PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 124--135
Tytuł artykułu

Aspekty środowiskowe w krajowych inteligentnych specjalizacjach w obszarze "Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa"

Autorzy
Warianty tytułu
Environmental Aspects in National Intelligent Specialisations in The Area of "Agri-Food, Forest-Woody and Environmental Bioeconomy"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem podjętych badań było wyłonienie i analiza aspektów środowiskowych zawartych w zapisach trzech krajowych inteligentnych specjalizacji z obszaru "Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa", a celem artykułu jest prezentacja wyników tej analizy pod kątem uzasadnienia potrzeby zmian i wskazania pewnych rekomendacji. Obszar ten wyłoniono ze względu na jego istotne powiązania ze środowiskiem naturalnym. Badania wykonano metodą krytycznej analizy dokumentu. Wykorzystano również rezultaty metody zwanej obserwacją uczestniczącą, ponieważ autorka brała udział, jako zaproszony ekspert, w licznych krajowych, regionalnych i europejskich spotkaniach związanych z kreowaniem inteligentnych specjalizacji. Wyłonione pozytywne aspekty środowiskowe wskazują na wiele możliwych rezultatów wsparcia rozwiązań przedstawionych w opisach inteligentnych specjalizacji w kontekście istotnego elementu rozwoju zrównoważonego, jakim jest środowisko naturalne (ekosystem)(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the research was the selection and analysis of environmental aspects contained in the provisions of three national smart specializations in the area of "Agri-Food and Forest-Woody and Environmental Bioeconomy", and the purpose of this article is to present the results of this analysis, to justify the need for changes and to indicate some recommendations. This area was chosen due to its important links with the natural environment. The study was performed using the document critical analysis method. The results of the method, named as participant observation, were also used, since the author as an invited expert participated in many national, regional and European activities related to the creation of smart specialisation strategies. The positive environmental aspects that have been identified point to many possible support outcomes for the solutions described in the intelligent specialisation descriptions, in the context of the important element of sustainable development, which is the natural environment (ecosystem)(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2016, Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVIII, z. 1, s. 9-16.
 • Bartoszczuk P., 2014, Perspektywy rozwoju biogospodarki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, nr 1, s. 357-364.
 • Borys T., 2013, Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Ekonomia i Środowisko, nr 1 (44), s. 8-28.
 • Foray D., David P.A., Hall B., 2009, Smart specialization - the concept, Knowledge Economists Policy Brief, 9(85), s. 1-5.
 • Foray D., David P.A., Hall B.H., 2011, Smart specialization. From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation, Management of Technology & Entrepreneurship Institute. MTEI Working Paper 1, s. 1-16, http://infoscience.epfl. ch/record/170252/files/MTEI-WP-2011-001-Foray_ David_Hall. pdf.
 • Gołębiewski J., 2014, Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce, [w:] PiekutowskaA., Rollnik-Sadowska E. (red.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 8, cz. 1, s. 55-70.
 • Górka K., Łuszczyk M., 2014, "Zielona gospodarka" i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3 (69), s. 22-31.
 • Graczyk A., 2013, Strategia Europa 2020 a rynkowa orientacja polityki ekologicznej. Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 318, s. 65-74.
 • Graczyk A., 2015, Zorientowana rynkowo polityka ekologiczna w polityce rozwoju Unii Europejskiej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 20(40), s. 69-82.
 • Gralak K., 2015, Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 14(63), s. 65-74.
 • Hadyński J., 2015, The bio-based economy in the European Union's development strategies, Economic and Regional Studies, vol. 8(1), s. 46-54.
 • http://www.smart.gov.pl/pl/kis/dokument
 • Komisja Europejska, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, s. 1-37.
 • Komisja Europejska, 2012, Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • Komisja Europejska, 2012, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy, Bruksela, dnia 13.2.2012, COM(2012) 60 final, s. 1-10.
 • Maciejczak M., Hofreiter K., 2013, How to define bioeconomy, Roczniki Naukowe SERIA, nr 15(4), s. 243-248.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2012, Foresight technologiczny przemysłu - INSIGHT2030, Foresight. Aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), Warszawa, s. 1-69.
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, s. 1-206.
 • Ministerstwo Rozwoju, Krajowe inteligentne specjalizacje, ver. 3 (12 lipca 2016 r.), s. 1-71, https://www.mr.gov.pl/media/22489/opisy.pdf (4.05.2017).
 • Pajewski T., 2014, Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XVI, z. 5, s. 179-184.
 • Pavlikha N., Kytsyuk I., 2015, Methodological features of elaborating and implementing bioeconomy development strategy in a region, Economic and Regional Studies, vol. 8(1), s. 112-121.
 • Poskrobko B., 2014, Perspektywa finansowa do 2020 roku a wyzwania dla Unii Europejskiej, Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 6 (72), s. 3-18.
 • Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ekoinnowacji - tworzenia miejsc pracy i generowania wzrostu dzięki polityce ochrony środowiska (2012/2294(INI)), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 15.12.2016, C 468/153-C468/154.
 • Schmidt O., Padel S., Levidow L., 2012, The bio-economy concept and knowledge base in a public goods and farmer perspective, Bio-based and Applied Economics, 1(1), s. 47-63.
 • Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., 2016, Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (aktualizacja, 2016 r.), Rzeszów, s. 1-82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495634

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.