PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 (52) Finansowanie zadań publicznych w Polsce | 53--77
Tytuł artykułu

Finansowanie zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financing of Tasks Delegated to Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszona została tematyka finansowania zadań zleconych w ujęciu obejmującym zarówno analizę kwestii prawnych, jak i analizę wielkości dotacji przekazywanych z budżetu państwa, w tym: w układzie działowym i regionalnym. Wskazano główne problemy związane z odpowiedzialnością za wykonywane zadania zlecone, przedstawiono różnorodność tych zadań, a także rozbieżne - nierzadko kontrowersyjne zdania na temat legalności dofinansowywania zadań zleconych ze środków własnych JST. W analizie finansowej zwrócono w szczególności uwagę na dotacje na zadania związane z administracją publiczną, odwołując się zarówno do danych źródłowych o środkach przekazywanym poszczególnym JST, jak też ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. W zakończeniu przedstawiono możliwe kierunki zmian systemowych finansowania zadań zlecanych obecnie jednostkom samorządowym. Przedmiotem artykułu są wyłącznie zadania zlecane JST w drodze ustawowej. Zadania przekazywane na podstawie (dobrowolnego) porozumienia nie dość, że znacznie mniejsze w ujęciu kwotowym, to także nie wiążą się z tak wieloma wątpliwościami i problemami jak zadania przekazywane jednostkom samorządowym obligatoryjnie.
EN
This article looks at the issues related to financing of the Polish central government's tasks which by law are delegated to local government units. It first discusses some legal issues connected with responsibility for delegated tasks, as well as problems with underfinancing of these tasks. Next, it provides an overview of the scope of delegated tasks, and looks at financial analyses of special-purpose grants for delegated tasks, which depend on the type of the local government units and their location. The article concludes with the discussion of possible solutions to the problems raised.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
53--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bieniaszewska A. i in., Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2017, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Dylewski M., The Financing of Public Tasks Delegated to Local Governments - An Unresolved Systemic Problem, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2016, t. 70, nr 5.
 • Kieres L., Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015, nr 3.
 • Kornberger-Sokołowska E., Zasada adekwatności w systemie finansów samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Nadzór wojewodów nad wykonywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego wybranych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Warszawa 2014.
 • Rada Ministrów, "Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego", Warszawa 2017.
 • Swianiewicz P., Local Government Organization and Finance: Poland [w:] Local Governance in Developing Countries, red. A. Shah, The World Bank, Washington 2006.
 • Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Wójtowicz K., Przejawy naruszeń zasady adekwatności w procesie decentralizacji zadań publicznych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2015, nr 391.
 • Http://bip.mazowieckie.pl/contents/content/436/18360.
 • Http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=4b54507e-570d-421c-8bc3-6a5f29697dd6&groupId=764034.
 • Http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe.
 • Http://prawodlasamorzadu.pl/2015.02.02-mozliwosc-wydatkowania-srodkow-wlasnych-jst-na-realizacje-zadan-zleconych-oczami-rio.html.
 • Http://prawodlasamorzadu.pl/2015.05.11-zasady-finansowania-zadan-zleconych-wedlug-prokuratorii-generalnej.html.
 • Https://rm.coe.int/1680718ef4E.
 • Europejska karta samorządu lokalnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607, ze zm.
 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2017, poz. 459, ze zm.
 • Ustawa z 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, t.j. Dz.U. 2014, poz. 700, ze zm.
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1629, ze zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 446, ze zm.
 • Ustawa z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1255, ze zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1943, ze zm.
 • Ustawa z 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1295.
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. 2016, poz. 2147, ze zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 187, ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, t.j. Dz.U. 2016, poz. 814, ze zm.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz.U. 2016, poz. 486, ze zm.
 • Ustawa z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Dz.U. nr 12, poz. 136, ze zm.
 • Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1121.
 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 2062, ze zm.
 • Ustawa z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, t.j. Dz.U. 2015, poz. 1438.
 • Ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, t.j. Dz.U. 2015, poz. 318, ze zm.
 • Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1496.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1453.
 • Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1518.
 • Ustawa z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1811, ze zm.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. 2016, poz. 930 ze zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1829, ze zm.
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, t.j. Dz.U. 2017, poz. 783, ze zm.
 • Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, t.j. Dz.U. 2015, poz. 1340.
 • Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, t.j. Dz.U. 2017, poz. 489, ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870, ze zm.
 • Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1464.
 • Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, t.j. Dz.U. 2017, poz. 657.
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. 2017, poz. 15, ze zm.
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, t.j. Dz.U. 2017, poz. 978.
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1131, ze zm.
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 697, ze zm.
 • Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1834.
 • Ustawa z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, t.j. Dz.U. 2016, poz. 825.
 • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1987, ze zm.
 • Ustawa z 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, t.j. Dz.U. 2016, poz. 162.
 • Ustawa z 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, t.j. Dz.U 2016, poz. 2064.
 • Ustawa z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, t.j. Dz.U. 2016, poz. 785, ze zm.
 • Ustawa z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz.U. poz. 124.
 • Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Dz.U. poz. 1255, ze zm.
 • Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz.U. poz. 195, ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1015.
 • Uchwała SN z 29 listopada 1995 r., sygn. akt III CZP 163/95.
 • Wyrok SN z 20 lutego 2015 r., sygn. akt V CSK 295/14.
 • Wyrok SN z 27 maja 2015 r., sygn. akt II CSK 480/14.
 • Wyrok SN z 18 listopada 2016 r., sygn. akt I CSK 823/15.
 • Wyrok SN z 27 kwietnia 2017, sygn. akt II CSK 401/16.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494610

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.