PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 4 (52) Finansowanie zadań publicznych w Polsce | 121--142
Tytuł artykułu

Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce - w drodze do zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transformation of the Health Care System in Poland - on the Way to Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsza analiza ma na celu wskazanie miejsca ochrony zdrowia w koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście reform systemu zdrowotnego w Polsce. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania analizie poddano wybrane aspekty funkcjonowania systemów ochrony zdrowia oraz wyselekcjonowane wskaźniki zdrowotne. Artykuł przygotowano na bazie publikacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (Health Consumer Powerhouse), a także publikacji krajowych i aktów prawnych z zakresu organizacji systemu ochrony zdrowia. Wykorzystano dane statystyczne dostępne w bazach WHO, OECD i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), według ostatnich dostępnych aktualizacji.(fragment tekstu)
EN
This article analyses issues related to the financing and effectiveness of health care systems. The first section reviews the new concept of sustainable development adopted by the United Nations - Agenda 2030. The next two sections present the process of health care transformation in Poland and the basic indicators of health financing in the European Union member states (total expenditure on health, general government expenditure, private expenditure, out-of-pocket expenditure). The final section assesses the selected health indicators for Poland versus the EU member states, with particular focus on the Euro Health Consumer Index produced by the Health Consumer Powerhouse.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Strony
121--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bartley M., Health Inequality: An Introduction to Concepts, Theories and Methods, 2nd Edition, Polity Press, Cambridge 2016.
 • Baza Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju GUS, http://wskaznikizrp.stat.gov.pl.
 • Golinowska S., Zmiany i reformy systemów ochrony zdrowia w krajach transformacji, "Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie" 2006, t. IV, nr 1.
 • GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r., Warszawa 2016.
 • GUS, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Katowice 2015.
 • GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2015 r., Warszawa 2017.
 • Health Consumer Powerhouse, Euro Health Consumer Index za lata 2006, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, http://www.healthpowerhouse.com/en/category/euro- -health-consumer-index/?post_type=publications.
 • Kawiorska D., Narodowe Rachunki Zdrowia, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Kozierkiewicz A., Użyteczność mierników i wskaźników [w:] Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia, red. J. Hrynkiewicz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 • Leowski J., Opolski J., Ochrona zdrowia w Polsce u progu 21-go stulecia - scenariusz naprawy reformy ochrony zdrowia (artykuł dyskusyjny), "Antidotum. Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej" 2001, nr 9.
 • McIntyre D., Kutzin J., Health financing country diagnostic: a foundation for national strategy development, WHO, Geneva 2016 (Health Financing Guidance No. 1), http://apps.who.int/iris/handle/10665/204283.
 • Ministerstwo Rozwoju, Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju - implementacja w Polsce, 2017, http://www.mr.gov.pl/media/41336/1003_05_17_mr_ broszura_onz_net.pdf.
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce, Warszawa 1998.
 • OECD, A System of Health Accounts: Version 1.0, OECD Publishing, 2000, https:// www.oecd.org/els/health-systems/1841456.pdf.
 • OECD, EU, Health at a Glance: Europe 2016 - State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris 2016, http://dx.doi.org/10.1787/23056088.
 • OECD, Eurostat, WHO, A System of Health Accounts: 2011 Edition, OECD Publishing, 2011, http://www.who.int/health-accounts/methodology/en/.
 • OECD, Eurostat, WHO, A System of Health Accounts 2011: Revised edition, OECD Publishing, Paris 2017, http://dx.doi.org/10.1787/9789264270985-en.
 • OECD, Measuring Financial Protection and Access to Services in The UHC Agenda, 2014, https://www.oecd.org/els/health-systems/Measuring-Financial-Protection- in-UHC.pdf.
 • United Nations, Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (E/CN.3/2017/2), Annex III Revised list of global Sustainable Development Goal indicators, https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/ iaeg-sdgs-meeting-05/2017-2-IAEG-SDGs-E.pdf.
 • United Nations, Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 21 October 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/ development-agenda/.
 • WHO, Global Health Expenditure Database, http://apps.who.int/nha/database/Select/ Indicators/en.
 • WHO, Health21. The health for all policy framework for the WHO European Region. European Health for All Series No. 6, 1999, http://www.euro.who.int/en/publications/ abstracts/health21-the-health-for-all-policy-framework-for-the-who-european-region.
 • WHO, The World Health Report 2000. Health systems: Improving Performance, Geneva 2000, http://www.who.int/whr/2000/en/.
 • WHO, The World Health Report 2010, Health systems financing: the path to universal coverage, Geneva 2010, http://www.who.int/whr/2010/en/.
 • WHO, Tracking Universal Health Coverage. First Global Monitoring Report, 2015, http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2015/en/.
 • Włodarczyk C., Poździoch S., Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Wojtyniak B., Marek M., Goryński P., Charakterystyka projektu predefiniowanego dotyczącego ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, Program PL 13, Norweski Mechanizm Finansowy, 2017; opracowanie w ramach Projektu Predefiniowanego w Programie PL13 współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, http://bazawiedzy.pzh.gov.pl/nierownosci- w-zdrowiu.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Dz.U. nr 28, poz. 153, ze zm. (akt prawny uchylony).
 • Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. nr 45, poz. 391, ze zm. (akt prawny uchylony).
 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1793, ze zm.
 • Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)", M.P. poz. 260.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz.Urz. UE L 347/320 z 20 grudnia 2013 r.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/359 z 4 marca 2015 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk w zakresie wydatków na ochronę zdrowia i jej finansowania, Dz.Urz. UE L 62/6 z 6 marca 2015 r.
 • Wyrok TK z 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, Dz.U. nr 5, poz. 37.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494650

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.