Thompson K., The domestic garden. Its contribution to urban green infrastructure, "Urban Forestry & Urban Greening" 2012, Vol. 11(2), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2012.01.002.
 • Costanza R., Mitsch W.J., Day J.W., A new vision for New Orleans and the Mississippi delta: Applying ecological economics and ecological engineering, "Frontiers in Ecology and the Environment" 2006, Vol. 4(9), DOI: https://doi.org/10.1890/1540-9295(2006)4[465:anvfno]2.0.co;2.
 • Čivič K., Jones-Walters L.M., Implementing Green Infrastructure and Ecological Networks in Europe: Lessons Learned and Future Perspectives, "Journal of Green Engineering" 2014, Vol. 4, DOI: https://doi.org/10.13052/jge1904-4720.444.
 • Dige G., Green infrastructure and territorial cohesion. The concept of green infrastructure and its integration into policies using monitoring systems, Technical Report 18. European Environment Agency, Copenhagen 2011, www.eea.europa.eu/publications/green-infrastructure-and-territorial-cohesion [dostęp: 10.05.2017].
 • European Commission, Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2013, http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2013/full-text_en.pdf [dostęp: 03.11.2016].
 • European Environmental Agency, Spatial analysis of green infrastructure in Europe, Technical report No. 2/2014, www.eea.europa.eu/publications/spatial-analysis-of-green-infrastructure [dostęp: 03.11.2016].
 • Eurostat regional yearbook. 2016 edition, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7604195/KS-HA-16-001-EN-N.pdf/76c007e9-6c1d-435a-97f8-e5ea700aa149-[dostęp: 03.11.2016].
 • Giedych R., Szulczewska B., Maksymiuk G., Problemy zarządzania zieloną infrastrukturą miasta na przykładzie Warszawy, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2012, nr 33.
 • Green T.L., Kronenberg J., Andersson E., Elmqvist T., Gómez-Baggethun E., Insurance value of green infrastructure in and around cities, "Ecosystems" 2016, Vol. 19(6), DOI: https://doi.org/10.1007/s10021-016-9986-x.
 • Hansen R., Pauleit S., From multifunctionality to multiple ecosystem services? A conceptual framework for multifunctionality in green infrastructure planning for urban areas, "Ambio" 2014, Vol. 43(4), DOI: https://doi.org/10.1007/s13280-014-0510-2.
 • Horwood K., Green infrastructure: Reconciling urban green space and regional economic development. Lessons learnt from experience in England's north-west region, "Local Environment" 2011, Vol. 16(10), DOI: https://doi.org/10.1080/13549839.2011.607157.
 • Janiszek M., Zielona infrastruktura jako koncepcja rozwoju współczesnego miasta, "Studia Miejskie" 2015, nr 19.
 • Kambites C., Owen S., Renewed prospects for green infrastructure planning in the UK 1, "Planning, Practice & Research" 2006, Vol. 21(4), DOI: https://doi.org/10.1080/02697450601173413.
 • Koc C.B., Osmond P., Peters A., Towards a comprehensive green infrastructure typology: A systematic review of approaches, methods and typologies, "Urban Ecosystems" 2016, Vol. 20(1), DOI: https://doi.org/10.1007/s11252-016-0578-5.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r." (COM(2011) 244 final z 3 maja 2011).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: "Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy" (COM/2011/0571 final).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 6 maja 2013 r.: "Zielona infrastruktura - zwiększanie kapitału naturalnego Europy" (COM/2013/0249 final).
 • Mell I.C., Green infrastructure: Concepts and planning, "FORUM eJournal" 2008, Vol. 8(1).
 • Outcome of the Council Meeting "The Mid-Term Review of the EU Biodiversity Strategy to 2020", 3441st Council Meeting, 15380/15.
 • Ponizy L., Jawgiel K., Rola dokumentów planistycznych w zachowaniu zielonej infrastruktury miasta (na przykładzie doliny Warty w Poznaniu), "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2013, nr 36.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. L 181 z 20 czerwca 2014).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. L 347 z 20 grudnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. L 347 z 20 grudnia 2013 r.).
 • Szulczewska B., Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2014, nr 14(14).
 • Towards green infrastructure for Europe. "Natura 2000 preparatory actions, Lot 3: Developing new concepts for integration of Natura 2000 network into a broader countryside" 2007, EC study ENV.B.2/SER/2007/0076, http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/ green_infrastructure_integration.pdf [dostęp: 19.09.2016].
 • Tzoulas K., Korpela K., Venn S., Yli-Pelkonen V., Kaźmierczak A., Niemela J., James P., Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review, "Landscape and Urban Planning" 2007, Vol. 81(3), DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.02.001.
 • Wright H., Understanding green infrastructure: The development of a contested concept in England, "Local Environment" 2011, Vol. 16(10), DOI: https://doi.org/10.1080/13549839.2011.631993.
 • Zielona infrastruktura, Unia Europejska, factsheet czerwiec 2010, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/green_infra/pl.pdf [dostęp: 19.09.2016].
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493022

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.