PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 104 | z. 4 | 37--47
Tytuł artykułu

Changes in Landuse for Production of Energy Crops in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zmiany powierzchni produkcji roślin energetycznych w Polsce
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest ocena, czy w Polsce produkcja nowoczesnych biopaliw wytwarzanych z surowców rolniczych konkuruje z produkcją żywności. W pracy wykorzystano dane gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny i Agencję Rynku Rolnego (ARR). Wykorzystano dane dotyczące powierzchni gruntów ornych w Polsce, plonów wybranych roślin, pogłowia zwierząt oraz dane o ilości i strukturze produkcji energii oraz o wielkości produkcji biogazu rolniczego, bioetanolu i biodiesla. Dane dotyczące ilości surowców zużywanych w produkcji biogazu rolniczego pozyskano z ARR. Analizą objęto lata 2005-2016. Produkcja bioenergii w oparciu o surowce pochodzenia rolniczego silnie wzrastała w analizowanym okresie, z 5 TJ w 2005 roku to 42 TJ w 2016 roku. Około 92% energii wytwarzanej z surowców rolniczych stanowi bioetanol i biodiesel, które są produkowane z surowców pierwszej generacji. Produkcja ta konkuruje więc z produkcją żywności. Biogaz stanowi tylko 8% energii produkowanej z surowców rolniczych. W produkcji biogazu surowce drugiej generacji, czyli odpady stanowiły aż 75% wsadu. Udział powierzchni gruntów ornych przeznaczanych do produkcji surowców do wytwarzania biopaliw wynosił 5,6% w 2016 roku. W 2005 roku było to 1,5%. Oznacza to, że w Polsce produkcja bioenergii z surowców rolniczych konkuruje z produkcją żywności i pasz, a dalszy jej wzrost nie jest pożądany. Niemniej, przy spadku rozmiarów produkcji zwierzęcej jest to szansa na zagospodarowanie nadwyżek ziemi i produkcji. W przyszłości powinny być podejmowane działania mające na celu zwiększenie wykorzystania surowców drugiej generacji w produkcji bioenergii, a zużycie surowców pierwszej generacji powinno być, w miarę możliwości, ograniczane. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to evaluate whether production of modern biofuels in Poland competes with food production. CSO and AMA data have been used in the analysis. The data in question refers to the area of arable land in Poland, yields and livestock as well as renewable energy production structure and quantity and production of biodiesel, bioethanol and agricultural biogas. Data concerning quantity of raw materials used for production of the agricultural biogas have been accessed from AMA . Data for 2005-2016 have been collected. Production of bioenergy based on agricultural raw materials has significantly increased. From 2005 to 2016, it increased from 5 to 42 TJ . Approximately 92% of bioenergy from agricultural sources are bioethanol and biodiesel produced from the first generation of raw materials, the production of which is in direct competition with food production. The share of biogas was 8% only. Waste constituted 75% in the raw materials used to produce biogas. The area of production of energy crops has reached 5.6% of arable land in 2016 from 1.5% in 2005. It means that in Poland production of bioenergy from agricultural sources competes with food and feed production and its further increase is not desirable. Actions focused on the increased use of the second generation raw materials for energy production and decreased use of food raw materials should be taken. (original abstract)
Rocznik
Tom
104
Numer
Strony
37--47
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ARR , 2012: Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2011 roku (The Report on the Activity of Agricultural Market Agency in 2011), Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 231.
 • ARR , 2013: Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2012 roku (The Report on the Activity of Agricultural Market Agency in 2012), Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 223.
 • ARR , 2014: Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2013 roku (The Report on the Activity of Agricultural Market Agency in 2013), Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 217.
 • ARR , 2015: Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2014 roku (The Report on the Activity of Agricultural Market Agency in 2014), Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 231.
 • ARR , 2016: Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2015 roku (The Report on the Activity of Agricultural Market Agency in 2015), Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 269.
 • ARR , 2017: Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2016 roku (The Report on the Activity of Agricultural Market Agency in 2016), Warszawa, Agencja Rynku Rolnego, p. 291.
 • Bórawski Piotr, Rafał Wyszomierski, Aneta Bełdycka-Bórawska, Krzysztof Jankowski, 2016: Ocena opłacalności wykorzystania biomasy na cele energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem peletu (Evaluation of Profitability Use of Biomass for Energy Purposes With Particular Regard Paid to Pellet), "Roczniki Naukowe SER iA", vol. XVIII , no 2, p. 296-302.
 • Chodkowska-Miszczuk Justyna, 2015: Biogazownie rolnicze w rozwoju małoskalowych instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce (Agricultural Biogas Plants in the Development of Small- Scale Renewable Energy Instalations in Poland), "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", vol. 102, no. 1, p. 97-105.
 • Daniłowska Alina. 2015: Provision of Public Goods by Agriculture in Poland, "Economic Science for Rural Development", no. 37, p. 142-151.
 • Dressler Daniela, Achim Loewen, Michael Nelles, 2012: Life Cycle Assessment of the Supply and Use of Bioenergy: Impact of Regional Factors on Biogas Production, "International Journal of Life Cycle Assess", no. 17, p. 1104-1115, https://doi.org/10.1007/s11367-012-0424-9.
 • Eriksson Ola, Mattias Bisaillon, Marten Haraldsson, Johan Sundberg, 2016: Enhancement of Biogas Production From Food Waste and Sewage Sludge - Environmental and Economic Life Cycle Performance, "Journal of Environmental Management", no. 175, p. 33-39, https://doi. org/10.1016/j.jenvman.2016.03.022.
 • European Communities, 2009: Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, http://data.europa.eu/eli/ dir/2009/28/oj.
 • Gołasa Piotr, 2015: Agricultural Biogas Production and the Development of Prosumer Energy in Poland, "Economic Science for Rural Development", no. 37, p. 134-141. Gołębiewska Barbara, Tomasz Pajewski, 2016: Negatywne skutki produkji rolniczej i możliwosci ich ograniczania (The Negative Effects of Agricultural Production and The Possibility of Its Limitation), "Roczniki Naukowe SER iA", vol. XVIII , no. 3, p. 76-81.
 • Gołębiewski Jarosław, 2014: Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja regionów w Polsce (Bioeconomy as a Smart Specialization of Regions in Poland), "Przedsiębiorczość i Zarzadzanie (Entrepreneurship and Management), vol. 15, z. 8, part 1, p. 55-69, http://piz.san.edu.pl/ docs/e-XV-8-1.pdf.
 • Grontkowska Anna, Ludwik Wicki, 2015: Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze (Changes in the Importance of Agribusiness in the Economy and Its Internal Structure), "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich", vol. 102, no. 3, p. 21-32.
 • GUS, 2009: Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 roku (Energy from Renewable Sources in 2008), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), p. 60.
 • GUS, 2014: Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 roku (Energy from Renewable Sources in 2013, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), p. 72.
 • GUS, 2017: Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 roku (Energy from Renewable Sources in 2016), Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office), p. 74.
 • IPCC , 2012: Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Edenhofer Ottmar, Ramón Pichs-Madruga, Youba Sokona, Kristin Seyboth, Patrick Eickemeier, Patrick Matschoss, Gerrit Hansen, Susanne Kadner, Steffen Schlömer, Timm Zwickel, Christoph von Stechow (eds.), New York: Cambridge University Press, p. 1076.
 • Jankowski Krzysztof, Bogdan Dubis, Wojciech Budzyński, Piotr Bórawski, Katarzyna Bułkowska, 2016: Energy efficiency of crops grown for biogas production in a large-scale farm in Poland, "Energy", no. 109, p. 277-286.
 • Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, 2016: Możliwości i ograniczenia emisji rolniczych z uprawy kukurydzy przeznaczonej do produkcji bioetanolu (The Possibility of Agricultural Emmision Limitations From Corn Cultivation on Bioethanol), "Roczniki Naukowe SER iA", vol. XVIII , no. 3, p. 120-126.
 • Jasiulewicz Michał, Waldemar Gostomczyk, 2016: Economic Efficiency of the Utilization of Local Biomass for Energy Purposes, "Roczniki Naukowe SER iA", vol. XVIII , no. 1, p. 90-97.
 • Jefremov Vladimir, Aleksandrs Rubanovskis, 2015: Electric Power Sector Development Potential, "Economic Science for Rural Development", no. 39, p. 253-263.
 • Krievina Agnese, Ligita Melece, 2016: Comparison of the Consumption of Wood Pellets Between Latvia and Other EU Countries, "Economic Science for Rural Development", no. 41, p. 210-218.
 • Lenerts Arnis, 2015: Development of Sustainable Intensification Evaluation Methodology for Farmlands in Latvia, "Economic Science for Rural Development", no. 37, p. 160-170.
 • Nelson Gerald, 2010: Are Biofuels the Best Use of Sunlight? [in] Handbook of Bioenergy Economics and Policy, eds. Khanna Madhu, Jürgen Schefran, David Zilberman, New York:Springer, https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0369-3.
 • OECD , FAO , 2015: OECD -FAO Agricultural Outlook 2015, OECD Publishing, Paris, https://doi. org/10.1787/agr_outlook-2015-en.
 • OECD , FAO , 2016: OECD -FAO Agricultural Outlook 2016-2025. Paris: OECD Publishing, https:// doi.org/10.1787/agr_outlook-2016-en.
 • Pajewski Tomasz 2016: Environmental Changes in the Polish Agriculture - Toward the Bio-Economy, "Economic Science for Rural Development', no. 41, p. 243-251.
 • Pelse Modrite, Maira Lescevica, 2016: Smart Specialization Assessment in Latvia, "Economic Science for Rural Development", no. 42, p. 126-131.
 • Popluga Dina, Kaspars Naglis-Liepa, Arnis Lenerts, 2015: Latvia's Progress towards Agricultural GHG Mitigation, [in] Proceedings of the 25th NJF Congress. Nordic View to Sustainable Rural Development. Riga, NJF Latvia, p. 265-269.
 • Popluga Dina, Liga Feldmane, 2016: Development of Sustainable Living Environment in the Cities Through the Bioeconomy, "Economic Science for Rural Development', no. 41, p. 260-265.
 • REN 21, 2016: Renewables 2016. Global Status Report, Paris: REN 21 Secretariat, p. 271.
 • Rokicki Tomasz, 2016: Sustainable Development in Energy Sector in the European Union Countries, "Economic Science for Rural Development", no. 43, p. 108-115.
 • TechNavio, 2015a: Global Agroscience Market, Infiniti Research Limited, p. 70.
 • TechNavio, 2015b: Global Biorefinery Market 2015-2019, Infiniti Research Limited, p. 117.
 • Valentine John, John Clifton-Brown, Astley Hastings, Paul Robson, Gordon Allison, Pete Smith, 2012: Food vs. fuel: the use of land for lignocellulosic 'next generation' energy crops that minimize competition with primary food production, "Global Change Biol Bioenergy", 4: 1-19, doi: 10.1111/j.1757-1707.2011.01111.x.
 • Wicka Aleksandra (ed.), 2013: Czynniki i możliwosci ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia (Factors and Possibilities of Reducing the Risk of Crop Production Using Insurance), Warszawa: Wydawnictwo SGGW, p. 271.
 • Wicki Ludwik, Aleksandra Wicka, 2016: Bio-Economy Sector in Poland and Its Importance in the Economy, "Economic Science for Rural Development", no. 41, p. 219-228.
 • Wielewska Izabela, 2016a: Przeznaczenie odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich województwa pomorskiego (Intended Use of Renewable Energy Sources in Rural Areas of the Pomeranian Province), "Roczniki Naukowe SER iA", vol. XVIII , no. 5, p. 274-280.
 • Wielewska Izabela, 2016b: Position of Energy Obtained from Agricultural Biogas in Sustainable Power Industry, "Economic Science for Rural Development", no. 42, p. 179-185.
 • Woon Kok, Irene Lo, Sam Chiu, Dickson Yan, 2016: Environmental Assessment of Food Waste Valorization in Producing Biogas for Various Types of Energy Use Based on LCA Approach, "Waste Management", no. 50, p. 290-299, https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.02.022.
 • Żołądkiewicz Agnieszka, 2016: Ekonomiczno-ekologiczne aspekty produkcji biopaliw ciekłych (Economic and Ecological Aspects of the Production of Liquid biofuels), "Roczniki Naukowe SER iA", vol. XVIII , no. 3, p. 427-431.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171497223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.