PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 2 | 151--175
Tytuł artykułu

Conceptualisation of "Crowdsourcing" Term in Management Sciences

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konceptualizacja pojęcia "crowdsourcing" w naukach o zarządzaniu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Crowdsourcing jest pojęciem stosunkowo młodym, niemniej wzbudzającym coraz większe zainteresowanie badaczy. Wynika to z jego potencjału, pozwala on bowiem na doskonalenie procesów biznesowych, tworzenie otwartych innowacji, budowanie przewagi konkurencyjnej, dostęp do doświadczenia, informacji, umiejętności i pracy tłumu, rozwiązywanie problemów, zarządzanie kryzysowe, poszerzenie dotychczasowej działalności i oferty organizacji, kreowanie wizerunku organizacji, usprawnianie komunikacji z otoczeniem, optymalizację kosztów działalności organizacji. Jednak mimo że tematyka crowdsourcingu stanowi jeden z wyłaniających się obecnie kierunków badań na gruncie nauk o zarządzaniu, to obserwuje się swoistą trudność eksploracji. Wynikać ona może z niespójności w konceptualizacji bądź eksplikacji tego pojęcia.
Cele badań. Celem artykułu jest próba konceptualizacji, na podstawie dotychczasowych wysiłków badawczych, crowdsourcingu na gruncie nauk o zarządzaniu. W artykule przedstawiono propozycję konceptualizacji pojęcia crowdsourcingu z uwzględnieniem jego poziomów. Metodyka. Dla potrzeb określenia, oceny oraz identyfikacji dotychczasowego stanu wiedzy na temat crowdsourcingu przeprowadzono systematyczny przegląd literatury. Umożliwił on zapoznanie się z wynikami badań zbliżonych, ich selekcji i krytycznej analizie i na tej podstawie posłużył do poszerzenia wcześniejszych ustaleń innych badaczy. Analizie poddano pełnotekstowe, największe i obejmujące większość czasopism z zakresu zarządzania strategicznego bazy tj. Ebsco, Elsevier/ Springer, Emerald, Proquest, Scopus oraz ISI Web of Science. W celu ustalenia stanu wiedzy i dotychczasowych ustaleń dokonano także przeglądu baz danych w Polsce: BazEkon i CEON. Analizie poddano 54 opracowania z baz anglojęzycznych oraz 41 z baz polskojęzycznych z okresu 2006-2017. Kluczowe wnioski. Przegląd dorobku naukowego wykazał niespójność w konceptualizacji pojęcia crowdsourcingu. Proponowane w dotychczasowej literaturze podejścia są niewystarczające i nie pozwalają na pełne zrozumienie crowdsourcingu. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Crowdsourcing is a relatively new concept, nonetheless it has been raising more and more interest with researchers. This is a result of its potential since it enables improving business processes, creating open innovations, building of competitive advantage, access to experience, information, crowd skills and work, problem solving, crisis management, expanding the organisation's existing activity and offer, creating the organisation's image, improving communication with the surroundings, optimising costs of the organisation's activity. However, although the subject of crowdsourcing constitutes one of the currently emerging directions of research on the basis of management sciences, one observes a peculiar exploration difficulty. It may result from incoherence in conceptualisation or explication of this term.
Research aims. The aim of this article is an attempt, basing on the existing research efforts, to conceptualise crowdsourcing based on management sciences. In the article a proposal of conceptualising the notion of crowdsourcing was presented including its levels.
Methodology. For the needs of specifying, evaluation, and identification of the existing state of knowledge on crowdsourcing, a systematic literature review was conducted. It enabled getting familiar with the results of similar research, its selection and critical analysis and based on that it was used for expanding the earlier findings of other researchers. The biggest, full text databases i.e Ebsco, Elsevier/Springer, Emerald, Proquest, Scopus, and ISI Web of Science, which include the majority of journals on strategic management were analysed. In order to establish the state of knowledge and existing findings a review of databases in Poland: BazEkon and CEON was also conducted. 54 elaborations of English language databases and 41 from Polish language databases from the period of 2006-2017 were analysed.
Key findings. A review of the scientific output revealed incoherence in the conceptualization of the term of crowdsourcing. The approaches proposed in the existing literature are inadequate and do not allow for full understanding of crowdsourcing. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
151--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • Afuah, A. & Tucci, C.L. (2013). Value capture and crowdsourcing. Academy of Management Review, 38(3).
 • Albors, J., Ramos, J. & Hervas, J. (2008). New learning network paradigms: Communities of objectives, crowdsourcing, wikis and open source. International Journal of Information Management, 28(3).
 • Ali-Hassan, H. & Allam, H. (2016). Comparing crowdsourcing initiatives: Toward a typology development. Canadian Journal of Administrative Sciences, 33(4), 318-331.
 • Alonso, O. & Lease, M. (2011). Crowdsourcing 101: Putting the WSDM of Crowds to Work for You. In: Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and data mining, WSDM '11, ACM, 1-2.
 • Avenali, A., D'Annunzio, A. & Reverberi, P. (2013). Bundling, competition and quality investment: A welfare analysis. Review of Industrial Organization, 43(3), 221-241.
 • Bederson, B.B. & Quinn, A.J. (2011). Web workers unite! Addressing challenges of online laborers. In: Proceedings of the 2011 annual conference extended abstracts on Human Factors in Computing Systems, CHI '11, 1.
 • Bloodgood, J. (2013). Crowdsourcing: Useful for problem solving, but what about value capture? The Academy of Management Review, 38(3), 455-457.
 • Bogers, M. & West, J. (2012). Managing Distributed Innovation: Strategic Utilization of Open and User Innovation. Blackwell Publisching Ltd., Jg. 21, Heft 1.
 • Brabham, D.C. (2008). Crowdsourcing as a model for problem solving: An introduction and cases, convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies, 14(1).
 • Brabham, D.C. (2013). Crowdsourcing. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Buecheler, T., Sieg, J.H., Füchslin, R.M. & Pfeifer, R. (2010). Crowdsourcing, open innovation and collective intelligence in the scientific method: A research agenda and operational framework. In: Artificial Life XII. Proceedings of the Twelfth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems, 679-686.
 • Burger-Helmchen, T. & Pénin, J. (2010). The limits of crowdsourcing inventive activities: What do transaction cost theory and the evolutionary theories of the firm teach us? Workshop on Open Source Innovation, Strasbourg, France.
 • Chanal, V. & Caron-Fasan, M.L. (2008). How to invent a new business model based on crowdsourcing: The crowdspirit ® case. In: EURAM, Lubjana, Slovenia, 2008.
 • Chesbrough, H.W. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Chesbrough, H.W. (2005). Open Innovation: The New Imperative for Creating And Profiting from Technology. Harvard Business Press, First Trade Paper Edition.
 • Czakon W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd Organizacji, 3.
 • DiPalantino, D. & Vojnovic, M. (2009). Crowdsourcing and All-Pay Auctions. Proceedings of the 10th ACM International Conference on Electronic Commerce, 119-128.
 • Doan, A., Ramakrishnan, R. & Halevy, A.Y. (2011). Crowdsourcing systems on the World-Wide Web. Communications of the ACM, 54(4), 86-96.
 • Erickson, T. (2011). Some thoughts on a framework for crowdsourcing. Position Paper for the CHI Workshop on Crowdsourcing and Human Computation.
 • Estellés Arolas, E. & González-Ladrón-De-Guevara, F. (2012). Towards an integrated crowdsourcing definition. Journal of Information Science, 32(2), 189-200.
 • Feller, J., Finnegan, P., Hayes, J. & O'Reilly, P. (2012). Orchestrating sustainable crowdsourcing: A characterisation of solver brokerages. Journal of Strategic Information Systems, 21(3).
 • Foray, D. & Zimmermann, J.B. (2001). L'économie du logiciel libre: organization coopérative et incitation à l'innovation. Revue Économique, 52, 77-93.
 • Fraternali, P., Castelletti, A., Soncini-Sessa, R., Vaca Ruiz, C. & Rizzoli, A.E. (2012). Putting humans in the loop: Social computing for Water Resources Management. Environmental Modelling & Software, 37, 68-77.
 • Gajewski, Ł. (2010). Wykorzystanie koncepcji mądrości tłumu do przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego. E-mentor, 5(37).
 • Garrigos-Simon, F.J., Lapiedra Alcami, R. & Barberá Ribera T. (2012). Social networks and Web 3.0: their impact on the management and marketing of organizations. Management Decision, 50(10), 1880-1890.
 • Geerts, S. (2009). Discovering Crowdsourcing: Theory, Classification and Directions for Use. (Master's thesis). Technische Universiteit Eindhoven, Netherlands. http://alexandria.tue.nl/extra2/afstversl/tm/Geerts%202009.pdf (access: 4.03.2017).
 • Grela, M. (2014). Rynki predykcyjne jako przykład crowdsourcingu. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 45(2), 205-217.
 • Grier, D.A. (2011). Not for all markets. Computer, 44(5), 6-8.
 • Heer, J. & Bostok, M. (2010). Crowdsourcing graphical perception: using mechanical turk to assess visualization design. In: Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems, CHI'10, 203-212.
 • Heymann, P. & Garcia-Molina, H. (2011). Turkalytics: analytics for human computation. In: Proceedings of the 20th International Conference on World wide web, WWW'11, 477-486.
 • Hirth, M., Hoßfeld, T. & Tran-Gia, P. (2011). Cost-optimal validation mechanisms and cheat-detection for crowdsourcing platforms. Innovative Mobile and Internet Services in Ubiquitous Computing (IMIS), IEEE, 316-332.
 • Hossain, M. (2012). Performance and potential of open innovation intermediaries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, s. 754-764.
 • Hosseini, M. (2015). Crowdsourcing: Activities, incentives and users' motivations to participate, innovation management and technology research (ICIMTR). International Conference on Innovation Management and Technology Research, 501-506.
 • Hossain, M. & Kauranen, I. (2015). Crowdsourcing: a systematic literature review. Strategic Outsourcing: An International Journal, 8(1), 2-22.
 • Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired Magazine, 14(6).
 • Hudson-Smith, A., Batty, M., & Crooks, A. (2009). Mapping for the masses accessing Web 2.0 through crowdsourcing. Social Science Computer Review, 27(4), 524-538.
 • Jayanti, E. (2012). Open sourced organizational learning: İmplications and challenges of crowdsourcing for human resource development (HRD) Practitioners. Human Resource Development International, 15(3), 375-384.
 • Józwiak, P. (2013). Grywalizacja w crowdsourcingu. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, 55, 215-220.
 • Kania, K. (2014). Zadania menedżera PR w projektach crowdsourcingowych. Studia Ekonomiczne, 185, 57-70.
 • Kleemann, F., Voß, G.G. & Rieder, K. (2008). Un(der)paid innovators: The commercial utilization of consumer work through crowdsourcing. Science, Technology & Innovation Studies, 4(1), 5-26.
 • Kopecka-Piech, K. & Idzikowski, W. (2012). Medialne narzędzia kształtowania innowacyjnego kapitału intelektualnego organizacji: knowledge, brokering, crowdsourcing, wikinomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 274, 102-112.
 • Kowalska, M. (2015). Crowdsourcing internetowy - pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty - istota - uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Krawiec, W. (2014a). Skuteczność projektów crowdsourcingowych - planowanie oraz możliwość pomiaru. Marketing i Rynek, 4, 60-66.
 • Krawiec, W. (2014b). Crowdsourcing - czynniki motywujące tłum do działania. Marketing i Rynek, 4, 14-21.
 • Lampel, J., Jha, P.P., & Bhalla, A. (2012). Test-driving the future: how design competitions are changing innovation. Academy of Management Perspectives, 26(2), 71-85.
 • La Vecchia, G. & Cisternino, A. (2010). Collaborative workforce, business process crowdsourcing as an alternative of BPO. In: Proceedings of First Enterprise crowdsourcing Workshop in conjunction with ICWE, 425-430.
 • Leimeister, J.M. & Zogaj, S. (2013). Neue Arbeitsorganisation durch Crowdsourcing. Hans-Böckler-Stiftung Arbeitspapier Arbeit und Soziales, 287.
 • Li, H., Yu, B. & Zhou, D. (2013). Error rate bounds in crowdsourcing models. https://arxiv.org/pdf/1307.2674.pdf (access: 4.03.2017).
 • Ling, P. (2010). An empirical study of social capital in participation in online crowdsourcing. Computer, 7(9), 1-4.
 • Lutz, R. (2011). Marketing scholarship 2.0. Journal of Marketing, 75, 225-234.
 • Majchrzak, A. & Malhotra, A. (2013). Towards an information systems perspective and research agenda for open innovation crowdsourcing. Journal of Strategic Information Systems, 22.
 • Marjanovic, S., Fry C. & Chataway, J. (2012). Crowdsourcing based business models: In search of evidence 2.0. Science and Public Policy, 39, 1-15.
 • Martineau, E. (2012). A Typology of Crowdsourcing Participation Styles. A Thesis In The John Molson School of Business. http://spectrum.library.concordia.ca/973811/1/Martineau_MSc_Winter_2012.pdf (access: 4.03.2017).
 • Mazurek, S. (2015). Crowdsourcing, czyli pozyskiwanie zasobów na rynkach sieciowych. Economics of the 21st Century, 1(5).
 • Mazzola, D. & Distefano, A. (2010). Crowdsourcing and the participacion process for problem solving: the case of BP. In: VII Conference of the Italian Chapter of AIS. Information technology and Innovation trend in Organization, Napoles, Italy, 3.
 • Muhdi, L., Daiber, M. & Friesike, S. (2011). The crowdsourcing process: an intermediary mediated idea generation approach in the early phase of innovation. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 14(4), 315-332.
 • Nakatsu, R.T., Grossman, E.B. & Iacovou, C.L. (2014). A taxonomy of crowdsourcing based on task complexity. Journal of Information Science, 40(6).
 • Oliveira, F., Ramos, I. & Santos, L. (2010). Definition of a crowdsourcing Innovation Service for the European SMEs. In: F. Daniel et al. (eds.), Current Trends in Web Engineering. Berlin/Heidelberg: Springer, 412-416.
 • Olson, D.L. & Rosacker, K. (2013). Crowdsourcing and open source software participation. Service Business, 7(4), 499-511.
 • Palacios, M., Martinez-Corral, A., Nisar, A. & Grijalvo, M. (2015). Crowdsourcing and organizational forms: Emerging trends and research implications. Journal of Business Research, 69(5), 1834-1839.
 • Perera, I. & Perera, P.A. (2014). Developments and leanings of crowdsourcing industry: Implications of China and India. Industrial and Commercial Training, 46(2), 92-99.
 • Pichlak, M. (2012). Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 60, 281-292.
 • Poetz, M.K. & Schreier, M. (2012). The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas? Journal of Product Innovation Management, 29(2), 245-256.
 • Reichwald, R. & Piller, F. (2006). Interaktive wertschöpfung. Open innovation, individualisierung und neue formen der arbeitsteilung. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 • Rosen, P.A. (2011). Crowdsourcing Lessons for Organizations. Journal of Decision Systems, 20(3), 309-324.
 • Saxton, G.D., Oh, O. & Kishore, R. (2013). Rules of crowdsourcing: Models, issues, and systems of control. Information Systems Management, 30(1), 2-20.
 • Schenk, E. & Guittard, C. (2009). Working Paper - Crowdsourcing: What can be Outsourced to the Crowd, and Why? https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/439256/filename/Crowdsourcing_eng.pdf (access: 4.03.2017).
 • Sievers, J.A. (2015). Embracing crowdsourcing a strategy for state and local governments approaching "whole community" emergency planning. State Local Government Review, 47, 57-67.
 • Sloane, P. (2011). A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing: Advice from Leading Experts. UK: Kogan Page Publishers.
 • Sopińska, A. (2017). Zarządzanie wiedzą w otwartych innowacjach. Wykorzystanie mądrości tłumu. Wypowiedź podczas seminarium naukowego, Politechnika Warszawska, 14.02.2017.
 • Stieger, D., Matzler, K., Chatterjee, S. & Ladstaetter-Fussenegger, F. (2012). Democratizing strategy: How crowdsourcing can be used for strategy dialogues. California Management Review, 54(4), 44-68.
 • Świeszczak, M. & Świeszczak, K. (2016). Crowdsourcing - what it is, works and why it involves so many people? World Scientific News, 48, 32-40.
 • Tobing R.D.H. (2015). Crowdsourcing and project management: Scopus literature review. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 10(3), 1238-1243.
 • von Hippel, E. (2005). Democratizing innovation. Cambridge, MA: MIT Press.
 • von Hippel, E. & von Krogh, G. (2003). Open source software and the 'private-collective' innovation model: issues for Organization Science. Organization Science, 14(2), 209-223.
 • Vukovic, M. (2009). Crowdsourcing for Enterprises. SERVICES '09 Proceedings of the 2009 Congress on Services - I, 686-692.
 • Whitla, P. (2009). Crowdsourcing and its application in marketing. Contemporary Management Research, 5(1), 15-28.
 • Wikhamn, B.R. & Wikhamn, W. (2013). Structuring of the open innovation field. Journal of Technology Management and Innovation, 8(3), 173-185.
 • Yang, J., Adamic, L.A. & Ackerman, M.S. (2008). Crowdsourcing and knowledge sharing: strategic user behavior on taskcn. Proceedings of the 9th ACM Conference on Electronic Commerce, ACM, 246-255.
 • Yejun, Xu, Enrique Ribeiro-Soriano, D., & Gonzalez-Garcia J., (2015). Crowdsourcing, innovation and firm performance. Management Decision, 53(6), 1158-1169.
 • Zuchowski, O., Posegga, O., Schlagwein, D. & Fischbach, K. (2016). Internal crowdsourcing: Conceptual framework, Structured Review and Research Agenda. Journal of Information Technology, 31, 166-184.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500326

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.