PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 22 (XXII) | nr 24 (2) | 273--285
Tytuł artykułu

Kształtowanie bezpieczeństwa zawodowego absolwentów

Warianty tytułu
Forming of the Graduates' Professional Safety
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Szanse na znalezienie pracy wzrastają wraz z ukończeniem studiów wyższych. Zapewnienie bezpieczeństwa zawodowego absolwentom stanowi jedno z podstawowych działań kształtowanych przez bezpieczeństwo edukacyjne. Monitorowanie karier zawodowych absolwentów jest pożądanym działaniem szkoły, przekładającym się na aktualizację realizowanej strategii. Celem artykułu jest dokonanie analizy sytuacji absolwentów uczelni po ukończeniu kształcenia na poziomie studiów wyższych I i II stopnia. Efektem badań jest stwierdzenie, że wykształcenie wyższe zwiększa szanse na zatrudnienie, a realizowany w trakcie studiów program kształcenia umożliwia właściwe przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Badania potwierdziły, iż stopień ukończonych studiów jest czynnikiem różnicującym szanse zawodowe absolwentów uczelni. Przedstawione wnioski kształtują pozytywną opinię absolwentów w zakresie wszystkich obszarów objętych badaniami, potwierdzając tym samym poprawność prowadzonej polityki uczelni i działań budujących bezpieczeństwo edukacyjne. Ponad 80% absolwentów jest przekonanych o właściwym przygotowaniu do pracy zawodowej. Główną zaletą zdobytego wykształcenia zdaniem absolwentów jest wzrost szans na rynku pracy. Absolwenci zastrzegają konieczność ulepszania oferty edukacyjnej, społecznej i kulturalnej uczelni, głównie poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, kursów językowych oraz wycieczek naukowych/studyjnych. Prezentowane wyniki badań są zatem częścią cyklu badawczego z zakresu bezpieczeństwa edukacyjnego, uwzględniającego szereg tworzących je elementów, m.in. badania studentów I roku w zakresie wyboru uczelni oraz kierunku studiów, badania opinii pracodawców pod kątem oceny studentów odbywających praktyki zawodowe czy monitoringu karier zawodowych absolwentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Chances of the placement are growing along with obtaining a university degree. Providing the occupational safety for graduates constitutes one of basic action shaped by the educational safety. Monitoring professional careers of graduates is desired with functioning of the school, translating into the update of the realized strategy. This article aims to analyze the situation of graduates after finishing education at the undergraduate level and postgraduate level. A statement that the higher education is lengthening the odds on the employment is an effect of survey, and the program carried out in the course of studies of the education enables due preparing for the transition to the labour market. The survey confirmed that the degree of completed studies was a factor diversifying professional chances of graduates of the college. Made conclusions are shaping the positive opinion of graduates in all areas provided with the survey, confirming the correctness of the pursued politics of the college and action creating the educational safety in the process. Over the 80% of graduates are convinced of the due preparation for the career. According to graduates' an increase in the labour market opportunities is a major advantage of the get education. Graduates are reserving the need to modify the college offer of the educational, social and cultural areas, mainly through the organization of meetings with interesting people, language courses and scientific trips. And so presented findings are a part of the research cycle from the margin of safety educational, taking into account the row of elements forming them, among others examining students at the beginning in choice of college and course degree, of opinion poll of employers in terms of the assessment of students undergoing traineeships or the monitoring of professional careers of graduates. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
273--285
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • [1] Bilans Kapitału Ludzkiego, Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport, Warszawa 2013.
 • [2] CBOS, Postawy prokreacyjne Polaków BS/4/2010, Warszawa 2010.
 • [3] CBOS, Studia wyższe - dla kogo, po co i z jakim skutkiem BS/92/2013, Warszawa 2013.
 • [4] Dymicka A., Smarzewska A., Melaniuk E., Szepeluk A., Praktyki zawodowe jako element bezpieczeństwa edukacyjnego [w:] M. Kubiak, A. Smarzewska, Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska 2014.
 • [5] Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Zarządzanie bezpieczeństwem, Difin, Warszawa 2012.
 • [6] Krzesiński, Dziś - przemyślany wybór kierunku studiów, w przyszłości - większa szansa na dobrą pracę, Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy", nr 3/12, Lublin 2014.
 • [7] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sytuacja na rynku pracy osób młodych w 2014 roku, Warszawa 2014.
 • [8] Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zawody deficytowe i nadwyżkowe w 2014 roku, Warszawa 2015.
 • [9] Piotrowska D., Ziółek M., Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do nowych regulacji prawnych, Łódź 2012, http://ekspercibolonscy.org.pl (dostęp: 08.07.2015 r.).
 • [10] Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport końcowy, IBE, Warszawa 2014.
 • [11] Próchnicka M., Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2013.
 • [12] Rzecznik Praw Absolwenta, Akademickie Biura Karier w Polsce bieżąca działalność i możliwości rozwoju, Warszawa 2014.
 • [13] Smarzewska A., Melaniuk E., Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012, Rozprawy Społeczne 2013, nr 2 (VII).
 • [14] Smarzewska A., Melaniuk E., Dymicka A., Szepeluk A., Realizacja specjalności zarządzanie kryzysowe w perspektywie wejścia na rynek pracy jej absolwentów [w:] A. Polak, A. Smarzewska, P. Borek, Oblicza i wyzwania obronności w XXI wieku, Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska 2015.
 • [15] Smarzewska A., Melaniuk E., Kompetencje studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe PSW w Białej Podlaskiej, Kwartalnik Bellona 2014, nr 4.
 • [16] Smarzewska A., Melaniuk E., Wpływ oceny na dyplomie na możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Rozprawy Społeczne 2014, nr 4 (VIII), s. 43-49.
 • [17] Uchwała nr 53/2014 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 27.06.2014 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian załączników Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, załączniki 6, 7, 8 do WSZJK.
 • [18] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198 ze zm.).
 • [19] Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455 ze zm.).
 • [20] Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Losy absolwentów szkół województwa lubelskiego. Raport z badań ilościowych wśród absolwentów szkół wyższych i jakościowych wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, Lublin 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495560

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.