PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 13 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship | 106--116
Tytuł artykułu

Analiza realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin "Jaksa"

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Implementation of the Local Development Strategy of Miechów Communes Association "Jaksa"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2006 r. z inicjatywy sześciu gmin powiatu miechowskiego powstało Miechowskie Stowarzyszenie Gmin "Jaksa", które skupia przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Obecnie tworzą je: 96 członków (osoby fizyczne) i 7 samorządów gminnych, starostwo powiatowe w Miechowie oraz trzy organizacje pozarządowe. Działalność skupia się przede wszystkim na rozwoju obszarów wiejskich. W ramach działalności statutowej stowarzyszenia została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju (LSR). W latach 2009-2015 Lokalna Grupa Działania (LGD) przy Miechowskim Stowarzyszeniu Gmin "Jaksa" realizowała projekty zawarte w priorytetach Lokalnej Strategii Rozwoju, mianowicie: "Wartość dodana do życia na wsi", czyli wzrost poziomu i jakości życia, a także aktywizacja i integracja mieszkańców oraz "Poprawa atrakcyjności turystycznej i promocja produktu lokalnego", w tym rozwój turystyki, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. To główne kierunki działań Stowarzyszenia powołanego po to, aby w oparciu o środki unijne zaktywizować społeczność lokalną do budowania infrastruktury i wspólnego działania na rzecz rozwoju obszaru. W latach 2007-2015 na realizację zadań na terenie powiatu miechowskiego przeznaczono ok. 7,5 mln zł. Były to zadania, takie jak: "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Celem artykułu jest:
- określenie efektów działań i operacji realizowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju,
- analiza liczby projektów realizowanych w ramach każdego z przedsięwzięć wraz z oceną, które są najlepiej oraz najgorzej realizowane,
- przedstawienie struktury grup beneficjentów wnioskujących o wsparcie. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2006, upon the initiative of six municipalities of the Miechow district, Miechow Association of Municipalities "Jaksa" was founded. It brings together representatives of three sectors: social, economic and public life sector. It has currently 96 members (individuals) and seven local governments, county authorities in Miechow, and three non-governmental organizations. Its main activity focuses on rural development. As part of statutory activities, the association developed Local Development Strategy. In the years 2009-2015, Miechow Association of Municipalities "Jaksa" Local Action Group implemented projects which included the priorities of the Local Development Strategy, namely: "Added Value" to rural life - that is, an increase of the level and quality of life, as well as the activation and integration of citizens, and "Improvement of tourist attractiveness and promotion of local products" which includes development of tourism and preservation of the local cultural and historical heritage. These are the main ways of the Association, established on the basis of EU funds, in order to activate local community to build infrastructure and join actions for the development of local area. In the years 2007-2015, for the implementation of tasks in the Miechow district, about 7.5 million PLN has been allocated. Tasks carried out in the framework of the program included: diversification, creation and development of micro-enterprises, "Village renewal" and "Small Projects". The purposes of this article are:
- identification of effects of actions and operations carried out within the framework of individual projects consistent with the Local Development Strategy,
- analysis of the number of projects under each of ventures together with an evaluation of which projects are the best and the worst implemented,
- presentation of the structure of beneficiary groups that request support. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska
Bibliografia
  • Czempas, J. (2009). Środki unijne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego (2004-2007). W: L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
  • Filip, P. (2005). Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  • Gos, M., Wąsowicz, M. (2008). Fundusze unijne jako główne źródło finansowania inwestycji w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Ekonomia i Zarządzanie, 12, 355-372.
  • Jarecki, R., Krawiec, S. (2007). Stymulowanie rozwoju transportu w polskich regionach przez środki finansowe Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2007-2013. Transport Miejski i Region, 9, 22-28.
  • Klamut, M. (2008). Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej. W: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 47-77.
  • Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (2003). Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Warszawa.
  • Raport z badania ewaluacyjnego. Ewaluacyjna Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin "Jaksa". Lokalna Grupa Działania. Miechów, wrzesień 2015 r.
  • Rowiński, J. (2008). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
  • Weiss, E. (2004). Możliwości wsparcia infrastrukturalnych projektów innowacyjnych środkami Unii Europejskiej. W: J. Słodczyk (red.), Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Opole: Uniwersytet Opolski, 582-596.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495314

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.