PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 116--123
Tytuł artykułu

Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki niskoemisyjnej na przykładzie województwa opolskiego

Warianty tytułu
Realization of Assumptions of The Sustainable Development in The Context of The Low Emission Economy on The Example of The Opolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja działań podjętych w województwie opolskim w zakresie gospodarki emisyjnej w latach 2007-2016 oraz ich ocena w kontekście dążenia do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Istotne było zdiagnozowanie, jaki odsetek gmin w województwie opolskim posiada plany gospodarki niskoemisyjnej, będące podstawą działania w tym zakresie, oraz czy zrealizowano projekty, których głównym celem była termomodernizacja budynków oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), i jaki jest ich odsetek. W pracy zastosowano metodę desk research, przeanalizowano dokumenty strategiczne i programowe na różnych poziomach zarządzania rozwojem. Dokonano analizy projektów finansowanych w ramach RPO WO i PO IŚ pod kątem realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w województwie opolskim(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is an identification of actions taken in the Opolskie voivodeship in the emission economy in the period 2007-2016 and their evaluation in the context of the aspiration to achieving the low-emission economy. It was significant to diagnose what percentage of communities in the Opolskie voivodeship had plans of the low-emission economy which was the basis for the action in this respect as well as what was a percentage of fulfilled projects which main purpose was the thermomodernisation of buildings and investments in renewable energy sources(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Godlewska J., 2009, Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok.
 • Graczyk A., 2009, Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju, Problemy Ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, no. 1, s. 99-108.
 • http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/themes/low-carbon-economy/ (11.06.2017).
 • http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju/ (11.06.2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 2010, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Energia 2020, Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, Bruksela, dnia 10.11.2010 KOM(2010) 639 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0639&qid=1395929935661&from=PL (11.06.2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, 2014a, Europejska Strategia bezpieczeństwa energetycznego. Bruksela, dnia 28.05.2014, COM(2014) 330, final (11.06.2017).
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, 2014b, Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030, Bruksela, dnia 23.07.2014, COM(2014) 520 final, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f0db7509-13e5-11e4-933d-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF (11.06.2017).
 • Komunikat Komisji Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (10.06.2017).
 • Kryk B., 2011, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Narodowy Program Gospodarki Niskoemisyjnej, projekt z dnia 4 sierpnia 2015 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, http://konsultacje.gov.pl/sites/default/files/project-files/Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej_1.pdf (10.06.2017).
 • Pająk K., Mazurkiewicz J., Lis P., 2015, Droga Chin do gospodarki niskoemisyjnej, [w:] Marszałek-Kanwa J., Pająk K. (red.), Polityka energetyczna państw Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 181-202.
 • Platje J., 2011, Institutional Capital - Creating Capacity and Capabilities for Sustainable Development, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, http://bip.me.gov.pl/node/24670 (11.06.2017). Polityka energetyczna Unii Europejskiej wg stanu na 08.12.2014. Materiały Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej, 2014, http://www.kongres-sep.sep.com.pl/documents/02_DOKUMENTY_% C5 R D OWE/REEDP_DZ[3]_polityka_energetyczna_UE_2014. pdf (11.06.2017).
 • Polityka spójności UE na lata 2014-2020. Ukierunkowanie inwestycji na działania wspierające wzrost gospodarczy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_low_carbon_pl.pdf (10.06.2017).
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2014, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów, Warszawa, 20 marca 2014, https://www.pois.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty programowe/Attachments/123/20140320_SzOP_dokument_glowny_3_16.pdf.pdf (13.06.2017).
 • Szczegółowy opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, 2016, Zarząd Województwa Opolskiego, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013, wersja nr 74, Opole, marzec 2016, http://rpo2007-2013.opolskie.pl/docs/uszczegolowienie_ wersja_n61.pdf (12.06.2017).
 • Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Opole, grudzień 2014, http://rpo.opolskie.pl/wp-content/uploads/2015/04/RPO-WO-2014-2020.pdf (12.06.2017).
 • Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (1.09.2017).
 • Ryszawska B., 2013, Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rzeńca A., 2016, EkoMiasto. Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Węglarz A., Winkowska E., Wójcik W., Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Podręcznik dla polskich samorządów, Adelphi Research Gemeinnützige GmbH, www.low-emission-project. pl (10.06.2017).
 • www.ec.europa.eu (11.06.2017).
 • Zielona Księga. Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, Bruksela, 27.03.2013, COM(2013) 169 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0169&qid=1395995964014&from=PL (11.06.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495624

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.