PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (2) | 259--272
Tytuł artykułu

Ocenka razvitiâ strahovogo rynka Ukrainy s učetom trebovanij ES

Warianty tytułu
The Assessment of the Development of the Insurance Market of Ukraine Taking into Account EU Requirements
Ocena stanu rozwoju rynku ubezpieczeniowego Ukrainy z uwzględnieniem wymogów UE
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W artykule dokonano oceny stanu rozwoju rynku ubezpieczeniowego Ukrainy w warunkach jej integracji europejskiej z uwzględnieniem przeprowadzonej analizy porównawczej wskaźników rozwoju rynku ubezpieczeniowego krajów UE i Ukrainy. Wymagania UE podnoszą dla Ukrainy aktualność zapewnienia właściwej jakości usług świadczonych przez ubezpieczycieli, adaptację do zwiększającej się konkurencji na rynku usług finansowych. Realizacja reformy sektora finansowego na Ukrainie będzie się odbywać w warunkach implementacji 12. rozdziału "Ekonomicznej i sektorowej współpracy" układu o stowarzyszeniu pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską w sferze usług finansowych poprzez wsparcie procesu adaptacji regulacji usług finansowych z wymogami otwartej gospodarki rynkowej, zabezpieczeniem efektywnej i odpowiedniej ochrony inwestorów i innych odbiorców usług finansowych poprzez realizację "Kompleksowego programu rozwoju sektora finansowego Ukrainy do 2020 roku". Wykazano, że na obecnym etapie rynek ubezpieczeniowy Ukrainy wymaga znacznego udoskonalenia ram normatywno-prawnych w zakresie regulacji i nadzoru nad działalnością jego uczestników, wdrożenia standardów europejskich w celu realizacji jego potencjału poprzez nadzór nad działalnością ubezpieczeniową z zastosowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa finansowego ubezpieczycieli. Wraz z wdrożeniem warunków Solvency II uwzględniane są bieżące wyniki w zakresie ubezpieczeń, oceniane jest zarządzanie ryzykiem, poziom zarządzania finansami, opracowywane są i wdrażane standardy oceny ryzyka inwestycyjnego, wymogów kapitałowych oraz wypłacalności ubezpieczyciela. Analiza porównawcza udziału wybranych krajów europejskich w rynku światowym w zakresie składki ubezpieczeniowej wskazuje szerokie dysproporcje (od 0,03 do 7,03%), co odzwierciedla wysoki poziom asymetrii we wskaźnikach rozwoju rynku ubezpieczeniowego, w przypadku Wielkiej Brytanii najlepiej rozwiniętego, zaś w przypadku Ukrainy dopiero się kształtującego. Największy udział składek ubezpieczeń na życie w składce łącznej zauważalny jest we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Francji. Polski rynek ubezpieczeniowy charakteryzuje się względnie parytetowym udziałem ubezpieczeń na życie i majątkowych, jednak z mniejszym udziałem życiowych, co wskazuje na potrzebę opracowania bardziej atrakcyjnych produktów w tej grupie ubezpieczeń z orientacją na liderów rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the state of the insurance market of Ukraine under conditions of European integration taking into account the comparative assessment of parameters of development of the insurance market of EU countries and Ukraine. The EU requirements to increase for Ukraine the relevance of ensuring proper quality of services insurers adapt to growing competition in the financial services market. An implementation of reform of financial sector in Ukraine will be carried out in accordance with the implementation 12 section "Economic and sector cooperation" of the Association Agreement between Ukraine and the European Union in industry of the financial services through the support of the process of adaptation of regulation of financial services with the needs of open market economy; ensuring effective and adequate protection of investors and other consumers of financial services through the implementation of the Comprehensive program of development of the financial sector of Ukraine till 2020. It is shown that at the modern stage of insurance market of Ukraine requires significant improvement of regulatory legal base of regulation and oversight over the activities of its members, the implementation of European standards for the realization of his potential through prudential insurance supervision with the establishment of requirements to financial stability of insurers. The introduction of the Solvency II conditions accounted for the current results in the field of insurance, evaluates risk management, financial management, develop and implement standards for evaluation of investment risk, capital requirements and the solvency of the insurer. A comparative analysis of the share of European countries in the global market by volume of insurance premiums showed a wide scope (0.03 - 7.03%), reflecting the high level of asymmetry in the indicators of insurance market development, as the most developed in great Britain until the nascent in Ukraine. The largest share of insurance premiums on life insurance in total premiums observed in Italy, Great Britain and France. The Polish market has a parity ratio of life insurance and risk insurance, but with a smaller portion of life insurance that requires the development of more attractive program in this segment of the insurance market with a focus on leaders. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
259--272
Opis fizyczny
Twórcy
 • Gosudarstvennaâ vysšaâ tehniko-èkonomičeskaâ škola im. B. Markeviča, Polʹša
 • Harkìvsʹkij nacìonalʹnij ekonomìčnij unìversitet ìmenì Semena Kuznecâ, Ukraina
Bibliografia
 • [1] Деркач О.М., Фактори впливу на стан фінансової безпеки страхового ринку, "Бізнес Інформ" № 6, (2012), cтр. 187.
 • [2] Директива 2009/138/ЄС Solvency II Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року, http://www.dfp.gov.ua/746.html.
 • [3] Дорошенко С.Л., Зростання капіталізації страхових компаній у контексті глоба- лізаційних законодавчих змін, Материалы конференции "Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації" (Киев, 10-11 апреля 2014 ргода)., Лазурит Поліграф, Киев 2014, стр.103.
 • [4] Розпорядження Держфінпослуг (тепер Нацкомфінпослуг) від 15.07.2010 р. Концепція запровадження пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами та Програми розвитку системи пруденційного нагляду за небанківськими фінансовими установами, № 585, https://www.dfp.gov.ua/197.html?&...
 • [5] Офіційний сайт державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, www.ukrproject.gov.ua.
 • [6] Підсумки діяльності страхових компаній за 2015 рік, www.nfp.gov.ua
 • [7] Реформа фінансового сектору, Портал reforms.in.ua., http://reforms.in.ua/ua/reforms/ reforma-finansovogo-sektoru (доступ 16.12.2016).
 • [8] Річний звіт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2015 рік, www.nfp.gov.ua.
 • [9] Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2012 р. Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки, № 867-р., www.rada.gov.ua.
 • [10] Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (угоду ратифіковано законом № 1678-VII від 16.09.2014), http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (доступ 16.12.2016).
 • [11] Угода про коаліцію депутатських фракцій "Європейська Україна" підписання від 27.11.2014, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-15
 • [12] Barth M., Risk-Based Insurance Solvency Regulation in the U.S., Presented at World Bank Contractual Savings Conference Supervisory and Regulatory Issues in Private Pensions and Life Insurance, http://info.worldbank.org/etools/docs/library/157491/contractual2003/pdf/ day1/ses3_barth.pdf.
 • [13] Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (recast) (Text with EEA relevance), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=CELEX:02009L0138-20140523&from=EN
 • [14] European Insurance - Key Facts, European Insurance, August 2015, р. 16.
 • [15] Insurance Core Principles and Methodology, International Association of Insurance Supervisors, October 2003, International Association of Insurance Supervisors, http://www.iaisweb.org/Insurance-Core-Principles-material-adopted-in-2015-795.
 • [16] World Insurance in 2015 - sigma Swissre.com, http://www.media.swissre.com/documents/ sigma2_2015_en.pdf (доступ 16.12.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495440

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.