PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 488 Finanse | 255--265
Tytuł artykułu

Budżetowanie zadaniowe w kontekście zasad efektywności i skuteczności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Performance Budgeting in The Context of The Principle of Efficiency and Effectiveness in The Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednostki samorządu terytorialnego realizują szereg zadań, co wymaga właściwego gospodarowania ograniczonymi środkami publicznymi. Dlatego tak ważne jest, aby działalność omawianych podmiotów przebiegała w sposób efektywny i skuteczny. Wymaga to stosowania odpowiednich instrumentów przewidzianych dla instytucji publicznych, a jednym z nich jest budżetowanie zadaniowe, które musi być wspierane przez dostosowany do jego potrzeb system rachunkowości. Rola tego systemu jest szczególnie ważna, ponieważ dostarcza on przeważającej części potrzebnych informacji finansowych i zarządczych. Celem artykułu jest scharakteryzowanie pojęć efektywność i skuteczność, a także wskazanie potrzeby reorganizacji budżetowania z tradycyjnego na zadaniowe. Osiągnięcie celu wymagało zastosowania różnorodnych metod badawczych: przeglądu literatury przedmiotu i aktów prawnych, a także przeprowadzenia indywidualnych ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych oraz obserwacji(abstrakt oryginalny)
EN
Local government units realize a number of tasks, which requires proper management of limited public funds. That is why it is so important that the activities of the discussed entities are conducted efficiently and effectively. This requires the use of appropriate instruments provided for public institutions and one of them is performance budgeting, which must be supported by an adapted accounting system. The role of this system is particularly important because it provides the much needed financial and managerial information. The aim of the article is to characterize the concepts of efficiency and effectiveness, and to indicate the need to reorganize budgeting from traditional to performance. The realization of the target required the use of a variety of research methods: a review of literature, as well as individual structured in-depth interviews and observations(original abstract)
Rocznik
Strony
255--265
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Binter M., 2012, Wpływ budżetowania memoriałowego na kształt i funkcjonowanie zasad budżetowych w prawie budżetowym jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny, nr 5 (257), s. 25-44.
 • Bucior G., Gościniak K., 2005, Koncepcje budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych, teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Bujak A., 2011, Jakość i jej pomiar w odniesieniu do systemu informacyjnego rachunkowości, Nauki o Finansach. Financial Sciences nr 3 (8), s. 9-18.
 • Filipiak B., 2011, Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność?, Zeszyty Naukowe nr 10, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 223-236.
 • Guziejewska B., 2008, Efektywność finansów samorządu terytorialnego, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 71-89.
 • Heciak S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce. Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, PRESSCOM, Wrocław.
 • Jastrzębska M., 2016, Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6 (84), cz. 1, s. 43-53.
 • Kachniarz M., 2012, Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kiziukiewicz T. (red.), 2006, Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2013, Sprawozdanie z dnia 6 marca 2013 r. dla Rady i Parlamentu Europejskiego, W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich - Przydatność MSRSP dla państw członkowskich, Bruksela.
 • Lubińska T., 2010, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T., 2014, Ocena złożoności zadaniowego planu wydatków budżetu państwa oraz skuteczności osiągania planowanych wartości mierników efektów w latach 2011-2014, [w:] Franek S., Będzieszak M. (red.), Zarządzanie finansami publicznymi. Planowanie wieloletnie efektywności zadań publicznych, benchmarking, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T., Strąk T., Lozano Platonoff A., Będzieszak M., Godek M., 2009, Budżet zadaniowy w Polsce - istota, struktura, metodyka, [w:] Lubińska T. (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa.
 • Lüder K., Jones R. (red.), 2003, Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Europe, Fachverlag Moderne Wirtschaft, Frankfurt am Main.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Korolewska M., 2013, Budżet zadaniowy w samorządach terytorialnych - analiza wyników badania ankietowego oraz studium przypadków miast na prawach powiatu, [w:] Marchewka-Bartkowiak K., Szpringer Z. (red.), Budżet zadaniowy, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nr 1(33), Warszawa.
 • Matwiejczuk R., 2006, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, C.H. Beck, Warszawa.
 • Mazur J., 2014, Aktualne tematy dyskusji między NOK - kraje Grupy Wyszehradzkiej, Kontrola Państwowa, nr 5 (358), s. 124-132.
 • Misiąg W., 2005, Jawność i przejrzystość a efektywność pomocy publicznej. Referat na seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa, www.nik.gov.pl (14.05.2017).
 • Modzelewski P., 2009, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu, Warszawa.
 • Modzelewski P., 2014, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego w zakresie pomiaru skuteczności i efektywności, [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H. (red.), Bezpieczeństwo - efektywność - budżet zadaniowy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Poniatowicz M., 2013, Realizacja nowych zadań kosztuje samorządy rocznie ponad 8 mld zł, www.obserwatorfinansowy.pl (10.03.2017).
 • Postuła M., Perczyński P., 2010, Budżet zadaniowy - wprowadzenie; znaczenie wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania, [w:] Postuła M., Perczyński P. (red.), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Rada Unii Europejskiej, 2011, Dyrektywa Rady 2011/85/UE z 8.11.2011 w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich, Bruksela (Dz.Urz. UE L 306/41 z 2011 r.).
 • Stankiewicz J., 2006, Zagadnienia racjonalizacji wydatków publicznych, [w:] Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Wydawnictwo ABC, Warszawa.
 • Świeboda H., Borowik M., 2014, Mierniki monitorowania celów i zadań w jednostkach sektora publicznego [w:] Sienkiewicz P., Świeboda H. (red.), Bezpieczeństwo - efektywność - budżet zadaniowy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.
 • Wakuła M., 2016, Standaryzacja rachunkowości budżetowej, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 2 (80), s. 235-241.
 • Zalewski A., 2007, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [w:] Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa.
 • Zawadzka-Pąk U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493734

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.