PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25 | 417--430
Tytuł artykułu

Otoczenie instytucjonalne jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów Natura 2000 w opinii społeczności lokalnych

Warianty tytułu
Institutional Environment as a Determinant of Sustainable Development of Natura 2000 Areas in the Opinion of Local Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę nakreślenia opinii i oczekiwań społeczności lokalnych w kontekście potrzeby powołania nowej instytucji celem przygotowania mieszkańców do aktywnego uczestnictwa (zwiększonej partycypacji społecznej) w podejmowaniu przez władze i otoczenie instytucjonalne działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, charakteryzujących się wysokim udziałem obszarów wrażliwych przyrodniczo. Narzędziem, które posłużyło do pozyskania informacji i danych empirycznych był kwestionariusz wywiadu, zawierający skategoryzowany zestaw pytań. Wywiad z wykorzystaniem kwestionariusza przeprowadzono wśród 400 respondentów, będących przedstawicielami czterech grup środowiskowych społeczności lokalnych. Zakres przestrzenny badań objął cztery gminy zlokalizowane na obszarze województwa małopolskiego: Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna i Piwniczna Zdrój. Przeprowadzone w latach 2014-2015 badania i analiza uzyskanych na ich podstawie wyników są jednym z etapów stanowiących podstawę do podjęcia próby wypracowania modelu zarządzania, opartego o cele i zasady zrównoważonego rozwoju, który posłużyłby do łagodzenia istniejących i przyszłych problemów lub konfliktów społecznych na linii rozwój społeczno-gospodarczy a ochrona środowiska na obszarach wrażliwych przyrodniczo. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempt to depict the opinion and expectations of the local communities in the context of the need was made at establishing the new institution in order to prepare residents to active participation (enhanced social participation) in steps taken by the authorities and the institutional environment to foster sustainable growth of local government units in Poland which are characterized by high proportions of environmentally sensitive areas. An interview questionnaire was the tool used to acquire information and empirical data, with a set of questions divided into categories. A survey with the use of the questionnaire was conducted among 400 respondents representing four local population groups. The geographic range of the research project covered four communes located in Małopolskie Voivodeship, namely: Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna and Piwniczna Zdrój. The studies carried out during 2014-2015 and analysis of their results constitute one of the stages that provide grounds for attempting at development of a management model based on the objectives and rules of sustainable development that would serve the purpose of mitigating existing and future social issues or conflicts between socio-economic growth and environmental protection in environmentally sensitive areas. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
417--430
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Bołtromiuk A., Kłodziński M. (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejski regionu Zielonych Płuc Polski [Natura 2000 as a factor of sustainale development of rural areas in the Green Lungs of Poland region], Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2011.
 • 2. Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [Directive 92/43 / EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flor].
 • 3. Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowiąca wersję skonsolidowaną wcześniejszej dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków [Directive 2009/147 / EC of 30 November 2009 on the conservation of wild birds, consolidated version of the earlier EEC Directive 79/409 / EEC of 2 April 1979 on the protection of wild birds].
 • 4. Hurrell S., Hussain-Khaliq S., Tennyson R., Podstawowe założenia i definicje [The fundamental assumptions and definitions] (w:) Halper E., Stott L. (red.), Studium przypadku - poradnik. Studia przypadku współpracy partnerskiej jako instrument zmian [Case study - guide. Case studies of the partner cooperation as the instrument of changes], Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2010.
 • 5. Lesiński J., Bodziarczyk J., Ciach M., Staszyński K., Natura 2000 w leśnictwie - nieporozumienia, osiągnięcia, wyzwania [Nature 2000 and forestry: misunderstandings, achievements, challenges] (w:) Anderwald D. (red.), Zdobycze nauki i techniki dla ochrony przyrody w lasach [Gains of science and technology for the protection of nature in the forests], Studia i Materiały CEP-L, 2 (21), Rogów 2009.
 • 6. Perzanowska J., Grzegorczyk M. (red.), Obszary NATURA 2000 w Małopolsce [The areas of NATURA 2000 in Małopolska Province], Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2009.
 • 7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Law of 16 April 2004 on Nature Protection] (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn.zm.).
 • 8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Low of 3 October 2008 on the provision of information on the environment and its protection, public participation in environmental protection and on environmental impact assessments] (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).
 • 9. Zarządzanie informacją o środowisku - przewodnik [Environmental information management - guide], Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2017, s. 2, https://www.gdos. gov.pl/files/artykuly/5010/Zarzadzanie_informacja_o_srodowisku_ios.pdf [data dostępu: 19.05.2017], [access date: 19.05.2017].
 • 10. Zawilińska B., Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach [Tourism in the activities of Landscape Parks in the Carpathians] (w:) Kurek W., Faracik R., Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne [Study on tourism. Geographical and regional paper], Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2007.
 • 11. Zbaraszewski W., Działalność gospodarcza parków narodowych w Polsce [Typology of systems of the crop production: the concept, methodology and the application], ,,Ekonomia i środowisko", 2 (57), Białystok 2016.
 • 12. Rutkowski P., Natura 2000 w leśnictwie [Natura 2000 in forestry], Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.