PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 445--454
Tytuł artykułu

Prawne formy wsparcia działalności pszczelarskiej w świetle rozporządzenia 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Ways of Supporting Apicultural Activity in the Light of Regulation No. 1308/2013 Establishing a Common Organisation of the Markets in Agricultural Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie działalności pszczelarskiej w Unii Europejskiej jest poważnie zagrożone ze względu na zróżnicowane czynniki o zarówno społeczno-gospodarczym, jak i przyrodniczym charakterze. Nowe rozporządzenie ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych ustanowiło możliwość udzielenia pomocy podmiotom pracującym w sektorze pszczelarskim głównie przez realizację krajowych programów wsparcia pszczelarstwa, finansowanych w 50% z budżetu unijnego. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny, w jakim stopniu instrumenty prawne przewidziane w tym rozporządzeniu wspierają podmioty prowadzące działalność pszczelarską w Unii Europejskiej oraz czy stanowią skuteczną formę przeciwdziałania wyzwaniom zagrażającym funkcjonowaniu sektora pszczelarskiego w XXI w. (abstrakt oryginalny)
EN
Conducting apicultural activity in the European Union is currently seriously threatened due to the diverse factors of both socio-economic and environmental nature. The new regulation establishing the common organisation of agricultural markets has provided the opportunity to support the beekeepers primarily through the performance of national apiculture programmes financed by 50% of the EU budget. The aim of this article is to try to assess to what extent the legal instruments provided in this Regulation, firstly, support beekeepers in the European Union and, secondly, provide as an effective way of counteracting to the challenges facing the apiculture sector in the 21st century. (original abstract)
Rocznik
Strony
445--454
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bolisęga E., Wsparcie produkcji i zbytu miodu, "Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego" 2004, nr 12(162).
 • Borkowska A., Wykorzystanie środków w ramach krajowych programów wsparcia pszczelarstwa w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 307.
 • Buczek K., Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD), "Annales UMCS. Sectio DD" 2009, t. 64, nr 1.
 • Chauzat M.P., Cauquil L., Roy L., Franco S., Hendrikx P., Ribiere-Chabert M., Demographics of the European Apicultural Industry, "PLoS ONE" 2013, Vol. 8, No. 8, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079018.
 • Conte Y. Le, Ellis M., Ritter W., Varroa mites and honey bee health: can Varroa explain part of the colony losses?, "Apidologie" 2010, Vol. 41, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1051/apido/2010017.
 • Deloitte, European Commission DG Agriculture and Rural Development Evaluation of measures for the apiculture sector. Final Report, Framework Contract, No. 30-CE-0219319/00-20, 2013.
 • Frączak K., Glosa do wyroku TS z dnia 6 września 2011 r., C-442/09, 2014, LEX/el. nr 204724.
 • IUCN Red List Status, http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/bees/status.htm [dostęp: 15.01.2017].
 • Madras-Majewska B., Majewski J., Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego" 2008, nr 4(19).
 • Majewski J., Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2015, nr 110.
 • Majewski J., Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe" 2012, t. 14, nr 2.
 • Ołowski J., Trajer M., Unijny system regulacji wsparcia rynków rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów wdrażanych przez Agencję Rynku Rolnego, "Studia Biura Analiz Sejmowych" 2016, nr 4(48).
 • Pohorecka K., Aktualnie obowiązujące regulacje prawne wybranych zagadnień z zakresu pszczelarstwa, Puławy 2003.
 • Potts S.G., Roberts S.P.M., Dean R., Marris G., Brown M.A., Jones R., Neumann P., Settele J., Declines of Managed Honey Bees and Beekeepers in Europe, "Journal of Apicultural Research" 2010, No. 49.
 • Prabucki J., [w:] Pszczelnictwo, red. J. Prabucki, Szczecin 1998.
 • Rozpara K., Wybrane zagadnienia prawne z pszczelarstwa, Warszawa 1989.
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1366 z dnia 11 maja 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.Urz. UE L 211/3).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347/487).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347/671).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku; Dz.Urz. L 299).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.Urz. UE L 211/9).
 • Różański K., Komentarz do wyroku TSUE z 6 września 2011 r. w sprawie C-442/09 - Karl Heinz Bablok i inni przeciwko Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, "Przegląd Prawa Rolnego" 2015, nr 2(17).
 • Rua P. de la, Jaffé R., Dall'Olio R., Noz I.M., Serrano J., Biodiversity, conservation and current threats to European honeybees, "Apidologie" 2009, No. 40.
 • Vanengelsdorp D., Evans J.D., Saegerman C., Mullin C., Haubruge E., Nguyen B.K., Frazier M., Frazier J., Cox-Foster D., Chen Y., Underwood R., Tarpy D.R., Pettis J.S., Colony collapse disorder: A descriptive study, "PLoS ONE" 2009, Vol. 4, No. 8.
 • Załącznik do zarządzenia nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2016 "Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu - Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019".
 • Żółty K., Podstawowe przepisy prawne i weterynaryjne i sanitarne w pszczelarstwie, Kraków 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493770

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.