PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | z. nr 52 | 196--207
Tytuł artykułu

Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Lublin Subzone of Euro-Park Mielec Special Economic Zone in Development and Taking Advantage of Human Capital of the City of Lublin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są instrumentem wspierania rozwoju regionalnego, a jednym z celów powołania ich do funkcjonowania w Polsce było tworzenie nowych miejsc pracy. W większości polskich stref priorytet ten wyrażony został w planach rozwojowych w formie celu aktywizacji rynku pracy, wzrostu poziomu wykształcenia i kwalifikacji pracowników. W artykule autorzy stawiają zatem tezę, że w istotę funkcjonowania stref ekonomicznych w Polsce wpisuje się nie tylko zagospodarowanie, ale także rozwój kapitału ludzkiego. W szczególności celem artykułu była ocena, czy i w jakim stopniu Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, która stała się podmiotem przeprowadzonych przez autorów badań, przyczynia się do zagospodarowania i rozwoju kapitału ludzkiego miasta Lublin. W pierwszej części artykułu omówione zostały teoretyczne przesłanki znaczenia polskich stref ekonomicznych dla kształtowania kapitału ludzkiego w obszarach objętych ich oddziaływaniem, w drugiej części natomiast skupiono uwagę na prezentacji wyników badań ankietowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach z Podstrefy w Lublinie. Z badań wynika, że kapitał ludzki miasta jest ważnym czynnikiem przyciąga inwestorów do Podstrefy, z kolei realizowane w Podstrefie inwestycje przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy, głównie dla ludzi młodych i z wykształceniem co najmniej średnim. Podstawowym kanałem rozwijania kapitału ludzkiego są szkolenia wewnętrzne w badanych firmach i naturalna możliwość nabywania doświadczenia i doskonalenia umiejętności w toku wykonywanej przez pracowników pracy, bądź w toku odbywania przez studentów praktyk. Wciąż jednak poprawy wymaga dostosowywanie programów nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego do potrzeb pracodawców z Podstrefy. (abstrakt oryginalny)
EN
Special economic zone (SEZ) is an instrument for regional development. One of the purposes for SEZs creation in Poland, it was the creation of new jobs. In the majority of Polish zones this priority has been expressed in plans of development as the need for labor market activation and increase in the level of education and qualifications of employees. The authors state that the essence of the functioning of economic zones in Poland include not only new jobs creation but also the development of human capital. In particular, the aim of this article is evaluation whether and to what extent the Lublin Subzone of Euro-Park Mielec Special Economic Zone, which became the subject of research conducted by the authors, contributes to the development of human capital of Lublin city. The paper presents the results of studies conducted in enterprises from Lublin Subzone. In the first part of the article, the theoretical aspects of the importance of Polish economic zones for the shaping of human capital are discussed. In the second part the attention has been focused on the presentation of the results of surveys conducted in enterprises from Lublin Subzone. The research shows that the human capital of the city is an important factor in attracting investors to the Subzone, while investment implemented in the Subzone contribute to the creation of new jobs, especially for young people and with at least secondary education. The main channel of the development of human capital is internal training in the surveyed companies as well as natural opportunity to gain experience and skills in the course of work performed by the employees, or in the course of students practice. However, the adaptation of curricula in higher education to the needs of employers Subzone should have been improved. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
196--207
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
autor
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Ambroziak A.A., 2009, Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, "International Journal of Management and Economics", No. 24, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Budzanowski K., Światowiec J., 1997, Przesłanki tworzenia warunki funkcjonowania stref uprzywilejowanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, Kraków.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Ernst & Young, 2011, Specjalne Strefy Ekonomiczne po 2020 roku. Analiza dotychczasowej działalności oraz perspektywy funkcjonowania, Ernst&Young, Warszawa.
 • FIAS, 2008, Special Economic Zones. Performance, lessons learned, and implications for zone development, The World Bank Group, Washington.
 • Gwiazdowski R. (red.), 2014, Depopulacja. Czas na zmiany na opolskim rynku pracy. Raport z podzadania 1.1, Centrum im. Adama Smitha, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Warszawa-Opole, http://ssd.opolskie.pl/page/file.php?id=92.
 • Gwosdz K., Kwiecińska K., 2005, Wpływ specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec na rynek pracy [w:] Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej, red. B. Domański, K. Gwosdz, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków-Mielec.
 • Hajduga P., 2014, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, a kształtowanie kapitału ludzkiego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 367/2014, Wrocław.
 • Kalita W., 2005, Inwestycje zagraniczne a kapitał ludzki regionu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 7, Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2, red. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów.
 • Liszkowska J., 2010, Specjalne strefy ekonomiczne w procesie kształtowania kapitału ludzkiego [w:] Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice.
 • Ładysz J., 2000, Specjalne strefy ekonomiczne w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską [w:] Współzależność celów sektora bankowego i funkcji samorządów terytorialnych, red. S. Korenik, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.
 • Markowski K. (red.), 2011, Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-2010. Analizy statystyczne, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • Miłaszewicz D., 2011, Specjalne strefy ekonomiczne jako narzędzie modernizacji gospodarki, "Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 22/2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • MORR, 2015, Zarządzanie Strefami Aktywności Gospodarczej. Podręcznik dobrych praktyk, Departament Polityki Regionalnej, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • Ofiarska M., 2000, Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce - zagadnienia publicznoprawne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Raczyk A., Dołzbłasz S., Leśniak-Johann M. (red.), Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu w świetle współczesnych trendów, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocław.
 • Smętkowski M., 2008, Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 10, Warszawa-Kraków.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 282).
 • Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, 2016, http://lublin.eu/biznes-i-nauka/inwest-orzy/ specjalna-strefa-ekonomiczna/ (stan na 07.09.2016 r.).
 • Żminda T., Bis J., Sobotka B., Sagan M., Cisło M., Funkcjonowanie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w latach 2007-2014, Politechnika Lubelska, Lublin 2016.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.