PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 4 | 24--49
Tytuł artykułu

Wyniki gospodarstw mlecznych w Polsce w porównaniu do największych producentów mleka w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Results of Dairy Farms in Poland Compared to the Largest Milk Producers in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono wyniki ekonomiczne i efektywność produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka w sześciu krajach UE, które są największymi jego producentami (tj. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Holandii i we Włoszech). Do analizy wykorzystano dane średnie FADN UE w latach 2010-2013. Ocenie poddano także wyniki gospodarstw polskich w latach 2014-2015, w badaniach wykorzystano dane gromadzone w systemie Polski FADN. Miarą oceny sytuacji ekonomicznej gospodarstw była wartość dodana netto i dochód z gospodarstwa. Ocenę efektywności produkcji przeprowadzono, wykorzystując wskaźnik produktywności nakładów obrotowych i kapitału trwałego, wskaźnik dochodowości produkcji oraz relację kosztów ogółem do wartości produkcji i do dochodu z gospodarstwa bez dopłat. Analizie poddano także działalność inwestycyjną, stopień zadłużenia oraz majątek gospodarstw i jego wykorzystanie. Pod względem efektywności produkcji wyróżniają się gospodarstwa mleczne we Włoszech i w Polsce. Wskazuje na to wysoka dochodowość produkcji, relatywnie niskie koszty wytworzenia 100 euro produkcji i uzyskania 100 euro dochodu bez dopłat oraz wysoka produktywność nakładów obrotowych. Na wyniki wpływ miało niewielkie zadłużenie gospodarstw, a w efekcie mniejsze obciążenie kosztami. W przypadku gospodarstw włoskich zobowiązania finansowały 1,1% wartości ich majątku, polskich - 5,7%, podczas gdy aż 42,7% we francuskich. Oznacza to, że gospodarstwa francuskie cechowało wysokie ryzyko finansowe związane z prowadzeniem działalności produkcyjnej. Dane Polskiego FADN wskazują na pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw mlecznych w Polsce w roku 2015 (tj. po zniesieniu kwot mlecznych) w porównaniu do roku 2014. Dochód z gospodarstwa bez dopłat obniżył się o 50,7%, a liczony łącznie z dopłatami - o 15,4%. Ze względu na niższe przychody (m.in. z powodu spadku ceny mleka) pogorszyła się także ekonomiczna efektywność produkcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents economic results and production efficiency in milk production farms in the six EU countries, which are the largest producers in the EU (i.e. Germany, France, Great Britain, Poland, the Netherlands and Italy). The analysis used FADN EU average data for 2010-2013. The results of Polish farms in 2014-2015 were also evaluated, the data collected in the Polish FADN system was used. The measure of the economic situation of farms was net added value and farm income. Production efficiency was assessed using the productivity index of inputs and fixed assets, profitability index of production and the relation of costs to value production and to farm income without subsidies. The investment activity, the level of debt and the wealth of the farm and its use were also analysed. In terms of production efficiency dairy farms in Italy and Poland stand out. This is shown by high profitability of production, relatively low costs, production of 100 euro value of production and 100 euro of income without subsidies and high productivity of inputs. The results were influenced by low level of debt of farms, as a result lower costs. In the case of Italian farms, liabilities financed 1.1% of the value of their assets, in the case of Polish farms - 5.7%, while 42.7% for French farms. This means that French farms were characterized by high financial risks related to running a production activity. Polish FADN data indicate a deterioration of the income situation of dairy farms in Poland in 2015 (i.e. after the abolition of milk quotas) compared to 2014. Income without subsidies decreased by 50.7% and income with subsidies - by 15.4%. Due to lower revenues (e.g. due to the fall in the price of milk), the economic efficiency of production has also deteriorated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Babuchowska, K., Marks-Bielska, R. (2011). Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11, z. 1, s. 7-15.
 • Bieniasz, A., Gołaś, Z. (2008). Płynność finansowa gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. J. Agribus. Rural Dev., 3(9), s. 41-52.
 • Bocian, M., Cholewa, I., Tarasiuk, R. (2015). Współczynniki Standardowej Produkcji "2010" dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Coelli, T.J., Prasada Rao, D.S., O'Donnell, Ch.J., Battese, G.E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer, s. 88-90.
 • Czerwińska-Kayzer, D. (2002). Finansowanie inwestycji w gospodarstwach indywidualnych kredytem preferencyjnym. Roczniki AR w Poznaniu, CCCXLIII, Ekon. 1, s. 71-83. za: Giselbrecht, P. (1991), Handbuch der Betriebsfinanzierung in der Landwirtschaft. Bayerische Raiffeisen Vertriebs- und Verlagsgesellschaft, München.
 • Czyżewski, A., Kryszak, Ł. (2015). Relacje cenowe w rolnictwie polskim a dochodowość gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych rolników. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 15, z. 3, s. 17-29.
 • Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2001). Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza (1984). Warszawa: PWRiL.
 • European Commission (2015). EU Agricultural Outlook. Prospects for agricultural markets and income 2015-2025. Report Agriculture and Rural Development.
 • European Commission (2016). EU Dairy farms report based on 2013 FADN data. Brussels.
 • European Commission (2017). EU Milk Market Observatory. Pobrane z: https://ec.europa. eu/agriculture/ market-observatory/milk_en (data dostępu: 06.04.2017).
 • Farm Accountancy Data Network (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/agriculture/rica (data dostępu: 10.04.2017).
 • Floriańczyk, Z., Mańko, S., Osuch, D., Płonka, R. (2014). Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Floriańczyk, Z., Osuch, D., Płonka, R. (2015). Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Floriańczyk, Z., Osuch, D., Płonka, R. (2016). Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Goraj, L., Kulawik, J. (1995). Analiza finansowa gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. Warszawa: IERiGŻ.
 • Goraj, L., Mańko, S. (2004). Systemy monitorowania sytuacji ekonomicznej i produkcyjnej gospodarstw rolnych. W: Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Difin.
 • GUS (2016). Ceny w gospodarce narodowej w 2015 r. Warszawa.
 • GUS (2017). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016. Warszawa.
 • Józwiak, W. (2003). Przewagi komparatywne polskich gospodarstw rolniczych. Warszawa: IERiGŻ.
 • Kosieradzka, A. (2012). Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 • Kulawik, J. (1995). Źródła kapitału w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ.
 • Lis, S. (red.). (1999). Vademecum produktywności. Warszawa: Agencja Wyd. PLACET.
 • Mańko, S. (2015). Analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • Morse, P.W. (1994). Productivity Measurement in Canada. Europe Productivity Ideas - wyd. Spec. Productivity Measurement Today, nr 1, s. 16-19.
 • Nowak, E. (2008). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
 • Poczta, W., Średzińska, J., Mrówczyńska-Kamińska, A. (2009). Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 76, s. 17-30.
 • Poczta, W., Średzińska, J., Pawlak, K. (2008). Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4 (XIX), Warszawa: Wyd. SGGW, s. 379-387.
 • Rynek Mleka. Stan i perspektywy (2015). Analizy Rynkowe, nr 49.Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 • Seremak-Bulge, J., Roman, M. (2016). Sytuacja na światowym rynku mleka i jej wpływ na polski rynek i jego możliwości rozwojowe. W: S. Stańko (red.), Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 31. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Von Keyserlingk, M.A.G., Rushen, J., de Passille, A.M., Weary, D.M. (2009). Invited review: The welfare of dairy cattle - key concepts and the role of science. Journal of Dairy Science, 92, s. 4101-4111.
 • Woś, A. (red.). (1996). Agrobiznes. T. 2. Mikroekonomika. Warszawa: Wyd. Key Text.
 • Zegar, J.S. (2001). Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie. Warszawa: IERiGŻ.
 • Zieliński, M. (2009). Gospodarstwa rolne osób czerpiących dochody z więcej niż jednego źródła. W: W. Józwiak (red.), Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. Monografie Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 132. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Ziętara, W. (1998). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Warszawa: FAPA.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.