PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 365--381
Tytuł artykułu

Skutki prawne zmiany europejskiej regulacji wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Effects of Change in European Regulation of Preliminary Recognized Fruit and Vegetable Producers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dokonały zmiany koncepcji tworzenia i funkcjonowania organizacji producentów rolnych na rynku owoców i warzyw. Ustawodawca europejski zniósł rozwiązanie szczególne, jakim było zezwolenie na uczestniczenie w mechanizmach rynkowych udzielane wstępnie uznanym grupom producentów. Państwa członkowskie, dostosowując unormowania do nowych reguł europejskich, dokonały zmian w odpowiednich przepisach krajowych. Procedura reorganizacji wskutek nieprecyzyjnie sformułowanych przepisów, zwłaszcza przepisów intertemporalnych krajowych regulacji, spowodowała poważne wątpliwości interpretacyjne oraz rozbieżności w ocenie stanów faktycznych i prawnych, dokonywanej przez organy administracji rolnej. Z wyjątkową ostrością problemy dostosowawcze ujawniły się w sytuacji, w której wstępnie uznane grupy uzyskały swój status niezgodnie z prawem, nie spełniły warunków uznania i nie mogą uzyskać statusu uznanej organizacji producentów. W ocenie zainteresowanych stron sporne są skutki zmiany statusu prawnego grup oraz wynikające stąd konsekwencje finansowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The objectives of the common agricultural policy for the years 2014-2020 changed the concept of creation and functioning of fruit and vegetable producer organizations. The European legislator has abolished the special arrangement, namely the authorization for participation in market mechanisms which was granted to preliminary recognized producer organizations. By adapting the rules to new European principles, Member States introduced changes in the relevant national laws. Procedure of reorganization through imprecisely formulated regulations (especially intertemporal ones) has led to serious doubts concerning interpretation and to discrepancy in the assessment of factual and legal states undertaken by agricultural administration. Adjustment challenges were especially evident in a situation where preliminary recognized producer organizations have unlawfully achieved their status, have not complied with recognition and cannot acquire the status of a recognized producer organization. According to parties involved, the consequences of a change in organizations' legal status and financial aspects arising therefrom, remain disputable. (original abstract)
Rocznik
Strony
365--381
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Adamiak B., Glosa do uchwały (7) SN Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 maja 1992 r., III ZAP 4/92, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1993, nr 5.
 • Adamiak B., Koncepcja nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CXII" 1985, nr 648.
 • Adamiak B., Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Borkowski J., Art. 156, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, Warszawa 1985.
 • Czernik Z., Glosa do uchwały NSA z 9 listopada 1998 r., OPK4 - 7/98, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 6.
 • Dokument roboczy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Oszustw (OLAF), 19 Zebranie COCOLAF z 11 kwietnia 2002 r.
 • Kalisz A., Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, nr 4.
 • Kamiński M., Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Warszawa-Kraków 2006.
 • Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.
 • Łętowska E., Multicentryczność systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" 2005, z. 4.
 • Łobos-Kotowska D., Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013.
 • Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L z 2013 r., nr 347).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 321 z 23 grudnia 1995 r.).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.Urz. UE L 157 z 15 czerwca 2011 r.).
 • Śladkowska E., O nieodwracalności skutków prawnych w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a., "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 1-2.
 • Świątkiewicz J., Stabilność decyzji administracyjnej, Warszawa 1981.
 • Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 28 maja 1992 r., III AZP 4/92, OSP 1993, nr 5.
 • Uchwała SN z dnia 25 kwietnia 1964 r., III CO 12/64.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1541).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 58).
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1419).
 • Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej bezprzedmiotowej, "Państwo i Prawo" 1992, z. 7.
 • Wyrok NSA z dnia 11 października 1985 r., SA/Wr 556/85, ONSA 1985, nr 2, poz. 21.
 • Wyrok NSA z dnia 23 listopada 1987 r., I SA 1406/86, ONSA 1987, nr 2, poz. 81.
 • Wyrok NSA z dnia 9 listopada 1998 r., OPK 4-7/98, ONSA nr 1, poz. 13.
 • Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2008 r., I OSK 4/07, LEX nr 466044.
 • Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2008 r., II OSK 1691/07, LEX nr 516054.
 • Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., II SA/Kr 1448/11, CBOA.
 • Wyrok NSA z dnia 23 października 2012 r., II OSK 1143/11, LEX nr 1234131.
 • Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2016 r., I OSK 2074/14, LEX nr 2032755.
 • Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2016 r., I OSK 1126/15, LEX nr 2032690.
 • Wyrok TS z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH, Zb. Orz. 2005.
 • Wyrok TS z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-199/03, Irlandia v. Komisja, Zb. Orz. 2005, pkt 29-34.
 • Wyrok TS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie C-240/03, Comunita' montana della Valerina v. Komisja, Zb. Orz. 2006, pkt 76, 97.
 • Wyrok TS z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie T-74/07, Niemcy v. Komisja, Zb. Orz. 2009, pkt 53.
 • Zdyb M., Stelmasiak J., Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, Lublin 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493716

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.