PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3 (68) | 59--85
Tytuł artykułu

Ryzyko prawne w zarządzaniu kryzysowym - wnioski z upadłości Banco Popular Español

Warianty tytułu
Legal Risk in Crisis Management - Conclusions from the Banco Popular Español Bankruptcy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo że tematyka ryzyka podejmowanego przez banki jest szeroko opisywana w literaturze przedmiotu, to jednak zagrożenia napotykane w działalności instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego są znacznie rzadziej analizowane. Dobrą okazją do ich bliższego rozpoznania jest pierwsze w historii wdrożenie procedury resolution przez Jednolitą Radę ds. Resolution (organ resolution unii bankowej), zgodnie z wprowadzonymi po kryzysie finansowych 2007+ przepisami. Analiza pozwów wytoczonych w związku z przymusową sprzedażą Banco Popular Español (BPE) do banku Santander jest bowiem cenną lekcją potencjalnych rodzajów ryzyka prawnego, z którym musi się zmierzyć organ resolution. W tym celu dokonano analizy pojęcia ryzyka prawnego, przedstawiono ramy prowadzenia działań antykryzysowych w nowych uwarunkowaniach prawnych oraz przebieg kryzysu w banku BPE. Następnie przeanalizowano konsekwencje resolution BPE przez pryzmat pozwów przeciw przeprowadzonym działaniom. (abstrakt oryginalny)
EN
Although the subject of bank risks is widely described in the banking literature, the dangers encountered in the operations of safety net institutions are less frequently analyzed. A good opportunity for their deeper study is the first implementation of the resolution procedure by the Single Resolution Board (banking union resolution authority) in line with the provisions introduced to the EU legal framework after the financial crisis 2007+. The analysis of the lawsuits connected with the forced sale of the Banco Popular Español to Santander (BPE) offers a valuable lesson on potential legal risks that must be addressed by the resolution authority. For this purpose, the concept of legal risk, the framework for conducting anti-crisis measures in the new legal environment and the course of the BPE crisis have been analyzed. Then, the consequences of BPE's resolution have been investigated. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
59--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • AEMEC impugnara el viernes en Bruselas la resolucion el Banco Popular, https://www.cremadescalvosotelo.com/noticias-legales/aemec-impugnara-el-viernes-en-bruselasla-resolucion-sobre-el-banco-popular (dostęp: 15.10.2017).
 • Antonio del Valle recurre la resolution de Popular ante el TJUE, Expalnsion, http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/04/598459fa46163f29488b4592.html (dostęp: 15.10.2017).
 • Asufin se querella contra Saracho, Ron y PwC por el caso Banco Popular, https://intereconomia.com/empresas/banca/asufin-se-querella-saracho-ron-pwc-20170719-1159/ (dostęp: 16.10.2017).
 • Banco Popular bond investors explore legal options, Financial Times, https://www.ft.com/content/a5fa61fe-5cd7-11e7-9bc8-8055f264aa8b?mhq5j=e7 (dostęp: 15.10.2017)
 • Banco Popular faced eurozone's first large-scale bank run, ECB says, Financial Times, https://www.ft.com/content/467b56e8-1bff-3034-83a4-c91bb5f8ed24 (dostęp: 12.10.2017).
 • Banco Popular Investors Say EU Officials Doomed Bank, https://www.law360.com/articles/955209/banco-popular-investors-say-eu-officials-doomed-bank (dostęp: 16.10.2017).
 • Banco Popular-Santander deal facing further legal action, SNL, 2017
 • Banco Santander confident on Banco Popular after ‚stabilizing' it, SNL, 2017
 • Bank Resolution and Bail-in in the EU: selected case studies pre and post BRRD, World Bank, 2016.
 • Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk, BIS, 2011.
 • Briefing: The resolution of Banco Popular, European Parliament, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602093/IPOL_BRI(2017)602093_EN.pdf (dostęp: 12.10.2017).
 • Consumer group files complaint with European Court of Justice over Popular sale, SNL, 2017.
 • Czapiewski P., Wybrane uproszczenia w modelach oceny poziomu ryzyka instrumentów finansowych prowadzące do niedoszacowania stopnia tego ryzyka, [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, SGH, Warszawa 2010.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych I firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dyrektywa BRR).
 • ECB triggers overnight Santander rescue of Spain's Banco Popular, Reuters, https://www.reuters.com/article/us-popular-m-a-santander/ecb-triggers-overnight-santander-rescue-of-spains-banco-popular-idUSKBN18Y0IU (dostęp: 12.10.2017).
 • European Commission, Creating a Stronger Financial System: New EU rules for the recovery and resolution of Central Counterparties, Press release, 2016.
 • Gospodarowicz M., Selected Aspects of Indirect Market Discipline in Banking Supervision, Publishing House Saint-Petersburg State University of Economics and Finance 2008.
 • Investors file 51 lawsuits against EU for shutting Banco Popular, Reuters, https://www.reuters.com/article/bancopopular-ma-investors/investors-file-51-lawsuits-against-eufor-shutting-banco-popular-idUSL8N1LF3BA (dostęp: 15.10.2017).
 • Investors sue Brussels over Banco Popular sale, https://www.ft.com/content/b96003b4-8335-11e7-94e2-c5b903247afd?mhq5j=e7 (dostęp: 15.10.2017).
 • Jagiełło R., Charakterystyka, rodzaje i źródła ryzyka bankowego [w:] M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
 • Koleśnik J., Adekwatność kapitałowa banków. Standardy regulacyjne, Difin, Warszawa 2014
 • Koleśnik J., Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, [w:] M. Zaleska (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, BION w bankach - mapa klas ryzyka i ich definicje, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/banki_mapa_ryzyk_25314.pdf (dostęp: 11.10.2017).
 • Lessons From the Collapse of Banco Popular, The New York Times, https://www.nytimes.com/2017/06/23/business/lessons-from-the-collapse-of-banco-popular.html (dostęp: 12.10.2017).
 • List of supervised entities, ECB, https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/list_of_supervised_entities_20160331.en.pdf?54830cfdd60d51025d0fd0716d4376e2 (dostęp: 12.10.2017).
 • Los accionistas de Popular reclaman una compensacion de entre 0,69 y 1,85 euros por titulo, http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/08/08/5988c416e5fdeab26d8b45e3.html (dostęp: 15.10.2017).
 • Łosiewicz-Dniestrzańska E., Ryzyko braku zgodności w bankach, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, vol. 48, nr 4, Lublin 2014.
 • Luksic acude a la justicia europea para anular la venta del Popular al Santander, http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Luksic-justicia-europea-Banco-Popular-Santander_0_1065194620.html (dostęp: 15.10.2017).
 • Mikołajczyk M., Polskie rozwiązania systemowe w zakresie identyfikacji i szacowania ryzyka systemowego, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 40, Warszawa 2003.
 • Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, SGH, Warszawa 2000.
 • OCU recurre ante la audiencia nacional la decisión del Frob sobre el Banco Popular, www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2017/frob-banco-popular (dostęp: 15.10.2017).
 • Orzechowski A., Efektywność rynku opcji indeksowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie kryzysu finansowego, [w:] R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Pruchnicka-Grabias I., Transakcje zabezpieczające przy użyciu opcji barierowych. Case - study z polskiego rynku finansowego, [w:] T. Czerwińska, A. Z. Nowak, Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
 • Regulation (EU) No. 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund and amending Regulation (EU) No. 1093/2010.
 • Reports: Spain's Banco Popular facing further legal action, https://relationshipscience.com/News/story/reports-spains-banco-popular-facing-further-legal--10864158?feed=Org%7C849262&type=-1 (dostęp: 15.10.2017).
 • Shareholder group to request €1.85 a share in compensation for Popular, SNL, 2017.
 • Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2017 r. - Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija i Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social a prima fija/JUR, Komunikat 34/2017, Dziennik Urzędowy UE C 318 z dnia 25 września 2017 r.
 • Ślęzak E., Ryzyko operacyjne, [w:] M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2008.
 • Spanish consumer group sues EU body over Banco Popular rescue, http://uk.reuters.com/article/uk-bancopopular-m-a-investors/spanish-consumer-group-sues-eu-body-overbanco-popular-rescue-idUKKBN1AG1UF (dostęp: 15.10.2017).
 • The Single Resolution Board adopts resolution decision for Banco Popular, SRB, https://srb.europa.eu/en/node/315 (dostęp: 12.10.2017).
 • Un empresario de Gran Cana ria es el isleño más afectado por el Popular, La Opinion, 2017.
 • Understanding Bank Recovery and Resolution in the EU: A Guidebook to the BRRD, World Bank, 2016.
 • www.quinnemanuel.com (dostęp: 15.10.2017).
 • Zaleska M. (red.), Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015.
 • Zaleska M., Ryzyko bankowe - zmiany w sektorze bankowym Unii Europejskiej, [w:] T. Czerwińska, K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania, Beck, Warszawa 2016.
 • Zapadka P., Zarządzanie ryzykiem prawnym, "Gazeta Bankowa", nr 16/2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498321

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.