PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 20 | nr 4 | 159--178
Tytuł artykułu

The Determinants and the Size of International Migration in Central and Eastern Europe After 2004

Warianty tytułu
Uwarunkowania i rozmiary migracji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej po roku 2004
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Migracje są ważną społeczno-ekonomiczną kwestią we współczesnym świecie. Jednym z interesujących i istotnych problemów wartych rozważenia jest skala i istota emigracji z krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku i latach kolejnych. W wyniku integracji ze Wspólnotą Europejską, mieszkańcy państw członkowskich nabyli obywatelstwo Unii Europejskiej (które jest komplementarne wobec obywatelstwa kraju pochodzenia). Uzyskanie prawa do swobodnego przemieszczania się doprowadziło do intensyfikacji zjawiska migracji na terytorium Unii Europejskiej. Dobrze wykształcona i relatywnie młoda siła robocza może być wpływowym czynnikiem rozwoju społecznego i gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Rozszerzenie UE doprowadziło do znacznego wzrostu liczby migrantów czasowych. Według danych statystycznych liczba emigrantów z 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) do bardziej rozwiniętych krajów europejskich wzrosła z 1,66 mln w 2004 roku do 7,3 mln w roku 2016. W kontekście skali emigracji zarobkowej z Europy Środkowej i Wschodniej, zasadne wydaje się podjęcie kwestii uwarunkowań i ekonomicznych konsekwencji mobilności. Głównym celem artykułu jest diagnoza i ocena uwarunkowań i rozmiarów migracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Analizy oparte zostały na danych Eurostatu. Determinanty migracji zaprezentowano z punktu widzenia teorii czynników wypychających i przyciągających, w kontekście sytuacji na europejskim rynku pracy. Analiza wielkości odpływu migracyjnego z krajów Europy Środkowej i Wschodniej pozwoliła na sklasyfikowanie tych krajów do trzech grup: o wysokim potencjale emigracyjnym (Łotwa, Litwa, Rumunia), umiarkowanym potencjale emigracyjnym (Węgry, Bułgaria, Polska, Estonia, Słowacja) oraz niskim potencjale emigracyjnym (Czechy, Słowenia). Konsekwencje ekonomiczne migracji zostały ukazane z perspektywy wysokości środków finansowych uzyskanych z pracy za granicą. (abstrakt oryginalny)
EN
Migration is a very important socio-economic issue in the contemporary world. One of the interesting and pertinent research problems worth considering concerns the scale and nature of migration from countries which entered the European Union in 2004 and in the subsequent years. As a result of integration within the European Community, the citizens of member states acquired citizenship within the entire European Union (which is complementary to citizenship in the country of origin). The right of free movement led to the emergence of the migration phenomenon within the territory of the European Union. A well educated and young labour force may be an influential factor in the social and economic development of the European Union members. The enlargement of the EU led to a significant increase in the number of part-time/temporary migrants. According to statistical data, the number of emigrants from the Central and Eastern European Countries (CEE) to the more prosperous European countries increased from 1,66 million in 2004 to 7,3 million in 2016. Within the context of the scale of economic migration from the CEE, questions should be asked about the determinants and economic consequences of this mobility. The main objective of this article is a diagnosis and evaluation of the determinants and size of migration from the CEE. The analyses are based on Eurostat data. The determinants of migration are presented from the point of view of the push and pull factors theory and related to the situation in the European labour market. An analysis of the size of migration outflow from the CEE countries made it possible to classify them into three groups: countries with a high emigration potential (Latvia, Lithuania, Romania), a moderate emigration potential (Hungary, Bulgaria, Poland, Estonia, Slovakia) and a low emigration potential (the Czech Republic, Slovenia). The economic consequences of migration are shown from the perspective of remittances received from working abroad. (original abstract)
Rocznik
Tom
20
Numer
Strony
159--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Boswell C. (2016), Migration: would limiting the free movement of labour be good or bad? [in:] C. Jeffery, R. Perman (eds.) Britain's Decision: Facts and Impartial Analysis for the EU referendum on 23 June 2016. The David Hume Institute, Edinburgh.
 • Castles S., Miller M.J. (2009), Age of Migration. International Population Movements in the Modern World, Palgrave Macmillan.
 • Cassarino J.P. (2004), Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited, ʽInternational Journal of Multicultural Societiesʼ, Vol. 6, No. 2.
 • Dasgupta B. (1981), Rural-urban Migration and Rural Development, [in:] J. Balan (ed.) Why People Move, UNESCO, Paris.
 • Dustmann Ch., et al. (2003), The Impact of EU Enlargement on Migration Flows, Home Office Online Report 25/03.
 • Duszczyk M., Matuszczyk K. (2014), Migration in the 21st Century from the Perspective of CEE Countries - an Opportunity or a Threat? Central and Eastern European Development Institute, Warsaw.
 • Gabrielczak P., Kucharski L., Kwiatkowski E. (2015), Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódź.
 • Glystos N.P. (2001), Dynamic Effects of Migrant Remittances on Growth: An Econometric Model with Application to Mediterranean Countries, Athens.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hicks J. (1932), The Theory of Wages, Macmillan, London.
 • IMF (1993), Balance of Payments Manual. 5th edition, Washington D.C.
 • IMF (2009), International Transactions in Remittances. Guide for Compilers and Users. Washington D.C.
 • Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2016 (2017), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • King R. (1986), Return Migration and Regional Economic Development, [in:] King R. (ed.) Return Migration and Regional Economic Problems, Croom Helm, London.
 • Kwiatkowski E. (2010), Migracje zagraniczne Polaków i ich konsekwencje makroekonomiczne, [in:] S. Bukowski (ed.) Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 • Kurkowiak B. (2010), Swoboda przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej, [in:] Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, No. 18.
 • Kyle D. (2000), Transnational Peasants. Migration, Networks and Ethnicity in Andean Ecuador, Baltimore: The Johns Hopkins University Press; Pries L. 2006.
 • Lee E.S. (1966), A Theory of Migration, ʽDemographyʼ, Vol. 3, No. 1.
 • Okólski M. (2009), Polska jako aktor na europejskiej scenie migracyjnej, [in:] M. Duszczyk, M. Lesińska (eds) Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski, OBM, Warszawa.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2013), Współczesne uwarunkowania i kierunki migracji w Polsce, [in:] Powroty z migracji wobec sytuacji na rynku pracy w Polsce, A. Organiściak-Krzykowska, E. Kwiatkowski, J. Machnis-Walasek, A. Krajewska, K. Piłat, S. Pieńkowska-Kamieniecka, Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2011), Problem of the Polish Labour Market against the Backgrounds of the EU Countries After 2004, ʽArxius. Arxius de ciencies socialsʼ, No. 24, Universitat de Valencia.
 • Organiściak-Krzykowska A. (2005), Regionalne uwarunkowania bezrobocia, UWM, Olsztyn.
 • Mansoor A., Quillin B. (eds.) (2006), Migration and Remittances. Eastern Europe and the Former Soviet Union, World Bank.
 • Pemberton S., Scullion L. (2013), The policies and politics of managed migration: Exploring mature labour migration from Central and Eastern Europe into the UK, ʽJournal of Ethnic and Migration Studiesʼ, Vol. 39, No. 3.
 • Ravenstein E. (1889), The Laws of Migration, ʽJournal of the Royal Statistical Society of Londonʼ, Vol. 48, No. 2.
 • Simionescu M., Bilan Y., Smrčka L., Vincúrová Z. (2017), The effects of european economic integration and the impact of Brexit on the UK immigrants from the CEE countries, ʽE&M Economics and Managementʼ, Vol. 20, No. 1.
 • Todaro M.P. (1969), A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Development Countries, ʽThe American Economic Reviewʼ, No. 59 (1).
 • Żukrowska K. (2004), Rozdział negocjacyjny "swobodny przepływ osób" [in:] Żukrowska K., Stryjek J. (eds.) Polska w Unii Europejskiej. Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC.
 • European Union, Documents concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, L 236, (23.09.2003).
 • Communication from the Commission to the EP, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Towards a Job-rich Recovery/* COM/2012/0173.
 • Communication from the Commission Europe 2020 (2010), A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth.
 • http://ec.europa.eu/eurostat
 • http://ec/europa.eu/eurostat/statistics-explained
 • http://data.worldbank.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494434

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.