PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 74 | 111--129
Tytuł artykułu

Lithuanian Labour Market - Policy Priorities in the Context of the European Union

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Litewski rynek pracy - priorytety polityki w kontekście Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule dokonano krótkiego przeglądu sytuacji rynku pracy na Litwie oraz zachodzących w nim zmian od odzyskania niepodległości Litwy (1990 r.) do okresu po kryzysie gospodarczym (od 2011 r.). Według danych statystycznych i analizy przepisów prawnych na litewskim rynku pracy są zidentyfikowane etapy rozwoju oraz dokonany przegląd odpowiednich decyzji politycznych. Artykuł również zawiera analizę prawnej regulacji stosunków pracy na Litwie, odsłania podstawowe cechy stosunków pracy, które mogą mieć korzystny wpływ na elastyczność i bezpieczeństwo socjalne na rynku pracy. W artykule zauważa się, że Litewski rynek pracy przechodził przez kilka wyraźnych etapów rozwoju, od których była uzależniona stosowana polityka rynku pracy. Zmiany sytuacji gospodarczej wpływają na zmiany polityki rynku pracy, które wskazują na pilność problemów rynku pracy oraz konieczność podjęcia odpowiednich decyzji by zwiększać efektywność funkcjonowania rynku pracy oraz wykorzystywania wciąż kurczących się zasobów kapitału ludzkiego kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article reviews the situation in the Lithuanian labour market and changes which took place in it from the restoration of state independence to the post-crisis period. Based on the analysis of statistical data and legislation, development stages characteristic of the Lithuanian labour market are identified and decisions related to labour market management are overviewed. The article also provides the analysis of legal regulation of Lithuanian labour relations and reveals the fundamental legal features of labour relations, which may be useful in order to achieve greater flexibility and security in the labour market. The article reveals that the Lithuanian labour market was subjected to a few distinct development stages, which determined the measures of the labour market policy. The changing economic situation resulted in changes in the labour market policy, which are indicators of the relevance of labour market issues and the need for their solution. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Vilnius University
 • Mykolas Romeris University
 • Mykolas Romeris University
Bibliografia
 • Aceleanu, M.I. (2013). The labour market in the post-crisis economy: the case of Spain. Theoretical and Applied Economics, 3 (580), 135-146. Aleksandravičius, A., Raupelienė, A. (2012). Lietuvos strateginio planavimo dokumentų vertinimas užimtumo didinimo ir darnaus darbo vietų vystymo srityse. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, 1 (30), 6-15.
 • Anastasakis, O., Bastian J., Watson, M. (2011). From crisis to recovery: sustainable growth in South East Europe. Retrieved from http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ From_ Crisis_to_Recovery_FINAL_lores.pdf. University of Oxford: SEESOX.
 • Auzina-Emsina, A. (2014). Labour productivity and economic growth in the EU in postcrisis period. Economics and management, 19 (3), 233-240.
 • Bernanke, B.S. (2012). Recent Developments in the Labour market. Retrieved from http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20120326a.htm
 • Beržinskienė, D., Būdvytytė-Gudienė, A. (2010). Ilgalaikio nedarbo dinamika ekonominio nuosmukio sąlygomis. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1 (17), 15-24.
 • Bilevičienė, T. (2014). Effect of active labour market policies on employment and quality of life. Intellectual economics: scientific reserch journal, 1 (19), 79-91.
 • Bitinas, A., Usonis, J. (2013). Flexicurity teisinis reguliavimas. Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas.
 • Calmfors, L. (2009). How have we handled the economic crisis and what do we do now? Retrieved from http://perseus.iies.su.se/~calmf/felixNeuberghPRINT.
 • Cazes, S., Verick, S., Heuer, C. (2009). Labour market policies in times of crisis. Employ-ment Working Paper, 35, 1-39.
 • Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis - administracinis modelis. (2015). Retrieved from http://www.socmodelis.lt/apie-projekta/.
 • Davulis, T. (2008). Lietuvos darbo teisės modernizavimo perspektyvos. Jurisprudencija Mokslo darbai, 8 (110), 27-33.
 • Dimian, G.C., Ileanu, B., Jablonsky, J., Fabry, J. (2013). Analysis of european labour mar-ket in the crisis context. Prague economic papers, 1, 50-71.
 • Europe 2020 indicators (2013). Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/lietuva/progress-towards-2020-targets/index_en.htm.
 • European Commission (2015). Council recommendation of 14 July 2015. Retrieved from http://ec.europa.eu/ europe2020/pdf/csr2015/csr2015_council_lithuania_en.pdf.
 • European Commission (2015). Council recommendation on the 2015 National Reform Programme of Lithuania and delivering a Council opinion on the 2015 Stability Pro-gramme of Lithuania. (2015). Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ csr2015/csr2015_council_lithuania_ en.pdf.
 • Eurostat Statistics database. (2008-2011). Retrieved from http://ec.europa.eu/ eurostat /data/database.
 • Gražulis, V., Gruževskis, B. (2008). Lietuvos darbo rinkos politikos raidos ypatumai: situ-acijos analizė ir raidos perspektyvos. Viešoji politika ir administravimas, 26, 45-54.
 • Gražulis, V., Gruževskis, B. (2009). Characteristics of Lithuanian labour market policy development (situation analysis and development prospects, second part). Viešoji politika ir administravimas, 28, 40-51.
 • Gruževskis, B. (2011). Darbo, gyventojų užimtumo bei darbo rinkos politikos tyrimai Lietuvos raidos kontekste. Aktualūs socialinės politikos klausimai. Socialinė raida ir politi-ka, 9, 31-91.
 • Gruževskis, B., Moskvina, J., Okunevičiūtė Neverauskienė, L. (2013). Changes in Lithua-nian Labour Market during Period of Economic Recession. Recovery of the Baltic States after the Global Financial Crisis: Necessity and Strategies. Bremen: Institute for Transport and Development.
 • Hatings, T., Heyes, J. (2016). Farewell to Flexicurity? Austerity and Labour Policies in the EU. Economic and Industrial Democracy. Retrieved from http://eprints. whit-erose.ac.uk/99043/5/E 26ID FINAL 1 .pdf
 • IMF Republic of Lithuania (2016). International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16126.pdf
 • Jakštienė, S., Beržinskienė, D. (2011). Darbo rinkos segmentų klasifikavimo modelis. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 2 (22), 44-54.
 • Kołodko, G.W. (2013). Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lazutka, R., Navickė, J. (2016). Kur dingsta pinigai? Rekomendacijos Lietuvai dėl gyven-tojų pajamų politikos. Retrieved from http://naujienos.vu.lt/kur-dingsta-pinigai-rekomendacijos-lietuvai-del-gyventoju-pajamu-politikos/.
 • Lithuanian Labour Code (2003). Valstybės žinios, 64-2569, (2002-06-26). Retrieved from https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31185A622C9F/RuCEFVwwfL.
 • Labour market statistics (2011). Pocketbooks. Retrieved from http://ec.europa.eu/eurostat/ documents/3930297/5967006/KS-32-11-798-EN.PDF/7c804143-b30e-4c3a-be32-8041e3c3ab8f?version=1.0.
 • Lietuvos Pažangos Strategija "Lietuva 2030" (2012). National Progress Strategy "Lithuania 2030". Retrieved from https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: MErGGMlF_5IJ:https://www.lietuva2030.lt/lt/ download/ba31fcabaaa91e6321e504ce 33e2a46c6c05bde3e22553c8de/ 1+&cd=2&hl=lt&ct=clnk&gl=lt.
 • Lietuvos Respublikos darbo kodekso projekto aiškinamasis raštas (2011). The explanatory note to the draft Labour Code. Retrieved from https://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:6803Ig0d1YgJ:https://e-seimas.lrs.lt/rs/legalact/TAK/82f4bad0110a11e 5b0d3e1beb7dd5516/ format/ISO_PDF/+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=us&client=safari.
 • Lietuvos stabilumo 2016 metų programa. (2016). Stability Programme of Lithuania for 2016. Retrieved from http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/ sp2016_lithuania _lt.pdf.
 • "Lietuva 2030": Pažangos ataskaita 2009-2014, (2014). Progress Report "Lithuania 2030". Retrieved from https://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:3jdzy 8FZPBQJ:https://www.lietuva2030.lt/lt/download/fe172b28808e620e7f85ee3408ef2d78b58b37d86e55ac2d54/1+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=lt.
 • Mačernytė Panomarovienė, I. (2011). Flexicurity samprata ir įgyvendinimo galimybės Lietuvos užimtumo politikoje. Jurisprudencija, 18 (3), 1081-1099.
 • Moskvina, J., Okunevičiūtė Neverauskienė, L. (2011). Aktyvi darbo rinkos politika: teorija ir praktika. Vilnius: Technika.
 • National Progress Programme 2014-2020 (2012). Retrieved from https://rio.jrc.ec.europa. eu/en/library/national-progress-programme-lithuania-period-2014-2020.
 • Okunevičiūtė Neverauskienė L., Česnuitytė, V. (2009). Socialiai pažeidžiamos grupės darbo rinkoje: samprata, vertinimas, integracija. Vilnius: Technika.
 • Situacijos darbo rinkoje apžvalga 2001-2015 m. Situation in labour market 2001-2005. Retrieved from http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Publikacijos/Publikacijos. aspx.
 • Skačkauskienė, I. (2013). Peculiarities of Labour Income Taxation in the Baltic States. Entrepreneurial Business and Economics Review, 1(4), 57-70. Retrieved from http:// dx.doi.org/10.15678/EBER.2013.010405.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinis pranešimas 1998 (1999). [Social Report of the Ministry of Social Security and Labour 1998] Retrieved from http://www.socmin.lt/public/uploads/741_socpran_liet1998v.pdf.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinis pranešimas 1999 (2000). [Social Report of the Ministry of Social Security and Labour 1999] Retrieved from http://www.socmin.lt/public/uploads/739_socpran_liet1999.pdf.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinis pranešimas 2004 (2005). [Social Re-port of the Ministry of Social Security and Labour 2004] Retrieved from http://www.socmin.lt/public/uploads/727_socpranesimas2004.pdf.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinis pranešimas 2008-2009 (2009). [Social Report of the Ministry of Social Security and Labour 2008-2009] Retrieved from http://www.socmin.lt/public/uploads/716_socpranesimas2008_2009.pdf.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinis pranešimas 2010-2011 (2011). [Social Report of the Ministry of Social Security and Labour 2010-2011] Retrieved from http://www.socmin.lt/public/uploads/710_socpranesimas2010-2011.pdf.
 • SODRA statistical data (2009-2015). Retrieved from http://atvira.sodra.lt/lt-eur/.
 • Statistics Lithuania (1990-2015). Retrieved from http://osp.stat.gov.lt/web/guest.
 • Strzemińska, H., Bednarski, M. (2014). Working time. Trends and prospects in the New Economy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Wach, K. (2007). Comparative Analysis of Working Conditions in the European Union Member States. Kraków: Cracow University of Economics. Retrieved from https://mpra.ub.unimuenchen.de/31506/1/MPRA_paper_31506.pdf.
 • 2014-2020 National Progress Programme (2012). Valstybės žinios 144, 7430. Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.439028.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496450

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.