PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 (52) Finansowanie zadań publicznych w Polsce | 143--164
Tytuł artykułu

Finansowanie budowy dróg publicznych w Polsce oraz wybrane prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego jako dodatkowej formy realizacji tych inwestycji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing of Construction of Public Roads in Poland and Selected Legal Aspects of Public-private Partnership as an Additional Form of Realization of These Investments
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniach Banku Światowego zwraca się uwagę na konieczność rozbudowy oraz odpowiedniego utrzymania infrastruktury, jako elementów warunkujących rozwój gospodarczy. Dotyczy to również Polski, która - zdaniem przywołanej instytucji finansowej - jest adresatem wyzwania, aby wspierając innowacje, realizowała dalsze reformy w sektorze infrastruktury. Konieczność sprostania potrzebom inwestycyjnym rozwijającego się kraju zawsze jest jednak konfrontowana z jego względnie ograniczonymi możliwościami budżetowymi. Zasobność sektora publicznego zazwyczaj pozwala na prowadzenie określonych prac w sferze rozbudowy oraz utrzymania infrastruktury, nigdy jednak nie będzie wystarczająca dla uczynienia zadość występującej w tej sferze dynamice rozwoju62. Związane jest to przede wszystkim z dużą kosztochłonnością takich inwestycji oraz stale rosnącymi oczekiwaniami społecznymi i gospodarczymi63. Istotnym czynnikiem podwyższającym koszty budownictwa infrastrukturalnego jest również stały postęp technologii stosowanych w tych dziedzinach. Taki stan rzeczy wymusza na podmiotach dysponujących finansami publicznymi poszukiwanie alternatywnych metod finansowania omawianych przedsięwzięć. Odpowiedzią na to wyzwanie jest zaproszenie partnerów prywatnych do włączenia się, organizacyjnego i finansowego, w proces realizacji przedsięwzięć drogowych. Jednym z podstawowych czynników determinujących kształt tej współpracy jest otoczenie prawne, kształtujące relacje partnera publicznego i prywatnego w realizacji podjętego zamierzenia.(fragment tekstu)
EN
The article focuses on the construction of public roads in Poland. In the introductory section the basic rules for financing such investments are discussed. It is highlighted that investment in road infrastructure is very expensive for the state budget and local government, even with financial support from the EU funds. In this context, public-legal partnership (PPP) has become a very useful and cost-effective institution for carrying out public tasks. This article describes the possible partners of PPP and the legal nature of the related contract, highlighting the three main types of public-law partnerships that can be applied to the construction of public roads in Poland. The article concludes with recommendations regarding legislation governing the construction of public roads and public-private partnership.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
143--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Antoniak P., Cherka M., Elżanowski F., Wąsowski K., Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma wzmocnienia jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2017, nr 1-2.
 • Dzierżanowski W., Udzielanie koncesji na roboty budowlane, "Finanse Komunalne" 2004, nr 11.
 • Gonet W., Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2007, nr 7-8.
 • Gonet W., Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Nowe możliwości realizacji zadań JST, "Finanse Komunalne" 2009, nr 11.
 • Klimas A., Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa i polityki Unii Europejskiej, "Finanse Komunalne" 2008, nr 1-2.
 • Korbus B., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Korczyński T. i in., Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Kotowski W., Kurzępa B., Kot Ł., Drogi publiczne. Budowa, utrzymanie, finansowanie, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014.
 • Kulesza M., Dlaczego warto wprowadzić partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Komunalne" 2004, nr 7.
 • Nowicki H., Nowicki P., Partnerstwo publiczno-prywatne jako element systemu zamówień publicznych, "Studia BAS" 2014, nr 3(39), (Partnerstwo publiczno-prywatne, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak).
 • Płonka-Bielenin K., Charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne, "Samorząd Terytorialny" 2010, nr 9.
 • Skoczyński T., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Słodowa-Hełpa M., Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno- -prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski, "Studia BAS" 2014, nr 3(39), (Partnerstwo publiczno-prywatne, red. G. Gołębiowski, K. Marchewka-Bartkowiak).
 • Strachowska R., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Śliwicki R., Znaczenie zasady subsydiarności dla rozwoju trzeciego sektora w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula" 2015, nr 3(45).
 • Tyśkiewicz-Mazur A., Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - wybrane zagadnienia, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 11.
 • Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjno- -prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1440, ze zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 446, ze zm.
 • Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1057, ze zm.
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. 2016, poz. 2147, ze zm.
 • Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 888, ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 814, ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2016, poz. 486, ze zm.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1453, ze zm.
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. Dz.U. 2017, poz. 177, ze zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829, ze zm.
 • Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, Dz.U. nr 267, poz. 2251, ze zm.
 • Ustawa z 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, t.j. Dz.U. 2015, poz. 1502, ze zm.
 • Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100, ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, ze zm.
 • Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 191.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 - Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, Dz.Urz. UE L 169 z 2015 r., s. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494448

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.