PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 73 | 63--79
Tytuł artykułu

Dyskryminacja ze względu na wiek - wybrane aspekty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Age Discrimination - Selected Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny świat charakteryzuje się postępującymi zmianami demograficznymi w postaci m.in. wzrostu odsetka osób w wieku poprodukcyjnym, a także niskim przyrostem naturalnym. Niestety, wraz z postępującym procesem starzenia się ludności, obserwowane jest jednocześnie nasilenie się zjawiska ageizmu wyrażone przez negatywne postawy oraz stereotypowe postrzeganie osób starszych, a także stosowanie praktyk dyskryminacyjnych. Dyskryminacja taka niesie ze sobą negatywne konsekwencje na ryku pracy jak i w życiu społecznym, obniżając jakość życia seniorów. Z tych też powodów na znaczeniu zyskuje koncepcja zarządzania wiekiem ukierunkowana na wdrażanie działań dostosowawczych do potrzeb, preferencji czy możliwości pracowników. Czynności te umożliwią racjonalne i efektywne korzystanie z zasobów czynnika pracy. Ponadto stwarzają szansę na dłuższą aktywność zawodową i pozazawodową. Zwiększona partycypacja zapewnia korzyści dla obecnego i przyszłego pokolenia, ułatwiając wymianę myśli, wiedzy oraz doświadczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary world is characterized by progressive demographic changes in the form of increasing proportion of postworking age population and low birth rate. Unfortunately, as the aging process progresses, there is also a growing awareness of aging, expressed by neg-ative attitudes and stereotyped perceptions of the elderly, and the use of discriminatory practices. Such discrimination has negative repercussions on the labor market as well as in society, reducing the senior's quality of life. For these reasons, the concept of age management is also of importance for implementing adaptive measures to the needs, preferences or capabilities of employees. These actions will allow for a rational and efficient use of the workforce resources. In addition, they provide the opportunity for longer, professional and nonprofes-sional activity. Increased participation provides benefits for current and future generations facilitating the exchange of ideas, knowledge and experience. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--79
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Poznańska
Bibliografia
 • Bylatheway, B. (1995). Ageism. Buckingam, Philadelpia: Open University Press.
 • Chłoń-Domińczak, A. (2010). Ekonomiczne skutki i uwarunkowania aktywności zawodowej osób 50+ w Polsce. In: Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. J. Czapliński , T. Panek (red.) (2011). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Garbicz, M. (2012). Problemy rozwoju i zacofania ekonomicznego. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Górniak, J. (2013). Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: PARP.
 • GUS (2012). Rocznik Demograficzny GUS. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • IPiSS (2012). Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 • Karpowicz, E. (2010). Kompleksowy program aktywizacji osób starszych 50+. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Klimczuk, A. (2012). Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie miasta Białystok. Lu-blin: Wydawnictwo Wiedza i Edukacja.
 • CBOS (2009). Komunikat z Badań nr BS/157/2009, Polacy wobec ludzi starszych i własnej starości. Warszawa: CBOS.
 • Kryńska, E. (2010). Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy - aspekty gospodarcze. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, Biuletyn, 55.
 • Krzymiński, S. (1993). Geriatria i psychogeriatria. Zagadnienia ogólne, In: S. Krzymiński (red.), Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. Warszawa: PZWL.
 • Liwiński, J., Sztanderska, U. (2013). Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach. Warszawa: PARP, Uniwersytet Warszawski.
 • Łojkowska, M., Kędziora, K. (2010). Zarządzanie wiekiem w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
 • Perlmutter, M., Hall, E. (1992). Adult development and aging. New York: Johny Welly.
 • Matysiak, A. (2006). Negatywny kapitał społeczny, In: . S. Patrycki (red.), Nowa ekonomia a społeczeństwo, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Nelson, T.D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP.
 • Osiecka-Chojnacka, J. (2012). Społeczne opinie o starości a wdrażanie idei aktywnego starzenia się. Warszawa: Studia BAS, 2.
 • MRPiPS. (2016). Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku, Pobrano z: https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypo-wyej50rokuycianarynkupracy/rok-2015, (29.08.2016), 4.
 • Rosset, E. (1959). Proces starzenia się ludności. Studium demograficzne. Warszawa: PWG.
 • Schimanek, T. (2010). Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązana służące jej zwiększeniu. In: Zarządzanie wiekiem i nie tylko. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 • Straś-Romanowska, M. (2007). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. In: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresu życia człowieka, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szukalski, P. (2009). Starzenie się ludności - wyzwania XXI wieku. In: P. Szukalski (red.). Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Warszawa: ISP.
 • Szukalski, P. (2014). Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. In: J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną. Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Thorpe E. (2004), Dyskryminacja ze względu na wiek w Unii Europejskiej. In: My też - seniorzy w UE. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii
 • Tokarz, B., (2005). Postawy wobec starości i ludzi starszych. In: Stop dyskryminacji ze względu na wiek. Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek? Głos ekspertów, doświadczenia osób starszych. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii.
 • Trempała, J., Zając-Lamparska, L. (2007). Postawy wobec osób starszych - różnice między-pokoleniowe. Przegląd Psychologiczny, 50, 4, 447-462.
 • Turek, K. (2013), Starzenie się ludności jako wyzwanie dla gospodarki, rynku pracy, polityki i obywateli, In: J. Górniak (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa: PARP.
 • UN (2006). The 2006 Revision and World Urbanization Prospects. Pobrano z: http://esa.un.org/unpp, (26.05.2012).
 • Urbaniak, B., Gładzicka-Jankowska, A., Żyra, J., Kaliszczak, L., Pieutowska, A., Rollnik-Sadowska, E., Sobolewska-Poniedziałek, E., Niewiadomska, A., Gagacka, M. (2015). Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 • Winiarska, A., Klaus, W. (2011). Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe. STUDIA BAS, 2, 9-40.
 • Wolańska, W. (2009). Perspektywy starzenia się ludności Polski do 2035 roku. Prace nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 38, 44.
 • Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce (2014), Uchwała nr 238 Rady Ministrów RP z dnia 24 grudnia 2013 r., Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494834

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.