PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 415--432
Tytuł artykułu

Prawna organizacja rynku rolnego w aspekcie zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Agricultural Market Regulation with Regard to the Risk Management in the Agricultural Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem wybranych rynków rolnych w aspekcie zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej. Chodzi tu w szczególności o rynki, na których prawodawca unijny przewidział możliwość stosowania określonego instrumentarium prawnego. Autorka podjęła próbę ustalenia, czy obecna prawna organizacja poszczególnych rynków rolnych służy ich rozwojowi. W szczególności chodziło o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu regulacja prawna wspiera podejmowanie przez producentów rolnych działań zaradczych mających na celu ich ochronę przed możliwością wystąpienia potencjalnego ryzyka przyrodniczego. Rozważania kończą się sformułowaniem kilku wniosków de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issues connected with the organization and functioning of the selected agricultural markets with regard to the risk management in the agricultural production. It concerns those markets where the EU' legislator foresees the implementation of some legal instruments. The author attempt to answer the question whether the current legal organization of those markets allows their development. In particular it aims to answer the question how the legislation support the farmers in selecting some countermeasures which protect them against the environmental risk. The reflection ends with the enunciation of the some de lege ferenda conclusions. (original abstract)
Rocznik
Strony
415--432
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Chevalier F., Veyssiere L., Buccellato T., Jicquello J., Oteyza C. de, AGRI-2012-C4-04 - Analysis on future developments in the milk sector, Prepared for the European Commission - DG Agriculture and Rural Development, Final Report, London 2013.
 • Gaeta D., Corsinovi P., Economics, governance, and politics in the wine market, New York 2014, DOI: https://doi.org/10.1057/9781137395320.
 • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2017.
 • Kołoszycz E., Wilczyński A., Ekonomiczne skutki deregulacji rynku mleka oraz reformy WPR w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2014-2020, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2014, nr 3.
 • Koźlakiewicz M., Wyszyński P., Nadzwyczajne wsparcie polskich producentów mleka i wieprzowiny, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2016, nr 1.
 • Lafougère C., World and EU dairy through 2016, http://ec.europa.eu/agriculture/milk/background/jm-2012-12-12/01-gira_en.pdf [dostęp: 10.01.2017].
 • Leśkiewicz K., Lipińska I., Prawne aspekty kwalifikacji stosunku prawnego jako umowy kontraktacji w świetle orzecznictwa sądów powszechnych, "Studia Iuridica" 2016, t. 64.
 • Lipińska I., Prawne instrumenty zarządzania kryzysowego w rolnictwie, "Przegląd Prawa Rolnego" 2014, nr 2.
 • Makosz E., Przyszłość polskich jabłek, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2015, nr 3.
 • Matthews A., Competition issues in the single CMO regulation, 2014, http://capreform.eu/competition-issues-in-the-single-cmo-regulation [dostęp: 10.01.2017].
 • Meloni G., Swinnen J., The Political Economy of European Wine Regulations, LICOS Discussion Paper Series Discussion Paper 2012, No. 320.
 • Mise en oeuvre par FranceAgriMer d'un programme de promotion des vins à l'intérieur de l'Union Européenne pour la programmation 2014 à 2018 en application de l'article 45 du règlement (UE) n°1308/2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, 2016, https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b39e5a16-fc34-4828-a491-0a8a5a55d1c2/telechargement [dostęp: 10.01.2017].
 • Nosecka B., Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy, "Analizy Rynkowe" 2016 (czerwiec).
 • Rekowski M., Światowe rynki wina, Poznań 2013.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r. "Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi" (2011/2051(INI)).
 • Rozporządzenie nr 261/2012 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. L 94 z 30 marca 2012 r.).
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz.Urz. UE L 259 z 30 sierpnia 2014 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2009 r., nr 5, poz. 29).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 7 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.Urz. L 157 z 15 czerwca 2011 r.).
 • Russo L., Reforma WPR z 2013 r. i stosunki umowne pomiędzy uczestnikami rynku, "Przegląd Prawa Rolnego" 2014, nr 2.
 • Stelmachowski A., Kontraktacja, [w:] Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. J. Rajski, t. 7, Warszawa 2004.
 • Stępień S., Śmigla M., Zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie w praktyce wybranych krajów na świecie, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego" 2012, z. 1.
 • Suchoń A., Z prawno-ekonomicznej problematyki organizacji rynku mleka, "Przegląd Prawa Rolnego" 2014, nr 1.
 • Sulewski P., Czekaj S., Climate and institutional change versus expected economic performance of agricultural holdings, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2015, nr 1.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2003 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 401).
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 58).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 50 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 792).
 • Vandenberghe J., The single Common Market Organization Regulation, [w:] Research Handbook on EU Agriculture Law, eds. J.A. McMahon, M.N. Cardwell, Cheltenham 2015.
 • Wieliczko B., Wspólna polityka rolna w latach 2014-2020 - odpowiedź na niesprawność rynku czy wyraz niesprawności państwa, "Roczniki Naukowe Ekonomii, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2013, t. 100, z. 3.
 • Wine-Market Situation, Evolution and Background information, European Commission Directorate-General for Agriculture and Rural Development, July 2015, http://ec.europa.eu/agriculture/wine/statistics/market-situation-2014-07_en.pdf [dostęp: 10.01.2017].
 • Wniosek Rozporządzenie Rady określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (KOM/2011/0629), wersja ostateczna: 2011/0287 (NLE).
 • Zaręba P., Bolisęga E., Nowe zasady interwencji na rynkach rolnych Unii Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2016, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493746

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.