PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 31--44
Tytuł artykułu

Klastry przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Industry Clusters 4.0 within Sustainable Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą koncepcji przemysłu 4.0 i klastrów 4.0, które łączą się ze sobą, zwłaszcza w ujęciach teoretycznych. Na tej podstawie scharakteryzowano możliwość ich urzeczywistnienia w oparciu o aktywność klastrów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), współpracujących w różnorodnym zakresie z przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Podkreślono, że sektor ICT stanowi katalizator zmian strukturalnych w gospodarce. Z kolei powstające w ekosystemie klastrów ICT nowe zasoby wiedzy i innowacje, w tym te o charakterze technologicznym, ekologicznym i społecznym, stymulują sieciowanie partnerów klastrowych i ich systemów informatycznych oraz transformację przedsiębiorstw produkcyjnych w inteligentne fabryki. Jednocześnie przyczyniają się do permanentnego rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, wzmocnienia konkurencyjności krajowej produkcji i ograniczania ryzyka marginalizacji w sferze społeczno- gospodarczej(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a comparative analysis of the concepts of industry 4.0 and clusters 4.0 which interlink particularly in theoretical scope. There has been characterised the possibility of their implementation on the basis of the activity of information and communication technology (ICT) clusters cooperating with manufacturing enterprises in various areas. It has been emphasised that ICT sector constitutes a catalyst for structural changes in contemporary economy. The new knowledge and innovations, including technological, ecological and social ones, occurring in the ICT clusters ecosystem stimulate cluster partners and their informatics systems to networking as well as the transformation of industrial enterprises into smart factories. Simultaneously, they contribute to the permanent development of sustainable knowledge-based economy, strengthening domestic production competitiveness and diminishing the marginalisation risk in the socio-economic zone(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Badurek J., 2014, System ERP dla wytwórczości nowej generacji, Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka, nr 2, s. 79-90.
 • Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P., 2016, Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, PARP, Warszawa.
 • Dmowski J., Jędrzejewski M., Libucha J., Owerczuk M., Suffczyńska-Hałabuz N., Pławik K., Iwasieczko M., Kowalska I., 2016, Przemysł 4.0 PL. Szansa czy zagrożenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, Boston Consulting Group, Warszawa.
 • Dzierżanowski M., Rybacka M., Szultka S., 2011, Rola klastrów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Fiegler K., 2014, Inteligentna fabryka, Kaizen, nr 4, s. 46-51.
 • Górka K., Łuszczyk M., 2014, Zielona gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3 (69), s. 22-31.
 • Grynia A., 2015, Znaczenie sektora ICT w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Litwy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 44, vol. 4, część 1, s. 177-191.
 • Hołub-Iwan J., Wielec Ł., 2014, Opracowanie systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych, PARP, Warszawa.
 • Iersel J., Konstantinou N., 2016, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie - przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa - przyszłe działania, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Bruksela.
 • INVESTIN, 2017, Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025, PARP, Warszawa.
 • Kiraga K., 2016, Przemysł 4.0 - czwarta rewolucja przemysłowa według Festo, Autobusy, nr 12, s. 1603-1605.
 • Kłak M., 2011, Znaczenie klastrów przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, nr 251, s. 51-75.
 • Kopp R., 2014, Przemysł 4.0 i jego wpływ na przemysł kuźniczy, Obróbka Plastyczna Metali, vol. XXV, nr 1, s. 75-85.
 • Michałowski A., 2012, Ecosystem services in the light of a sustainable knowledge-based economy, Problems of Sustainable Development, vol. 7, nr 2, s. 97-106.
 • Michałowski A., 2013, Usługi środowiska w badaniach ekonomiczno-ekologicznych, Ekonomia i Środowisko, nr 1 (44), s. 29-51.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., 2011, Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE 2020, [w:] Kundera J. (red.), Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, E-Monografie, nr 9, Wrocław.
 • Olko S., 2015a, Badanie kompetencji w klastrach sektora ICT z perspektywy zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 79, s. 245-259.
 • Olko S., 2015b, Ekspertyza Obserwatorium ICT. Przegląd istniejących/działających klastrów ICT w województwie śląskim oraz analiza ich potencjału, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, Gliwice.
 • Olszewska K., 2010, Sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w podnoszeniu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki na przykładzie Chin, [w:] Winiarski M. (red.), Gospodarka: innowacje i rozwój, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Olszewski M., 2016, Mechatronizacja produktu i produkcji - przemysł 4.0, Pomiary Automatyka Robotyka, nr 3, vol. 20, s. 13-28.
 • Paprocki W., 2016a, Koncepcja przemysłu 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej, [w:] Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J. (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Paprocki W., 2016b, Przemysł 4.0 a łańcuch dostaw. Prognozowanie zachowań klientów, Euro-Logistics, nr 1 (92), s. 22-23.
 • Pejs K., Patalas-Maliszewska J., 2016, Model przedsiębiorstwa produkcyjnego w formule 4.0, [w:] Patalas- Maliszewska J., Sąsiadek M., Jakubowski J. (red.), Inżyniera produkcji. Jakość i efektywność procesów, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Zielona Góra.
 • Pluciński M., Mularczyk K., 2016, Przemysł 4.0 w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych - szanse i zagrożenia, [w:] Mazurek-Kucharska B., Dębski M. (red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVII, zeszyt 7, część 2, Łódź-Warszawa.
 • Powichrowska B. (red.), 2013, Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane problemy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • Roblek V., Mesko M., Krapez A., 2016, A complex view of industry 4.0, Sage Open, April-June, s. 1-11.
 • Rutkowska-Podołowska M., Pakulska J., 2011, Wpływ idei rozwoju zrównoważonego na finanse firm, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 640, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 38, s. 157-164.
 • Skórska A., 2016, Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku, Zarządzanie i Finanse, vol. 14, nr 3, s. 237-252.
 • Wiktorowski K., 2011, Zrównoważony rozwój oparty na wiedzy a budowanie tożsamości regionalnej, [w:] Poskrobko B. (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
 • http://clusterconference2016.eu/files/documents/European Cluster Conference 2016 story.pdf (10.05.2017).
 • http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8972&lang=en(1.05.2017).
 • https://www.mr.gov.pl/media/34781/koncepcja.pdf (12.04.2017).
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=-COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (1.05.2017).
 • Stadnicka D., Zielecki W., Sęp J., 2017, Koncepcja przemysł 4.0 - ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2017/T1/t1_472.pdf (10.05.2017).
 • Welck H., 2012, Concept of meta-cluster in the Alpine Space, http://www.alpine-space.org/2007-2013/uploads/tx_txrunningprojects/Alps4EU_Meta-Cluster_concept.pdf (11.05.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495574

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.