PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 95 | nr 151 | 81--95
Tytuł artykułu

Quo vadis, auditor? Synteza badań nad rewizją finansową w polskiej domenie publicznej

Warianty tytułu
Quo vadis, Auditor? Polish Audit Research Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono syntezę badań na rewizją finansową. W syntezie wykorzystano zbiór artykułów dostępnych w polskiej domenie publicznej w latach 2000-2016. Wyboru próby dokonano z wykorzystaniem bazy indeksowej BazEkon. Zastosowano analizę opisową publikacji połączoną z metodami analizy częstotliwości tekstu. Wyniki badań przedstawiono na tle międzynarodowych prac syntetycznych dotyczących rewizji finansowej. Uzyskane wyniki skłaniają do poglądu, iż w polskich pracach dominują analizy ryzyka i formalno-prawne. Zidentyfikowano potencjalne obszary badawcze w szczególności dotyczące przeglądów międzynarodowych i regionalnych oraz deficyty takich metod, jak eksperyment badawczy czy analizy ekonometryczne na dużych próbach. Badanie przedstawia materiał empiryczny dla decydentów politycznych umożliwiający kreowanie i rozwój polityk badawczych w obszarze rewizji finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper provides a review of Polish research on auditing. The review is based on papers available in the Polish public domain (open access publications) for the period 2000-2016. The sample was taken from the BazEkon database. The paper applies descriptive analysis and text mining methods. The results were placed within the context of international audit research synthesis. The results indicate that issues dominating in Polish research are risk analysis and legal aspects. The paper identifies potential areas for research, namely cross Central European policy review with application of the experiment and large size sample econometrics research. It also provides empirical material for policy makers allowing them to develop research policies in the field of audit. (original abstract)
Rocznik
Tom
95
Numer
Strony
81--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Ambroziak M., Chmielewski A. (2011), Komitet audytu a jakość audytu zewnętrznego, "Problemy Zarządzania", 9 (4/34), t. 2, s. 211-220.
 • Andrzejewski M. (2011), Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej jako pochodne kryzysów gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 10, s. 393-412.
 • Andrzejewski M. (2014), Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ na politykę jakości w firmach audytorskich, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 23-35.
 • Banaszkiewicz A. Makowska E. (2016), Rewizja finansowa a wiarygodność sprawozdań finansowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 436, s. 39-47.
 • Bowrin A.R. (1998), Review and synthesis of audit structure literature, "Journal of Accounting Literature", 17, s. 40-71.
 • Bucior G. (2013a), Propozycje do podmiotowego zakresu obowiązku badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", 61 (2), s. 523-532.
 • Bucior G. (2013b), Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", 58, s. 319-325.
 • Carson E., Fargher N.L., Geiger M. a., Lennox C.S., Raghunandan K. Willekens M. (2013), Audit reporting for going-concern uncertainty: A research synthesis, "Auditing", 32 (SUPPL.1), s. 353-384.
 • Chojnowski Ł. Hońko S. (2013), Stosowanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych w warunkach kryzysu a możliwość ich weryfikacji przez biegłego rewidenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", 61 (2), s. 533-542.
 • DeAngelo L.E. (1981a), Auditor independence, 'low balling', and disclosure regulation, "Journal of Accounting and Economics", 3 (2), s. 113-127.
 • DeAngelo L.E. (1981b), Auditor size and audit quality, "Journal of Accounting and Economics", 3 (3), s. 183-199.
 • DeFond M. Zhang J. (2014), A review of archival auditing research, "Journal of Accounting and Economics", 58 (2-3), s. 275-326.
 • Dźwigoł H. (2012), Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska", 60, s. 61-82.
 • Frost R.B. Choo C.W. (2017), Revisiting the information audit: A systematic literature review and synthesis, "International Journal of Information Management", 37 (1), s. 1380-1390.
 • Gabrusewicz W. (2013), Audyt w systemie rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", 58, s. 327-333.
 • Godwin J.H. (2000), Auditing, Earnings Management, and International Accounting Issues at the U.S. Securities and Exchange Commission, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 553, s. 17-28.
 • Górka Ł. Szulc M. (2006), Badanie sprawozdania finansowego w środowisku komputerowych systemów informacyjnych w świetle regulacji rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 702, s. 131-146.
 • Górowski I. (2007), Istotność aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w bilansach spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 752, s. 95-109.
 • Grabowska-Kaczmarczyk E. (2007), Jakość badania sprawozdania finansowego w świetle dyrektyw Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 750, s. 213-228.
 • Grzegorczyk F., Hejnar J. (2014), Spełnienie wymogu niezależności członków rad nadzorczych w procesie zapewnienia jakości rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 5 (929), s. 75-92.
 • Guthrie J., Parker L.D. (2011), Reflections and projections 25 years of interdisciplinary perspectives on accounting, auditing and accountability research, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", 25 (1), s. 6-26.
 • Habib A. (2012), Non-Audit Service Fees and Financial Reporting Quality: A Meta-Analysis, "Abacus", 48 (2), s. 214-248.
 • Hay D.C., Knechel W.R., Wong N. (2006), Audit Fees: A Meta-analysis of the Effect of Supply and Demand Attributes, "Contemporary Accounting Research", 23 (1), s. 141-191.
 • Hołda A. (2010), Istota badań próbkowych w rewizji finansowej i dobór prób badawczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 829, s. 35-50.
 • Hołda A. (2011), Próbkowe badania kontroli wewnętrznej w rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 861, s. 23-39.
 • Hołda A., Pociecha J. (2009), Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Jones M.J., Shoemaker P.A. (1994), Accounting narratives: A review of empirical studies of content and readability, "Journal of Accounting Literature", 13 (142), s. 1-21.
 • Kadej A. (2012), Możliwości wykorzystania opinii i dokumentacji z badania sprawozdania finansowego jako dowodu w postępowaniu podatkowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 251, s. 219-230.
 • Kalandyk N., Kalandyk P., Rymkiewicz B. (2015), Zmiana wybranych pozycji sprawozdania finansowego w wyniku jego atestacji na przykładzie spółek notowanych na NewConnect, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 77, s. 543-552.
 • Kiedrowska, M. (2015), Rola biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 74 (1), s. 643-651.
 • Kogut J. (2011), System nadzoru publicznego w świetle projektu zmian regulacji prawnych w zakresie rewizji finansowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia",41, s. 585-594.
 • Kowalak R. (2011), Syntetyczny miernik oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 41, s. 607-615.
 • Krzywda D. (2008), Jawność raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 785, s. 147-155.
 • Kumor I. (2016), Identyfikacja i klasyfikacja zjawisk zagrażających kontynuacji działalności i ich ujęcie sprawozdawcze, "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 2 (80/2), s. 449-456.
 • Lew A. (2016), Ryzyko istotnego zniekształcenia jako element badania przychodów i kosztów przez biegłego rewidenta, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 440, s. 363-371.
 • Lin J.W., Hwang M.I. (2010), Audit Quality, Corporate Governance, and Earnings Management: A Meta-Analysis, "International Journal of Auditing", 14 (1), s. 57-77.
 • Mazurczak A., Zieniuk P. (2013), Współpraca biegłego rewidenta z komitetem audytu i zarządem w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka", 55 (1154), s. 107-116.
 • Micherda B. (2006), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 702, s. 5-21.
 • Micherda B. (2008), Współczesne oblicze sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 768, s. 5-21.
 • Micherda B., Szulc M. (2008), Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 785, s. 21-31.
 • Mikulska D. (2012), Istota i zakres rewizji finansowej, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", 4, s. 109-122.
 • Morawska S., Staszkiewicz P. (2016), Inherent Agency Conflict Built into the Auditor Remuneration Model, "Comparative Economic Research", 19 (4), s. 141-159.
 • Morawska S., Staszkiewicz P., Michalak J. (2017), Analiza frekwencyjna badań nad bankructwem, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2 (2), s. 33-38.
 • Okrój K. (2012), Egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów a program kształcenia na specjalności "rachunkowość finansowa i auditing" na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 45, s. 147-166.
 • Pfaff J. (2014), Polityka rachunkowości w procesie badania sprawozdań finansowych, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 233-243.
 • Pfaff J. (2015), Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego w świetle nowych regulacji UE, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 240 (2), s. 101-113.
 • Pfaff J. (2016), Nowa jakość badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 2 (80/2), s. 509-515.
 • Piosik A. (2016), Związek między wdrożeniem MSRF (540 a redukowaniem praktyk wygładzania wyniku finansowego netto za pomocą odpisów z tytułu utraty wartości należności i zapasów przez podmioty sprawozdawcze w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 87 (143), s. 129-142.
 • Rydzak R. (2012), Globalizacja rynku finansowego wyzwaniem współczesnej rewizji finansowej, "Zarządzanie i Finanse", 10 (1/1), s. 7-17.
 • Rydzak R. (2015), Rewizja finansowa jako element systemu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - wybrane problemy, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", 16 (8), s. 65-75.
 • Sawicki K. (2009), Nowa dyrektywa Unii Europejskiej i ustawa o audytingu oraz utworzenie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", 16, s. 59-70.
 • Sawicki K. (2011), Kierunki zmiany polityki badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 41 (668), s. 645-654.
 • Sawicki K. (2013), Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa, 61 (765), s. 581-594.
 • Simunic D.A. (1980), The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence, "Journal of Accounting Research", 18 (1), s. 161-190.
 • Skoczylas W., Waśniewski P. (2014), Wskaźniki finansowe w raporcie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 69, s. 243-252.
 • Szczepankiewicz E.I. (2011), Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 32, s. 329-345.
 • Szczepankiewicz E.I. (2013), Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia o kontynuacji działalności w jednostkach, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 73 (129), s. 113-130.
 • Szczotka J. (2014), Rewizja finansowa niezbędnym elementem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", 3, s. 21-35.
 • Turzyński M. (2011), O transparentności działania biegłych rewidentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", 41, s. 693-701.
 • Tyrańska M. (2016), Wybrane metody audytu sprawozdań finansowych, "Journal of Modern Management Process", 1 (1), s. 41-49.
 • Voss G. (2008), Etyka biegłego rewidenta, "Przedsiębiorczość - Edukacja", 4, s. 288-297.
 • Watkins A.L., Hillison W., Morecroft S.E. (2004), Audit Quality: a Synthesis of Theory and Empirical Evidence, "Journal of Accounting Literature", 23, s. 153.
 • Węgrzyńska M. (2014), Badanie sprawozdania finansowego jako narzędzie minimalizowania ryzyka działalności gospodarczej jednostki, "Acta Universitatis Lodziensis", 300. Folia Oeconomica 2, 2 (300), s. 279-295.
 • Wiśniewska J. (2013), Klasyfikacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, "Copernican Journal of Finance & Accounting", 2 (2), s. 203.
 • Wójtowicz P. (2007), Rewizja finansowa jako podstawa obiektywizacji wyniku finansowego spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", 735, s. 83-100.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494030

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.