PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 74 | 179--193
Tytuł artykułu

Ocena wybranych działań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce - opinie i kierunki zmian

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Selected Systemic Measures for People with Disabilities in Poland - Opinions and Directions for Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena działań systemowych w sferze usług zdrowotnych i edukacyjnych oraz zabezpieczenia społecznego dla osób niepełnosprawnych, a także zbadanie znaczenia kampanii społecznych na ich rzecz. Przeprowadzono analizę literatury oraz ba-dania empiryczne. Stwierdzono, że konieczne są dalsze modyfikacje systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, tak by pomoc była świadczona w sposób ciągły przy współpracy wszystkich resortów państwa. Działania informacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych są pozytywnie oceniane przez społeczeństwo i edukują je, ale jest ich zbyt mało. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess systemic measures in the area of health services, education and social security for the disabled, and to investigate the importance of social campaigns on behalf of them. Analysis of the literature and empirical research was conducted. It was found that further modifications to the system of care are necessary. Assistance has to be provided on a continuous basis with the cooperation of all state departments. Disability awareness activities are viewed positively by society and are educational but they are far too few. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--193
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Alter, R. et. al. (2014). Delivering public service for the future: An OECD perspective. European Center for Governments, 10.
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2017). Dane demograficzne. Pobrano z http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1 (25.02.2017).
 • Europejska Agencja do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (2014). Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki (30.01.2017).
 • Gąciarz, B., Rudnicki, S. (2013). Polityka społeczna w działaniu. Instytucjonalne uwarunkowania sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Raport z badań i rekomendacje. Kraków: Wydział Humanistyczny AGH, 63, 150-155.
 • Happer, C., Philo, G., (2013). The role of media in the construction of public belief and social change. Journal of Social and Political Psychology, 1 (1), 321-336.
 • MOPR (2016). Bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych Pobrano z: http://mopr.poznan.pl/bezplatne-szkolenia-dla-osob-niepelnosprawnych (25.01.2017).
 • Jackson, C.W. (2011). Family supports and resources for parents of children who are deaf or hard of hearing. American Annals of Deaf, 156 (4), 343-362.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169).
 • Maciejska-Roczan, K. (2011). Osoby słyszące i słabo słyszące. In: B.M. Kaczmarek (ed.), Zbiorczy raport z diagnozy świadczonych usług z zakresu rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych w Polsce. Warszawa: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 24, 26-31.
 • Mokrzycka, A. (2012). Europejskie podejście do spraw osób niepełnosprawnych w świetle regulacji. Znaczenie Disability Action Plan oraz European Disability Strategy 2010-2020. Polityka Społeczna, 2, 61-67.
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 • NIK (2013). Szkoły publiczne nie są przygotowane do integracji. Pobrano z: http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/nik;szkoly;publiczne;nie;sa;przygotowane;do;integracji,201,0,1253833.html (12.02.2017).
 • Olcoń-Kubicka, M., Kubicki, P. (2012). Analiza kosztów ponoszonych przez rodziców dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Polityka Społeczna, 2, 52-54.
 • Philips, P. (2012). Early Childhood Development and Disability: A discussion. Malta: WHO Library Cataloguing in Publication Data, WHO, 6.
 • Ranci, C., Pavolini, E. (2015). Not all that glitters is gold. Long-term care reforms in the last two decades in Europe. Journal of European Social Policy, 25, 3, 270-285.
 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (2015). Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich 2012-2014. Warszawa 2015, 12.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. 2008, nr 29, poz. 172).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 526).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do rozporządzenia.
 • Sękowski, A.E. (1994). Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin: Wyd. UMCS, 76-77.
 • Serafin, T. (2012). Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny (na podstawie założeń i efektów wdrażania pilotażu programu rządowego 2005-2007). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 36-38.
 • Speck, O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 467-468.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r., Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P., 1997, nr 50, poz. 474, 475).
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (M.P., 2012, poz. 991).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U., 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U., 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U., 2008, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U., 2013, poz. 182 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U., 2012, poz. 882).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U., nr 209, poz. 1243).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U., 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U., 2016, poz. 1219).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U., 2016, poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz 2017, poz. 60).
 • Zalecenie CM/Rec (2012) 13 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich Unii Europej-skiej w sprawie zapewnienia kształcenia wysokiej jakości.
 • Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z załącznikami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171496510

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.