PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 315--330
Tytuł artykułu

Ochrona bioróżnorodności a nowe rozwiązania prawne w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Protection of Biodiversity vs New Legal Arrangements in the Field Protection of Green Areas and Woodlots
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule analizie poddano nowe przepisy o ochronie terenów zielonych i krzewów, znajdujące się w przepisach ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja ustawy zliberalizowała przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów, uprawniając właścicieli do usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia. Bez wątpienia tereny zielone są dobrami publicznymi niemożliwymi do pomnożenia. Są one częścią dziedzictwa naturalnego, ponadto spełniają różne funkcje, takie jak: rekreacyjna, zdrowotna, estetyczna. Odgrywają również istotną rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej, tworząc ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Nowe przepisy ustawy o ochronie przyrody wydają się być nieprzemyślane z punktu widzenia skutków, jakie mogą wywołać dla środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is an analysis of new regulations about protection of green areas and shrubs contained in the Nature Conservatory Act. Amendments to the Act, liberalized regulations for disposal of trees and shrubs, empowering landlords to the removal of trees and bushes without permission. Without any doubts, those green areas are public goods impossible to be multiplied. They are part of the natural heritage, moreover, fulfill various functions - recreation, health, aesthetic, also play a significant role in maintaining biodiversity, creating refuges for a large number of species of plants and animals. The new provisions of the Nature Conservatory Act seem to be ill-conceived from the point of view of the effects that can cause in the human environment. (original abstract)
Rocznik
Strony
315--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bugała B., Drzewa i krzewy dla terenów zieleni, Warszawa 1991.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE L 327 z 22 grudnia 2000 r.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz. WE L 20 z 26 stycznia 2010 r.).
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. WE L 206 z 22 lipca 1992 r.).
 • Garlicki L., Komentarz. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, t. 5, Warszawa 2007.
 • Głuchowski R., Wielofunkcyjność zadrzewień, "Zieleń Miejska" 2016, nr 9.
 • Gruszecki K., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Hunter M., Fundametals of Conservation Biology, Oxford 2002.
 • Jefferies M.J., Biodiversity and Conservation, New York 2006.
 • Kaźmierska-Patrzyczna A., Król M.A., Przyrodnicze dobra chronione, [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014.
 • Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Legalis.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998.
 • Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 27, poz. 112 z późn zm.).
 • Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk sporządzona w Brnie dnia 19 września 1979 r. (Dz.U. z 1996 r., nr 58, poz. 263 z późn. zm.).
 • Konwencja o ochronie obszarów wodno-błotnych sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz.U. z 1978 r., nr 7, poz. 24 z późn. zm.).
 • Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 2, poz. 17).
 • Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 184, poz. 1532).
 • Kujawa K., Orczewska A., Kras M., Kujawa A., Nyka M., Znaczenie drzew i krzewów na terenach nieleśnych. Czy wolno nam liberalizować zasady wycinki drzew?, Poznań 2017.
 • Liro A., Metler M., Nowicki W., Weigle A., Krajowa strategia i plan działań na rzecz ochrony i racjonalnego użytkowania różnorodności biologicznej, Warszawa 1998.
 • Millenium Ecosystem Assesment, Washington 2005.
 • NIK o ochronie drzew przy realizacji inwestycji w miastach, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-drzew-przy-realizacji-inwestycji-w-miastach.html [dostęp: 05.02.2017].
 • Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000.
 • Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020, "Monitor Polski", 7 grudnia 2015 r., poz. 1207.
 • Radecki W., Danecka D., Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.
 • Roliński M., Z problematyki zasad ochrony środowiska, "Studia Iuridica Lublinesia" 2014, t. 21, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.21.0.145.
 • Sękowski B., Pomologia systematyczna, t. 1, Warszawa 1993.
 • Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025, Warszawa 2009.
 • Swanson T., Global Action for Biodiversity, London 1997.
 • Trzcińska D., Usuwanie drzew lub krzewów, [w:] Polskie prawo ochrony przyrody, red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o ochronie przyrody (Dz.U., nr 31, poz. 274).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz.U., nr 25, poz. 180 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst pierwotny z 1980 r., Dz.U., nr 3, poz. 6; t.j. Dz.U. z 1994 r., nr 49, poz. 196 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst pierwotny Dz.U., nr 114, poz. 492; t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 99, poz. 1079 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst pierwotny Dz.U., nr 92, poz. 880; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 60).
 • Wilson E.O., The Diversity of Life, London-New York 1992.
 • Wyrok SA w Warszawie z dnia 15 listopada 2011 r., I ACA 254/11.
 • Wyrok TK z dnia 28 maja 1991 r., K 1/91.
 • Wyrok TK z dnia 7 czerwca 2001 r., K 20/00.
 • Wyrok TK z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05.
 • Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., SK 6/12, OTK-A 2014, nr 7, poz. 68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493708

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.