PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 63--75
Tytuł artykułu

Recykling odpadów komunalnych jako miernik realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie Polski i Słowenii

Warianty tytułu
Recyckling of Municipal Solid Waste as A Measure to Realise Circulate Economy on The Example of Poland And Slovenia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza danych statystycznych i wskaźników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wskazuje na duże zróżnicowanie pomiędzy krajami. Szczególnie istotny jest wskaźnik recyklingu będący jednym z mierników celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednym z liderów jest Słowenia, która uzyskuje wskaźnik recyklingu na poziomie krajów wysokorozwiniętych, a więc ponad dwukrotnie lepszy niż Polska. Jednocześnie bezpośredni kontakt ze słoweńskim systemem nie wskazuje na szczególnie istotne różnice między systemem słoweńskim i polskim, które uzasadniałyby aż takie rozbieżności. Prawo europejskie dopuszcza różne sposoby naliczania wskaźnika recyklingu. Celem artykułu jest analiza danych statystycznych i wskaźników gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce i Słowenii i odpowiedź na pytanie, czy różne sposoby raportowania są "odpowiedzialne" za rozbieżności wartości wskaźników opisujących skuteczność systemów Polski i Słowenii i w jakim stopniu. Dodatkowo analiza została uzupełniona o dane empiryczne(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of statistical data and indicators of municipal waste management systems show the large variations in European countries. Recycling indicator is particulate important in the context of circular economy. One of the leaders is Slovenia, which gets a recycling rate at the level of high-developed countries, which is more than twice as good as Poland's. At the same time, direct contact with the Slovenian system does not indicate the particularly significant differences between the Slovenian and Polish systems, which would justify such differences. The European law allowed use different streams of waste in recycling rate. The aim of this article is to analyze statistical data and waste management indicators in Poland and Slovenia and to answer the question of whether and how different measuring methods are "responsible" for the differences between indicators describing the effectiveness of system in Poland and Slovenia. In addition, this analysis was supplemented by empirical data(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dziennik Urzędowy L 365, 31/12/1994 P. 0010-0023.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.U. UE L. 08.312.3.
 • Eurostat Statistics Explain, Material flow accounts - flows in raw material equivalents, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Material_flow_accounts_-_flows_in_raw_material_equivalents (5.06.2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program "zero odpadów dla Europy"/* COM/2014/0398 final/2 */, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014DC0398R(01)&from=PL (5.06.2017).
 • Komunikat Komisji, Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i trwałego rozwoju, Komisja Europejska, Bruksela 3.3.2010, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 • Merta E., 2016, Municipal waste management, Poland, Country fact sheet, October, EEA, European Topic Centre on Waste and Materials in Green Economy, http://wmge.eionet.europa.eu/sites/etcwmge.vito.be/files/Poland_MSW_2016.pdf (5.06.2017).
 • Municipal waste generation and treatment, by type of treatment method, Eurostat.
 • Municipal waste recycled and composted in each European country, European Environment Agency, http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-recycling-1/assessment (5.06.2017).
 • Packaging waste by waste operations and waste flow, Eurostat.
 • Paleari S., 2016, Municipal waste management, Slovenia, Country fact sheet, October, EEA, European Topic Centre on Waste and Materials in Green Economy, http://wmge.eionet.europa.eu/sites/etcwmge.vito.be/files/Slovenia_MSW_2016.pdf (5.06.2017).
 • Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, Monitor Polski, nr 2016, poz. 784, wraz z załącznikiem.
 • Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014", Monitor Polski, nr 101, poz. 1183, wraz z załącznikiem.
 • UE zwiększy poziom recyklingu odpadów komunalnych do 70%, 2017, Portal Komunalny, http://portalkomunalny.pl/ue-zwiekszy-poziom-recyklingu-odpadow-komunalnych-do-70-proc-353999/(5.06.2017).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2016.0.1987 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495594

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.