PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | Vol. 26, nr 3 | 129--140
Tytuł artykułu

Wartości jako przedmiot ochrony policji budowlanej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Values as the Object of Protection of the Construction Police
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie dotyczy ochrony podstawowych wartości, takich jak bezpieczeństwo, porządek publiczny i ład architektoniczno-przestrzenny. Wartości te można dostrzec już przez pryzmat ograniczeń wolności budowlanej. Ich ochrona jest szczególnie cenna dla społeczeństwa i stanowi jedną z właściwości przypisywanych policji budowlanej. Doniosłą rolę w tym zakresie powierza się jej jako instytucji związanej z ustaleniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom naruszającym ogólne bezpieczeństwo i ład w budownictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns the protection of fundamental values such as security, as well as public, architectural, and spatial order. These values can already be seen through the prism of restrictions on freedom of the construction. The protection of these values is particularly valuable for society and is one of the characteristics attributed to the construction police. Important role in this area is entrusted to the construction police, an institution associated with identifying and preventing threats affecting the overall safety and order in the construction industry. (original abstract)
Rocznik
Strony
129--140
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
 • Boć J., [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2004.
 • Bolesta S., Pojęcie porządku publicznego w prawie administracyjnym, "Studia Prawnicze" 1983, nr 1.
 • Bralczyk J., Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Warszawa 2005.
 • Chajbowicz A., O podmiotowym znaczeniu pojęcia policja administracyjna, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Dobkowski J., Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne, "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 7-8.
 • Filaber J., Pojęcie porządku publicznego w nauce prawa administracyjnego, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Rzeszów 2008.
 • Fundowicz S., Aksjologia prawa administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Gatner D., Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), "Organizacja - Metody - Technika" 1988, nr 8-9.
 • Hauser R., Niewiadomski Z., Konstytucyjne aspekty regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, "Państwo i Prawo" 2015, z. 6.
 • Hermaliński W., Bezpieczeństwo publiczne a prawo jednostki do prywatności, "Palestra" 2013, nr 1-2.
 • Jakimowicz W., Konstrukcja i istota wolnościowego prawa do zabudowy, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 6.
 • Janik M., Policja sanitarna, Warszawa 2012.
 • Kalinka K., Relacje grup nacisku z administracją publiczną jako swoista wartość w prawie administracyjnym, [w:] Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015.
 • Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost. i późn. zm.).
 • Kotulski M., Samorząd terytorialny wobec zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego, [w:] Prawne i administracyjne zagadnienia bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, red. W. Bednarek, S. Pikulski, Olsztyn 2000.
 • Kulesza E., Słoniński J., Prawo budowlane, Warszawa-Poznań 1978.
 • Leoński Z., Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
 • Leoński Z., Zasada wolności budowlanej i jej administracyjnoprawne ograniczenia [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego. Dziesiąte niemiecko-polskie kolokwium prawników administratywistów. Poznań 8-12 września 1997 r. Referaty i głosy w dyskusji, red. H. Bauer, R. Hendler, P.M. Huber, B. Popowska, T. Rabska, M. Szewczyk, Poznań 1999.
 • Leoński Z., Zasada wolności budowlanej i jej administracyjnoprawne ograniczenia, [w:] Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki, red. Z. Leoński, Poznań 1998.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.
 • Leszczyński M., Istota bezpieczeństwa w ujęciu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy administracji, zarządzania i ekonomii. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, red. R.M. Czarny, K. Spryczak, Toruń 2012.
 • Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2011.
 • Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Warszawa 2008.
 • Matan A., Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, [w:] Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa. Międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r., red. J. Łukaszewicz, Rzeszów 2002.
 • Miemiec M., Wartości jako przedmiot ochrony w policyjnym prawie administracyjnym, [w:] Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015.
 • Nowicki H., [w:] Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. W. Szwajdler, Warszawa 2013.
 • Osierda A., Prawne aspekty pojęcia bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, "Studia Iuridica Lublinensia" 2014, t. 23, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.23.0.89.
 • Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
 • Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] Prawne i administracyjne zagadnienia bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, red. W. Bednarek, S. Pikulski, Olsztyn 2000.
 • Sienkiewicz T., Przesłanki skuteczności policji administracyjnej, [w:] Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, red. T. Guz, W. Bednarek, M.R. Pałubska, Lublin 2011.
 • Sienkiewicz-Małyjurek K., Niczyporuk Z., Bezpieczeństwo publiczne - zakres problematyki, Gliwice 2010.
 • Sobczak A., Struktura ładu architektonicznego, www.slideshare.net/andrzej_sobczak/0-pojecieladuarchitektonicznego [dostęp: 10.10.2017].
 • Sulowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Warszawa 2009.
 • Sypniewski D., Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011.
 • Szubrych T., Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2006, nr 4.
 • Szwajdler W., Bąkowski T., Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia prawne, Toruń 2004.
 • Ura E., Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, "Państwo i Prawo" 1974, z. 2.
 • Ura E., Prawne formy i metody działania policji, "Annales UMCS. Sectio G" 1995, t. 42.
 • Ura E., Pieprzny S., Pado T., Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778).
 • Ustrój i organizacja Policji w Polsce oraz jej funkcje i zadania w ochronie bezpieczeństwa i porządku (reforma Policji, część I), red. J. Widacki, Warszawa-Kraków 1998.
 • Woźniak M., Tradycja prawna budowania ładu przestrzennego w Polsce, "Przegląd Legislacyjny" 2011, nr 2-4.
 • Wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, LEX nr 441911.
 • Wyrok TK z dnia 20 kwietnia 2011 r., Kp 7/09, OTK-A ZU 2011, nr 3, poz. 26.
 • Wyrzykowski M., Legislacja - demokratyczne państwo prawa - radykalne reformy polityczne i gospodarcze, [w:] Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, red. H. Suchocka, Warszawa 1992.
 • Zając J., Bezpieczeństwo państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa, red. A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2009.
 • Zamyślewska-Gorząch K., Wolność budowlana i jej prawne ograniczenia, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 10.
 • Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495812

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.