PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 162--184
Tytuł artykułu

JST a organizacje pozarządowe - modele współpracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Government versus Non-governmental Organizations - Cooperation Models
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Relacje pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi wynikają z regulacji prawnych, a współpraca uznawana jest za podstawową i naczelną zasadę łączącą sektory samorządowy i pozarządowy. W pierwszej, teoretycznej części artykułu, przedstawiony został przewidziany przepisami prawa katalog form współdziałania, na którego podstawie zbudowano teoretyczny model współpracy JST z organizacjami pozarządowymi. Model ten uwidacznia, że to samorządy posiadają szczególne prerogatywy w określaniu płaszczyzn, form i zakresu współpracy. Wyniki badań empirycznych wykazały, że fakultatywny i otwarty charakter katalogu form współdziałania prowadzi do powstania asymetrycznej relacji, w której organizacje pozarządowe pełnią pozycję służebną. Sytuację tę petryfikuje finansowe uzależnienie NGO od dotacji płynących z JST. Wniosek ten potwierdzają wyniki monitoringu form współpracy. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostały wyniki badań własnych. Empiria skoncentrowana została na zagadnieniu funkcjonowania pozafinansowych instrumentów współdziałania. Zebrany materiał posłużył do prezentacji trzech zagadnień badawczych. Po pierwsze podjęto próbę uchwycenia modeli wsparcia stosowanych przez JST. Ze względu na swoisty charakter stosowanych form współpracy, założenie to okazało się niemożliwe do zrealizowania. Drugie zagadnienie zakładało, że typ gminy jest cechą różnicującą formę i liczność stosowanych przez JST instrumentów, co zostało potwierdzone w przeprowadzonych analizach. Po trzecie przyjęto, że stosowane formy wsparcia różnicują kondycję organizacji pozarządowych na terenie badanych gmin. W celu weryfikacji założenia dane empiryczne zostały uzupełnione statystykami z GUS. Przeprowadzone analizy umożliwiły prezentację katalogu tych form wsparcia, które towarzyszą dobrej kondycji trzeciego sektora i dynamice jego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Relationship between local government and non-government organizations is the result of legal regulations, and the cooperation is recognized as root and supreme rule connecting both local government and non-government sectors. In the first, theoretical part of the article, catalogue of cooperation forms with all law regulations was introduced. It was the basis on which the theoretical model of cooperation between local government and non-government sectors was built. This model indicates, that the local government units possess prerogatives in creating the areas, forms and range of cooperation. The results of empirical studies show that facultative and open model of cooperation forms catalogue leads to creation of the asymmetric relationship in which non-government organization fulfil ancillary nature position. This situation is gorgonized by financial dependence of non-government organization from local government unit grants. The conclusions are based on the cooperation forms monitoring. In the second part of the article, the results of self-studies were presented. Empirics was con- -centrated on functioning of non-financial cooperation facilities. Gathered material served to present three experimental issues. Firstly, an attempt was made to capture the support models used by local-government units. Because of peculiar nature of the implemented cooperation forms, this assumption was impossible to achieve. The second assumption, on the other hand, stated that the territorial type is a feature which diversifies forms and number of used facilities, which was confirmed in the conducted analyses. Finally, it was assumed that implemented support forms diversify the shape of non-government organizations on the research territories. To verify the assumption, empirical data was completed with Central Statistical Office of Poland. The analyses conducted enabled the presentation of support forms catalogue, which accompany good shape of third sector and dynamics of its development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
162--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Bartkowski J., 2005, Więź społeczna i aktywność stowarzyszeniowa [w:] Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna, red. A. Gniewkowska, P. Gliński, A. Kościański, IFiS PAN, Warszawa.
 • Bokajło W., 2001, Społeczeństwo obywatelskie: strefa publiczna jako problem teorii demokracji [w:] Społeczeństwo obywatelskie, red. W. Bokajło, K. Dziubka, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Dahrendorf R., 1994, Zagrożone społeczeństwo obywatelskie [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, SIW Znak, Kraków.
 • Esping-Andersen G., 1997, Three worlds of welfare capitalism [w:] Welfare state. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego, red. K.W. Frieske, P. Poławski, Warszawa.
 • Faliszek K., 2008, Samorząd lokalny i organizacje pozarządowe - partnerzy czy konkurenci? [w:] Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. nauk. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Frączek P., 2010, Prawne i polityczne aspekty roli organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym [w:] Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiazywaniu problemów społeczności lokalnych, red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Frączak P., Skrzypiec R., 2006, Analiza aktualnych warunków współpracy administracji publicznej sektorem pozarządowym [w:] Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., 2011, Partycypacja publiczna: pojęcie, ramy teoretyczne [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., 2013a, Aktywność obywatelska: uwarunkowania. Refleksja na marginesie badań monograficznych [w:] Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, red. A. Orzech, t. II, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., 2013b, O czynnikach warunkujących partycypację publiczną i strategiach jej podnoszenia [w:] Partycypacja publiczna w praktyce. Dwa modele zwiększania uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., 2013c, Relacje władze gminne - lokalne organizacje pozarządowe: typy, uwarunkowania. Refleksja na marginesie badań monograficznych [w:] Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polce, red. A. Olech, t. II, ISP, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., Olech A., 2011, Modele partycypacji publicznej [w:] Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kietlińska K., 2010, Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa.
 • Klon/Jawor, 2015, Polskie organizacje pozarządowe 2015, Warszawa, http://fakty. ngo.pl/files/fakty.ngo.pl/public/kondycja_2015/KondycjaNGO2015.pdf (dostęp: 17.02.2017 r.).
 • Klon/Jawor, 2013, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2012, Warszawa, http://www.ngo.pl/PodstawoweFakty_2012_raport/ebook/content/ PodstawoweFaktyNGO_2012_KlonJawor_raport.pdf (dostęp: 17.02.2017 r.).
 • Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań, 2011, ISP, Warszawa, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/ Program%20Spoleczenstwa%20Obywatelskiego/ISPjakowsppracyraportkocowy. pdf (dostęp: 17.02.2017 r.).
 • John P., 2001, Local Governance in Western Europe, Sage, London.
 • Marczewska-Rytko M., 2001, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Misztal W., 2011, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Moroń D., 2012, Organizacje pozarządowe - fundament społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, http://www. pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf (dostęp: 17.02.2017 r.).
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, SIW Znak, Kraków-Warszawa.
 • Polakowski D., 2010, Strategia rozwiązywania problemów społecznych na poziomie lokalnym w oparciu o partycypację społeczną [w:] Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiazywania problemów społecznych, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Salamon L.M., Anheier H.K., List R., Toepler S., Sokolowski S.W., 1999, Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector, Baltimore, www.jhu.edu/ccss/pubs/books/ gcs/ (dostęp: 17.02.2017 r.).
 • Shils E., 1994, Co to jest "społeczeństwo obywatelskie" [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, SIW Znak, Kraków.
 • Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za okres od dni jej wejścia do dnia 31 grudnia 2004 r. http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/ 0/9ECE877F6078A5D8C12570CA002E6D1A/$file/71.pdf (dostęp: 17.02.2017 r.).
 • Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2012 i 2013; http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/B6A72EA5FB- 11810FC1257E6000326710/$File/3481.pdf (dostęp: 17.02.2017 r.).
 • Tylor Ch.,1994, Kiedy mówimy: Społeczeństwo obywatelskie [w:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, SIW Znak, Kraków.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.).
 • Zalewski D., Poławski P., 2012, Udział NGOsów w tworzeniu "samorządowej" polityki społecznej [w:] Trzeci sektor: fasady i realia, IPiSS, red. P. Poławski, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493694

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.