PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 9--20
Tytuł artykułu

Wzrost poziomu wykształcenia ludności jako szansa dla rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Increase in the Educational Level of the Population as an Opportunity for Socio-economic Development of Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące poziomu wykształcenia ludności w krajach Unii Europejskiej w kontekście szansy dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Celem prowadzonych analiz było ukazanie zmian zachodzących w poziomie wykształcenia ludności oraz w rozwoju społeczno-ekonomicznym krajów w latach 2006-2015 oraz zależności pomiędzy wskaźnikami opisującymi badane kwestie. Do oceny podjętej problematyki uwzględniono takie wskaźniki jak: odsetek ludności według osiągniętego poziomu wykształcenia w wieku 15-64 lata, odsetek osób z wyższym wykształceniem w wieku 30-34 lata, odsetek ludności przedwcześnie kończących edukację w wieku 18-24 lata oraz niepracujących i nieuczących się w wieku 15-24 lata, uczestnictwo w kształceniu osób w wieku 25-64 lata, produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, dochody ludności, zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Źródłem danych empirycznych były informacje pochodzące z Europejskiego Urzędu Statystycznego. Analizie poddano 28 krajów Unii Europejskiej. W większości krajów Unii Europejskiej następuje wzrost poziomu wykształcenia ludności oraz obniża się odsetek osób przedwcześnie kończących naukę. Poziom i wzrost wykształcenia społeczeństwa europejskiego znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie i rozwoju społeczno-ekonomicznym krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
Article covers issues related to the education level of the population in the countries of the European Union in the context of opportunity for social and economic development. The aim of this analysis was to show changes in the level of education of the population and socio-economic development of countries in the years 2006-2015 and the relationships between indicators describing the investigated issues. To evaluate the issues taken into account indicators such as the percentage of the population by level of education attained at the age of 15-64 years, the proportion of people with higher education aged 30-34, the percentage of the population of early school leavers aged 18-24 and unemployed and non-learning aged 15-24, participation in education of persons aged 25-64 years, gross domestic product per 1 capita income of the population, the risk of poverty or social exclusion. The source of empirical information was derived from the European Statistical Office. We analyzed 28 European Union countries. In most countries, the European Union is an increase education of the population and reduces the rate of early school leavers. The increase in education of European society is reflected in the social and economic development of countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Auleytner J.M., 2006, Edukacja i kreowanie kapitału ludzkiego [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, SGH, IGS, Warszawa.
 • Bywalec Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Czapiński J., 2015, Ekonomiczne znaczenie miłości dalszego bliźniego [w:] Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian, red. J. Żakowski, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa.
 • Delors J. (ed.), 1996, Learning: the treasure within, Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century, Published by the United Nations Educational, Paris. http://unesdoc.unesco.org/images/0010 /001095/109590eo. pdf (stan na dzień 8.11.2016 r.).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna; http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_ v1.pdf, (stan na dzień 21.11.2016 r.).
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (stan na dzień 7-25.10.2016 r.).
 • GUS, US w Katowicach, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl/komponenty/export/005001003002K_wskaznik_zagrozenia_ubostwem_lub_wykluczeniem_spolecznym_pl.pdf;jsessionid=rJd563G80vAlH1XYbMmIRKVmHFR3VJK2KY90tng4.veadmz40 (stan na dzień 21.11.2016 r.).
 • International Standard Classifivation of Education ISCED 2011, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, Canada 2011. http://www.uis.unesco.org/Education /Documents/isced-2011-en.pdf (stan na dzień 11.11.2016 r.).
 • Nasiłowski M., 2007, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Obrębski T., 1995, Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego [w:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, red. S. Marciniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Obrębski T., 1975, O istocie rozwoju społeczno-gospodarczego, "Ekonomista" nr 6, s. 1241-1259.
 • Skubiak B., 2013, Edukacja jako czynnik wspierający rozwój gospodarczy. Implikacje dla Polski, "Studia Ekonomiczne. Współczesne problemy ekonomiczne: wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza", nr 129, Wyd. UE w Katowicach, Katowice, s. 195-203.
 • Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/wykszta cenie.html (stan na dzień 15.11.2016 r.).
 • Tang Q. (ed.), Education 2030. Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4, UNESCO, Paris, 2015. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656E.pdf (dostęp: 8.11.2016 r.).
 • Wskaźniki Strategii Europa 2020; http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Wskaźniki_Europa2020.pdf, (dostęp:21.11.2016 r.).
 • Wysocki F., Lira J., 2003, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Zahorska M., 2007, Zmiany w polskiej edukacji i ich społeczne konsekwencje [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493352

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.