PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 | 17--25
Tytuł artykułu

Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych

Warianty tytułu
Integrated Management System and Improvement of Management in the Unit of Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie zwiększających się wymagań klientów i zmiany standardów zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych coraz częściej wykorzystywane są modele i metody doskonalenia jakości usług publicznych, które biorą pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy. Funkcjonowanie tych modeli i metod może stanowić dowód na wysoką kulturę organizacyjną danej instytucji. Efektywne zarządzanie administracją publiczną wymaga określenia strategii celów działania urzędu, ukierunkowanego na sprawny system organizacji pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku. Celem artykułu jest prezentacja stanu zarządzania polityką jakości w administracji rządowej z uwzględnieniem oceny poziomu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w organizacji. Cel osiągnięto za pomocą studiów literaturowych, analizy dokumentacji źródłowych oraz badań empirycznych, w których przeanalizowane zostało środowisko funkcjonowania ZSZ w urzędzie, w tym dostęp do zasobów takich, jak wiedza. Ocenione zostały ponadto obszary kompetencji i zaangażowania pracowników oraz kierownictwa urzędu jako szczególnie istotne w budowaniu i doskonaleniu ZSZ. Wnioski z badań wskazują, że wspólne rozumienie problemów jakości, wspólne jej definiowanie i stworzenie środowiska jej przyjaznego - poprzez projakościową kulturę organizacyjną, są kluczowymi elementami, które pozwolą na budowanie projakościowej orientacji pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of increasing customer demands and changing management standards in public finance units, models and methods of improving the quality of public services increasingly take into account the expectations and needs of today's public. Functioning of these models and methods can be evidence of a high organizational culture of the institution. Effective management of public administration requires the definition of a strategy for the goals of the office, aimed at a smooth system of organization of work and shaping a positive image. The aim of this article is to present the state of quality management in government administration, including the assessment of the level of implementation of the integrated management system (IMS) in the organization. The aim was achieved through literature studies, source documentation analysis and empirical research, in which the functioning of the ISMS in the office was analyzed, including access to resources such as knowledge. In addition, the areas of competence and involvement of employees and the management of the office were also assessed, particularly important in the construction and improvement of the IMS. Conclusions from the research indicate that a common understanding of quality problems, common definition and the creation of a friendly environment are crucial - through a pro-quality organizational culture that will allow for a constructive orientation of work. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
17--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Bibliografia
 • Buchacz Tomasz, Sławomir Wysocki. 2016. Zarządzanie jakością w administracji - europejskie wzorce, polskie doświadczenia. W Administracja Publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa: PWN.
 • Bugdol Marek, Tomasz Krawczyk. 2003. "Ocena systemu zarządzania jakością w administracji publicznej". Problemy Jakości 10: 711-721.
 • Bugdol Marek. 2008. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Frąś Józef (red.). 2008. Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Gross-Gołacka Elwira. 2014. Zarządzanie wiedzą w organizacjach administracji rządowej. W Dobre praktyki doskonalenia zarządzania-zarządzanie wiedzą. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki: 5-15.
 • Gross-Gołacka Elwira. 2016. "Rola koncepcji zarządzanie różnorodnością w doskonaleniu organizacji". Problemy Jakości 4:28-34.
 • Kleniewski Antoni. 2007. "Integracja systemów zarządzania - specyfikacja PAS 99:2006". Problemy Jakości 10: 12-17.
 • Koryś Piotr, Cezary Trutkowski. 2001. Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki. Raport końcowy. Warszawa: Fundacji im. Stefana Batorego.
 • Kozera Ireneusz. 2009. Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wersja 9 Wydanie 1 z dnia 14 września 2015 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Modzelewski Piotr, Krzysztof Opolski. 2004. Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Warszawa: CeDeWu.
 • Opolski Krzysztof, Grażyna Dykowska, Monika Możdżonek. 2009. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu.
 • Opolski Krzysztof, Piotr Modzelewski. 2004. "Zarządzanie jakością w administracji samorządowej - wnioski z doświadczeń międzynarodowych". Samorząd Terytorialny 10: 48-54.
 • Publicly Available Specification. Specification of common management system requirements as a framework for integration. London: PAS 99:2006.
 • Roszak Marek. 2012. Integracja systemów zarządzania - koncepcje i praktyka. W Zintegrowany system zarządzania w usługach. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie: 181-199.
 • Sagan Sławomir. 2017. Zintegrowany system zarządzania a zwinne przedsiębiorstwo. W Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - uwarunkowania i konsekwencje. 75-81. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS w Lublinie.
 • Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 15542 w sprawie zasadności wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania ISO oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki (pismo z dnia 20 marca 2013 r., znak: SPS-023-15542/13), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=167CB5D9 (22.04.2015).
 • Skrzypek Elżbieta. 2014. Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki jako szansa na sukces rynkowy. W Integracja zarządzania w warunkach GOW. 55-63. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie.
 • Tkaczyk Stanisław, Ewa Kowalska-Napora. 2012. Strategia zarządzania jakością. Warszawa: Difin.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dziennik Ustaw z 17 listopada 2000 Nr 98 poz. 1071.
 • Walsh Kieron. 1991. "Quality and public services". Public Administration 69: 503-514.
 • Zarządzenie Ministra Gospodarki w prawie podziału pracy w Kierownictwie.
 • Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego w Ministerstwie Gospodarki.
 • Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.