PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 1 Prawne determinanty polityki rolnej | 489--501
Tytuł artykułu

Prawne determinanty polityki jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Determinants of Quality Policy for Agricultural Products and Foodstuffs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba oceny wybranych instrumentów prawnych pod kątem realizacji polityki jakości w zakresie produktów rolnych i środków spożywczych określanych jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) i gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS). Zostały wskazane prawne regulacje dotyczące pomocy finansowej na rozwój powyższych systemów jakości w ramach I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej oraz niektóre nowe rozwiązania przyjęte w ostatnim rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012. Istotną zmianą jest obowiązek zapewnienia ochrony z urzędu przez państwo członkowskie wszystkich ChNP, ChOG i GTS wprowadzanych na jego terytorium, bez względu na ich kraj pochodzenia, co powinno ujednolicić poziom ochrony na całym terytorium UE i tym samym zapewnić prawa producentów do uczciwej konkurencji, a konsumentów - do wiarygodnej informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to assess some of the legal instruments for the implementation of quality policy in the field of agricultural products and foodstuffs, known as protected designation of origin (PDO), protected geographical indication (PGI) and traditional specialty guaranteed (TSG). It indicated legal regulations concerning financial assistance for the development of these quality systems under the first and second pillar of the common agricultural policy, and some of the new solutions adopted in the last Regulation (EU) No. 1151/2012. An important change is the obligation to ensure protection ex officio by the Member States of all PDO, PGI and TSG, placed on its territory, regardless of their country of origin, which should harmonize the level of protection throughout the EU and thereby ensure the rights of producers to fair competition and those of consumers to reliable information. (original abstract)
Rocznik
Strony
489--501
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Albisinni F., Europejskie kodeksy rolnictwa i ponowne odkrycie rolnictwa jako działalności produkcyjnej, [w:] Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2016.
 • Albisinni F., Un libro verde Sulla comunicazione, verso il 2013, "Rivista di Diritto Alimentare" 2009, n. 1.
 • Barańczyk I., Ochrona prawna oznaczeń geograficznych, Warszawa 2008.
 • Całka E., Geograficzne oznaczenia pochodzenia. Studium z prawa wspólnotowego i polskiego, Warszawa 2008.
 • Carbone A., Sorrentino A., La politica europea per la qualità e la nuova pac, "QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria" 2005, n. 4.
 • Castelli G., La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli ed alimentari, "Rivista di Diritto Agrario" 2013, n. 1.
 • Dobieżyński K., Ewolucja podejścia do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego" 2013, t. 13(28), z. 3.
 • Ferrari M., Izzo I., Diritto alimentare comparato, Bologna 2012.
 • Gencarelli F., La politica di qualità alimentare nella nuova PAC, "Rivista di Diritto Alimentare" 2009, n. 1.
 • Germanò A., Le politiche europee della qualità alimentare, "Rivista di Diritto Alimentare" 2009, n. 3.
 • Germanò A., Manuale di diritto agrario, Torino 2010.
 • Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie polityki jakości produktów rolnych (COM/2009/0234, final).
 • Leśkiewicz K., Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w świetle nowej regulacji prawnej, "Przegląd Prawa Rolnego" 2013, nr 1.
 • Lipińska I., System chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, nr 4(10).
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie polityki jakości produktów rolnych: jaką strategię wybrać? (2009/2105(INI)).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 343/1 z dnia 14 grudnia 2012 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347/487 z 20 grudnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. UE L 347/487 z 20 grudnia 2013 r.).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 208 z 24 lipca 1992 r.).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1993 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz.Urz. UE L 208 z 24 lipca 1992 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 198 z 22 lipca 1991 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z 21 października 2003 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE. L 277 z 21 października 2005 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (Dz.Urz. UE L 93/1 z 31 marca 2006 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 93/12 z 31 marca 2006 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.Urz. UE L 189 z 20 lipca 2007 r.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.Urz. L 30/16 z 31 stycznia 2009 r.).
 • Skubisz R., Ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, E. Całka, Warszawa 2012.
 • Suchoń A., Własność przemysłowa w sektorze rolno-spożywczym. Wybrane zagadnienia prawne, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego" 2010, t. 10(25), z. 4.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana z 2016 r.) (Dz.Urz. UE C 202 z 7 czerwca 2016 r.).
 • Wróbel A., Znaczenie orzecznictwa "Cassis de Dijon" Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich a rozwój europejskiego prawa żywnościowego, "Rejent" 1995, nr 10.
 • Wyrok ETS z dnia 20 lutego 1979 r. w sprawie 120/78, Rewe-Zentral AG przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, https://curia.europa.eu [dostęp: 10.01.2017].
 • Zielona Księga z dnia 15 października 2008 r. w sprawie jakości produktów rolnych: normy jakości produktów, wymogi w zakresie produkcji rolnej, systemy jakości, Bruksela, KOM(2008) 641, wersja ostateczna.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171493804

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.