PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 491 Współczesna ekonomia a rozwój zrównoważony | 376--388
Tytuł artykułu

Sektor energetyczny jako producent energii elektrycznej i emitent zanieczyszczeń środowiska w sytuacji nowych standardów ekologicznych

Warianty tytułu
Energy Sector As A Producer Of Electricity And An Issuer Of Environmental Pollutants In The Context Of New Environmental Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia elektrowni jako przedsiębiorstw wytwarzających znaczne ilości zanieczyszczeń pyłowych, CO2, SO2 i NO2. Wytyczne dotyczące wielkości tych zanieczyszczeń dla elektroenergetyki zaostrzyły się i będą jeszcze bardziej rygorystyczne. Konieczność dostosowania się do norm będących wyrazem standardów spowoduje wzrost nakładów i kosztów wdrażania standardów ekologicznych. Elektrownie poniosły wysiłek związany z dostosowaniem się do wymogów środowiskowych w latach ubiegłych, kolejne obostrzenia powoduję konieczność ponoszenia znacznych nakładów inwestycyjnych w celu dostosowania się do rosnących wymagań środowiskowych. Standardy ekologiczne sprowadzone do norm emisji zanieczyszczeń były bardzo trudne do osiągnięcia. W przyszłości ostre normy emisji będą jeszcze dotkliwsze dla elektroenergetyki. Sposobami dostosowania się do standardów mogą być różne formy aktywności elektrowni. Wymagać to będzie ponoszenia zwiększonych nakładów inwestycyjnych(abstrakt oryginalny)
EN
An attempt was made to present the plant as a company producing significant amounts of particulates, CO2, SO2 and NO2. The guidelines for the size of these pollutants for the power industry have been stricter and will be even more stringent. The need to adapt to standards that will be reflected in standards will increase the amount and cost of implementing environmental standards. Power plants have been struggling to adapt to environmental requirements in the past, with further constraints requiring substantial investment to meet growing environmental requirements. Ecological standards reduced to pollutant emission standards were very difficult to achieve. In the future, severe emission standards will be even more severe for the power industry. The ways to adapt to the standards can be different forms of power plant activity. This will require increased investment(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baca-Pogorzelska K., 2017, Dobra zmiana w PGE Gaz zamiast węgla, Gazeta Prawna z 4.09.
 • Burzyńska D., Fila J., 2007, Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • CIE ZE, 1997, Zanieczyszczenie atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń, Centrum Informacji Energetyki, Zakład Energometrii, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED.
 • Famielec J., 1999, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Fiedor B. i in., 2002, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Folmer H., Gabel L., Opschoor H., 1996, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.
 • Górka K. (red.), 1999, Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Kraków.
 • Graczyk A., 2005, Ekologiczne koszty zewnętrzne, identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/1068437,pge-nowe-moce-w-elektrowni.html (10.09.2017).
 • http://wysokienapiecie.pl/rynek/2467-polska-moze-przedstawic-silne-argumenty-przeciwko-limitowi-550-g (13.09.2017).
 • Kamiński J., 2006, Wpływ liberalizacji rynku energii elektrycznej na górnictwo węgla kamiennego, Wydawnictwo PAN, Kraków.
 • Kobyłko G. (red.), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Kornai J., 1983, Regulacje w systemach ekonomicznych za pomocą norm, Postępy Cybernetyki, nr 1.
 • Kryk B., 2003, Rachunek sozoekonomiczny działalności gospodarczej na przykładzie energetyki zawodowej regionu szczecińskiego, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993, Energetyka a ochrona środowiska, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Mikołajczyk B. (red.), 2006, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, Dz.U. z 2014, nr 0, poz. 1546.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2001, nr 62, poz. 627.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171495978

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.