PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | nr 3 (68) | 127--154
Tytuł artykułu

Determinanty kształtowania się poziomu depozytów oszczędnościowych gospodarstw domowych w krajach strefy euro

Warianty tytułu
The Determinants of Saving Deposits Values in the Euro Zone Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca prezentuje wyniki badania, mającego na celu ocenę wpływu sytuacji materialnej, aktywności na rynku finansowym, cech społeczno-demograficznych oraz wybranych subiektywnych ocen i przekonań gospodarstw domowych na poziom ich depozytów oszczędnościowych w grupie 15 krajów strefy euro. W analizie regresyjnej kształtowania się depozytów oszczędnościowych wykorzystane zostały dane jednostkowe o 50 456 gospodarstwach domowych, rezydujących w 14 krajach strefy euro. Pochodzą one z bazy Eurosystemu HFCS. Otrzymane wyniki pozwoliły potwierdzić istotny wpływ określonych zmiennych odnoszących się do rozpatrywanych cech gospodarstw domowych na zjawisko kształtowania się poziomu ich depozytów oszczędnościowych w grupie krajów strefy euro. Heterogeniczność tworzących ją krajów sprawiła jednak, że kluczowe znaczenie w powyższym zakresie przypisano specyficznym, lokalnym uwarunkowaniom, wyrażonym krajem rezydowania gospodarstwa oraz sytuacji materialnej opisanej zamożnością netto. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of the study on the impact of household's financial well-being, activity on the financial market, socio-demographic characteristics, and risk attitude on the level of its saving deposits in the euro area. The regression analysis of the saving deposits formation is based on the Eurosystem HFCS data relating to 50,456 households residing in 14 euro area countries. The obtained results allowed to confirm the significant impact of selected variables related to the considered sets of household features, e.g. net wealth, on the analysed phenomenon in the group of countries. However, the heterogeneity of the member states resulted in the importance of their local conditions as well. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
127--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Cichowicz E., Nowak A.K., Wybrane determinanty rozwoju rynku długoterminowego oszczędzania w Polsce, [w:] Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, J. Rutecka-Góra (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.
 • EUNB, Consultation Paper - Draft guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR), EBA, London 2013(a).
 • EUNB, Guidelines on retail deposits subject to different outflows for purposes of liquidity reporting under Regulation (EU) No 575/2013, on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (Capital Requirements Regulation - CRR), EBA, London 2013(b).
 • Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Liberda B., Determinanty oszczędzania gospodarstw domowych, [w:] Determinanty oszczędzania w Polsce, B. Liberda (red.), Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
 • Harasim J. (red.), Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 2010.
 • Podolec B., Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce. Metody ilościowe w badaniach empirycznych, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014.
 • Szopa B., Kawa P., Kulty J., Oszczędności i rozpiętości dochodowe a dynamika gospodarcza. Interakcje na przykładzie Polski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 • Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, "Materiały i Studia NBP" 2006, Zeszyt nr 208.
 • Callen T., Thimann C., Empirical determinants of household saving: evidence from OECD countries, "IMF Working Paper" 97/181/1997.
 • Carroll C., Buffer-Stock Saving and the Life Cycle/permanent Income Hypothesis, "Quarterly Journal of Economics" 112/1997.
 • Frączek B., Analiza czynników wpływających na oszczędzanie i inwestowanie gospodarstw domowych, "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Wybrane Podmioty i Procesy Gospodarki Światowej", nr 122/2012.
 • Gatt W., The determinants of household saving behaviour in Malta, Central Bank of Malta Working Paper, WP/03/2014.
 • Gourinchas P., Parker J., Consumption over the Life Cycle, "Econometrica" 70/2002.
 • Horioka C.Y., Watanabe W., Why do People Save? A Micro-analysis of Motives for Household Saving in Japan, "Economic Journal" 107(442)/1997.
 • Kessler D., Perelman S., Pestieau P., Saving behaviour in 17 OECD countries, "Review of Income and Wealth" Series 39, No. 1, March 1993.
 • Kochaniak K., Depozyty a vista a sytuacja materialna gospodarstw domowych - z doświadczeń krajów strefy euro, "Bezpieczny Bank" nr 2(67) 2017a.
 • Krupa D., Walczak D., Chojnacka E., Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Copernican Journal of Finance & Accounting" volume 1, issue 1/2012.
 • Masson P.R, Bayoumi T., Samei H., International evidence on the determinants of private saving, "The Work Bank Review" Vol. 12 (3), 1998.
 • Palumbo M., Uncertain Medical Expenses and Precautionary Saving Near the End of the Life Cycle, "Review of Economic Studies" 66/1999.
 • Rószkiewicz M., Skłonność Polaków do oszczędzania w świetle teorii finansów behawioralnych, "Ekonomista", nr 5/2004.
 • Rószkiewicz M., Zmienność stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych, "Gospodarka Narodowa" nr 7-8/2008.
 • Rytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", 41(1) 2010.
 • Schunk D., What Determines the Savings Behavior of German Households? An Examination of Saving Motives and Saving Decisions, "Journal of Economics and Statistics" 229(4)/2009.
 • Wołoszyn A., Głowicka-Wołoszyn R., Dochód i wykształcenie jako determinanty stopy oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1 (2015).
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych, Dz.U. L 11, 17.01.2015
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.U. UE L 176, 27.06.2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171498422

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.