PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 73 | 159--179
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość - partnerstwo - rozwój - między indywidualnym działaniem a potrzebą kreowania relacji sieciowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship - Development - Partnership - between Individual Operations and the Need for Creating Network Relations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost gospodarczy, dokonujący się m.in. przez wzmacnianie stopnia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, nie powinien być definiowany jako cel sam w sobie, ale rozumiany jako istotny element procesu podnoszenia poziomu dobrostanu społecznego. Do rozwoju kraju, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym, znajdującego swój wyraz w podwyższeniu jakości życia, w zasadniczy sposób przyczynia się rozwój kapitału społecznego z całą jego złożonością obejmującą komunikację, kreatywność, kompetencje społeczne, współdziałanie czy partycypację. Podkreślić tu należy, że tak definiowane współdziałanie czy relacje sieciowe nie są prostą sumą pojedynczych zdolności i działań przedsiębiorczych jednostek danej społeczności. Wskazane w zakresie niniejszego artykułu procesy kreowania partnerstw, wzmacniania potencjału partnerów społecznych i gospodarczych oraz wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wpisu-ją się w optykę związaną z analizą sprawności instytucjonalnej, zmiany instytucjonalnej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego, których celem jest zwiększanie efektywności i skuteczności działań publicznych. W artykule zostały również zawarte rekomendacje dla administracji rządowej oraz władz regionalnych w zakresie sposobów rozwijania potencjału partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy 2014-2020 oraz stymulowania rozwoju współpracy z administracją publiczną. Ponadto wskazano metodykę tworzenia i działania partnerstw dotyczącą wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na poziomie regionalnym. Omówiono także możliwości aplikacyjne w ramach inicjatywy europejskich partnerstw innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic growth, such as by strengthening the degree of innovation and competitiveness of the Polish economy, it should not be defined as an end in itself, but understood as an essential part of the process of raising social wellbeing. The development of the country, both economically and socially, contributes to the development of social capital, with all its complexity including communication, creativity, social competence, cooperation and participation. It should be emphasized that the defined interaction or network relationships are not simply the sum of individual capabilities and entrepreneurial actions of individuals in a given community. The processes of creating partnerships, empowering the social and economic partners, and the use of structural and investment funds, as indicated in the article, are integral to the analysis of institutional efficiency, institutional change and socioeconomic development to increase the efficiency and effectiveness of public action. The article also includes recommendations for government administration and regional authorities on how to develop the capacity of the social partners within the new 2014-2020 perspective and to stimulate the development of cooperation with the public administration. In addition, the methodology for the creation and operation of partnerships regarding the use of structural and investment funds at regional level was indicated. The application possibili-ties of the European Innovation Partnerships initiative were also discussed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Biała Księga zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020, (2014). Warszawa.
 • Brzeg, T.A. (2009). Nowe metody zarządzania a rozszerzenie Unii Europejskiej - paradoks podwójnej słabości. In: L. Kolarska-Bobińska (red.). Nowe metody zarządzania w państwach Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 78-79.
 • Brzeg, T.A. (2002). States and Regions in the European Union. Institutional Adaptation in Germany and Spain. Cambridge: Cambridge University Press, 16-20, 24-26.
 • Bosch, G., Lehndorff, S., Rubery, J. (2009). European Employment Models in Flux: Pressures for Change and Prospects for Survival and Revitalization. In: G. Bosch, S. Lehndorff, J. Rubery (eds.). European Employment Models in Flux. A Comparison of Institutional Change in Nine European Countries. Palgrave Macmillan, 1-2.
 • Carayannis, E.G., Campbell, D.F.J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46 (3/4).
 • Coleman, J.S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
 • Czapiński, J. (2015). Stan społeczeństwa obywatelskiego. In: Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. J. Czapiński, T. Panek (red.). Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, 333-344.
 • Di Maggio, P.J., Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48, 2, 147-160.
 • Domański, H. (2002). Polska klasa średnia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29 (2).
 • Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne na lata 2014-2020. Przewodnik dla związków zawodowych. (2014). Konfederacja Europejskich Związków Zawodowych: Bruksela.
 • Communication from the Commission Smart Cities and Communities - European Innovation Partnerships, C (2012) 4701.
 • Europejski Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, Komisja Europejska 2014. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) NR 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Europejski Kodeks Postępowania w sprawie realizacji zasady partnerstwa.
 • Frączak, P. (2014). System realizacji zasady partnerstwa. Rekomendacje co do zasad oraz instytucjonalnych form. Warszawa: MG, 15, 52-53.
 • Gandawski, J. (2001). Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczpospolitej. Warszawa: IFiS PAN.
 • Gąsior-Niemiec, A. (2004). Pole, habitus i imagio regionis. Propozycja alternatywnego podejścia do analizy regionu. In: Studia Regionalne i Lokalne, (4), 18, 13-33.
 • Geodeci, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hauser, J., Mazur, S., Szlachta-Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje: jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Gładys-Jakóbik, J. (red.) (2005). Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce. Warszawa: SGH.
 • Hauser, J. (red.) (2014). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce. T. 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 75.
 • Informacje pozyskane od organizacji reprezentujących partnerów gospodarczych w KM RPO WD w okresie listopad-grudzień 2016.
 • Jasicki, K. (2002). Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu. Warszawa: IFiS PAN.
 • Kwieciński, L. (2016). Proinnovation processes in the European Union - relationships between European and regional level. Przedsiębiorczość Międzynarodowa. 1, 2, 83-96. Pobrano z http://pm.uek.krakow.pl/article/view/1102.
 • March, J.G., Olsen, J.P. (2005). Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 70-77.
 • March, J.G., Olsen, J.P. (1998). The Institutional Dynamics of International Political Orders. International Organization, 52, 4, 952.
 • Morawski, W. (red.) (2010). Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 19, 21.
 • Olsen, J.P. (2008). EU Governance: Where do we go from here? ARENA Centre for European Studies, WP No. 10, 9-10.
 • Pruszczanowski, N., Clarey, A. (2016). Stan wdrażania RPO w latach 2014-2020 oraz analiza udziału podmiotów społecznych w tym procesie. Wstępna analiza partnerów społecznych. Stan realizacji kluczowych postulatów z Białej Księgi. Zespół Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich, 14.03.2016.
 • Rozporządzenie ramowe Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euro-pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • Rychard, A. (2015). Bariery i możliwości rozwoju innowacyjności, kreatywności oraz przedsiębiorczości obywateli, jak tez instytucji naukowych i edukacyjnych. Raport dla NCBR w ramach opracowywania programu GOSPOSTRATEG. Warszawa.
 • Strona Banku Światowego (ranking dobrego rządzenia): http://info.worldbank.org/ gover-nance/ wgi/index.aspx
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495160

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.