PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 25, t. 2 | 35--48
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia Cittaslow

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Development of Small Towns in the Light of the Conditions and Requirements of the Cittaslow Association
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest prezentacja nowego trendu w rozwoju małych miast, jakim niewątpliwie jest idea Cittaslow. Podwaliny do jej powstania dała koncepcja 3E będąca podstawą zrównoważonego rozwoju. Niniejsza publikacja ukazuje, jak Cittaslow wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Ponadto opracowanie charakteryzuje małe miasta członkowskie Cittaslow, które współcześnie rozwijają się w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper is a presentation of a new trend in the development of small towns, which is undoubtedly the idea of Cittaslow. The foundations for its creation has given the concept of 3E, which is the basis of sustainable development. This study shows how the Cittaslow is part of the concept of sustainable development. In addition, it describes the small towns of Cittaslow, which are now developing on the basis of sustainable development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--48
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Alberti M. (1997), Measuring Urban Sustainability, "Environment Impact Assessment Review", Vol. 16(4-6).
 • 2. Banachowicz B., Danielewicz J. (2006), Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast - przykład łódzki, [w:] Słodczyk J., Rajchel D. (red.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • 3. Broadway M. (2015), Implementing the Slow Life in Southwest Ireland: A Case Study of Clonakilty and Local Food, "Geographical Review", Vol. 105(2), April.
 • 4. Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • 5. Chhetri P., Khan A., Stimson R., Western J. (2009), Why Bother to 'Downshift'? The Characteristics and Satisfaction of Downshifters in the Brisbane-South East Queensland Region, "Journal of Population Research", Vol. 26(1).
 • 6. Chrzan J. (2004), Slow Food: What, Why, and to Where?, "Food, Culture and Society: An International Journal of Multidisciplinary Research", Vol. 7, No. 2.
 • 7. Craig-Lees M., Hill C. (2002), Understanding Voluntary Simplifiers, "Psychology and Marketing", Vol. 19(2).
 • 8. Cudowska-Sojko A. (2012), Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", t. 1.
 • 9. Czubała A. (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • 10. Domeradzki P., Tyburski W. (2011), Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju, [w:] Tyburski W. (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • 11. Elgin D. (1981), Voluntary Simplicity, William Morrow and Company, New York.
 • 12. Etzioni A. (1998), Voluntary Simplicity, Characterization, Select Psychological Implications and Societal Consequences, "Journal of Economic Psychology", Vol. 19(5).
 • 13. Goulding C., Reed K. (2010), To Downshift or Not to Downshift? Why People Make and Don't Make Decisions to Change Their Lives?, [w:] Blyton P., Blunsdon B., Reed K., Dastmalchian A. (eds.), Ways of Living Work, Community and Lifestyle Choice, Basingstoke, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • 14. Hamilton C., Mail E. (2003), Downshifting in Australia: A Sea-Change in the Pursuit of Happiness, Discussion Paper 50, Australia Institute, Canberra.
 • 15. Hill D. (2010), Emocjonomika, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • 16. http://cittaslowpolska.pl/miedzynarodowa-siec-miast-cittaslow (dostęp: 29.06.2016).
 • 17. http://cittaslowpolska.pl/o-nas - Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow (dostęp: 24.02.2016).
 • 18. http://www.cittaslownederland.nl/eigenbestanden/files/manifest English.pdf - Europejski Manifest Cittaslow (dostęp: 22.01.2016).
 • 19. http://www.slowfood.com/ - Slow Food International (dostęp: 18.02.2016).
 • 20. http://www.slowfood.pl/?s=str-cotojest - Slow Food Polska (dostęp: 28.06.2016).
 • 21. http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html (dostęp: 29.11.2015).
 • 22. http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/images/stories/Pliki/2015_06_08_Ponadlokalny_program_ rewitalizacji_sieci_miast_Cittaslow.pdf (dostęp: 01.07.2016).
 • 23. Kiełczewski D. (2004), Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • 24. Knap R. (2012), Rozwój zrównoważony a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, [w:] Kościelniak H. (red.), Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • 25. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.).
 • 26. Kowalczyk A. (2010), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 27. Kramer J. (2011), Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • 28. La Nouvelle Charte d'Athenes 2003, Alinea, Firenze Lizbona 2003.
 • 29. Mahesh Basantani (2008), Plans for Foster's Masdar Carbon Neutral City Debut, inhabitat.com (dostęp: 27.01.2016).
 • 30. Mayer H., Knox P.L. (2006), Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World, "Journal of Urban Affairs", Vol. 28(4).
 • 31. Mayer H., Knox P.L. (2009), Pace of Life and Quality of Life. The Slow City Charter, [w:] Sirgy M.J., Phillips R., Rahtz D.R. (red.), Community Quality-of-Life-indicators: Best Cases III, Springer, New York.
 • 32. Mazur-Belzyt K. (2014), Współczesne podstawy rozwoju małych miast na przykładzie sieci miast Cittaslow, "Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast", R. 11, z. 3.
 • 33. Miele M., Murdoch J. (2002), Fast Food / Slow Food: Standardizing and Differentiating Cultures of Food, [w:] Almas R., Lawrance G. (eds.), Globalization, Localization and Sus-tainable Livelihoods, Aldershot, Ashgate.
 • 34. Mierzejewska L. (2010), Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktycz-ne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • 35. Mróz B. (2008), Zrównoważona konsumpcja jako wyzwanie rozwojowe polskiej gospodarki, [w:] Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), O nowy ład gospodarczy w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 36. Mróz B. (2010), Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku, [w:] Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu, GWP, Sopot.
 • 37. Nowa Karta Ateńska. Wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, 20 listopada 2003 rok, Lizbona (La Nouvelle Charte d'Athenes, Alinea, Firenze Lizbona 2003).
 • 38. Nutzinger H.G., Radke V. (1995), Das Konzept der nachhaltigen Wirtschaftsweise Nachhaltige Wirtschaftsweise und Energieversorgung, University of Michigan, Michigan.
 • 39. Our Common Future, Oxford University Press, The World Commission on Environmental and Development, Oxford 1987 (polski przekład: Nasza wspólna przyszłość, PWE, Warszawa 1991).
 • 40. Pawlikowska-Piechotka A. (2009), Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia.
 • 41. Poczobut J. (2010), Działania rewitalizacyjne w miasteczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, "Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zarządzanie Publiczne", nr 1-2(9-10).
 • 42. Presenza A., Abbate T., Alibrandi A. (2014), From Conservation to Valorization of Heritage Assets: The Contribution of Cittaslow Certification, Proceedings of the Heritage, Tourism and Hospitality International Conference HTHIC 2014, November 6-8, 2014, Istanbul, Turkey.
 • 43. Radstrom S. (2011), A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittaslow, "Italian Journal of Planning Practice", Vol. 1.
 • 44. Sassatelli R., Davolio F. (2010), Consumption, Pleasure and Politics. Slow Food and the Politico-Aesthetic Problematization of Food, "Journal of Consumer Culture", Vol. 10, No. 2.
 • 45. Semmens J., Freeman C. (2012), The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development: A New Zealand Perspective, "International Planning Studies", Vol. 17(4).
 • 46. Servon L.J., Pink S. (2015), Cittaslow: Going Glocal in Spain, "Journal of Urban Affairs", Vol. 37(3).
 • 47. Skowroński A. (2006), Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacji, "Problemy Ekorozwoju", vol. 1, nr 2.
 • 48. Sukiennik M. (2014), Turystyka w czasach przesytu. Slow Travel jako alternatywa, "Tury-styka Kulturowa", nr 3.
 • 49. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E. (2005), Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, [w:] Heffner K. (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 50. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627).
 • 51. Włodarczyk-Śpiewak K. (2011), Współczesne zachowania konsumpcyjne polskiego społeczeństwa, [w:] Hanusik K., Dudek A. (red.), Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • 52. Wolny R. (2006), Zachowania nabywcze gospodarstw domowych w warunkach globalizacji, [w:] Malinowska M., Kucharska B. (red.), Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, PWE, Warszawa.
 • 53. Zabłocki G. (2002), Rozwój zrównoważony, idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • 54. Zadęcka E. (2015), Koncepcja Cittaslow szansą na rozwój małego miasta, [w:] Szromnik A. (red.), Marketing terytorialny - nowe obszary i narzędzia, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171494864

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.