PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 16 | nr 2 | 177--200
Tytuł artykułu

Determinants which Shape Confidence in Third Sector Organisations

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinanty kształtowania zaufania do organizacji pozarządowych (NGO)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Analiza organizacji trzeciego sektora wymaga wprowadzania nowych pojęć do opisywania i wyjaśniania zasad ich funkcjonowania. Podmioty ekonomii społecznej są zmuszone do zwracania coraz większej uwagi na relacje z podmiotami współpracującymi, tzw. interesariuszami. Budowanie zaufania wydaje się być sposobem ułatwiającym współpracę, realizację zamierzonych celów oraz rozwój organizacji. Ważną cechą organizacji trzeciego sektora jest to, iż powstają one w wyniku oddolnej inicjatywy obywatelskiej, tzn. ludzi pragnących osiągnąć określony cel. Budowanie optymalnych złożonych relacji z interesariuszami wydaje się głównym sposobem na realizację zamierzonych celów podmiotów trzeciego sektora. Ten cel może być skutecznie osiągnięty, gdy współpraca opiera się na zaufaniu. Zaufanie wydaje się nie tylko determinantem kształtowania działalności NGO, ale również efektem ich funkcjonowania. W artykule postawiono tezę, że zaufanie jest istotnym czynnikiem decydującym o sukcesie działania organizacji non profit.
Cel badań. Celem artykułu jest wskazanie miejsc - relacji powstawania zaufania, systematyka rodzajów zaufania oraz określenie determinant kształtowania zaufania do organizacji pozarządowych. Przedstawiono propozycję konceptualizacji pojęcia zaufania do NGO z uwzględnieniem czynników jego kształtowania.
Metodologia. Dla potrzeb analizy zaufania do NGO przeprowadzono analizę literatury dotyczącej trzeciego sektora, zarządzania i zaufania. Przegląd umożliwił odniesienie wiedzy do określenia czynników kształtowania zaufania do NGO. Analiza literatury została uzupełniona o przegląd badań dotyczących warunków funkcjonowania i oceny działalności podmiotów trzeciego sektora w Polsce.
Kluczowe wnioski. Przegląd literatury umożliwił usystematyzowanie pojęcia zaufania do organizacji trzeciego sektora. Konceptualizacja pojęcia zaufania do NGO wskazała płaszczyzny kształtowania zaufania oraz potrzebę dalszej systematycznej analizy zaufania do podmiotów działających w trzecim sektorze. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Analysis of the organization of the third sector requires the introduction of new concepts in order to describe and explain the principles of their functioning. NGOs are forced to pay more and more attention to relations with cooperating entities, the so-called stakeholders. Building trust seems to be the way of facilitating cooperation, achieving set goals and developing the organization. An important feature of the third sector organizations is that they arise as a result of the grass-root civic initiative, i.e. people who want to achieve a specific goal. Building optimal, complex interactions with the stakeholders seems to be crucial where achieving the goals of the third sector entities is concerned. This goal can be effectively achieved when cooperation is built on the trust basis. Trust seems to be not only a determinant of shaping the activities of NGOs, but also the effect of their functioning. The article puts forward a thesis that trust is an important factor determining the success of non-profit organizations.
Research aims. The aim of the article is to indicate places - relationships and determinants of trust formation, as well systematics of types of trust to non-governmental organizations. The article presents the concept of trust in NGOs taking into account the factors shaping this trust.
Methodology. For the analysis of trust in NGOs, the analysis of the literature on the third sector, management and trust was carried out. The review made it possible to refer knowledge to determine the factors that shape trust in NGOs. The literature analysis has been supplemented with a review of research on operating conditions and assessment of the activities of third sector entities in Poland.
Key findings. The review of literature made it possible to systematise the concept of trust in the organization of the third sector. The analysis of the concept of trust in NGOs indicated the areas of confidence building and the need for further systematic analysis of trust in entities operating in the third sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
177--200
Opis fizyczny
Twórcy
 • Jagiellonian University
Bibliografia
 • Biesiok, G. (2013). Zaufanie jako czynnik sukcesu satysfakcji pracowników, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Łódzka, z. 51.
 • Bogacz-Wojtanowska, E. (2008). Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w otoczeniu. Kwartalnik Ekonomia Społeczna, 2(3).
 • Bogacz-Wojtanowska, E. (2013). Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Covey, S. & Merrill R. (2008). The Speed of Trust: The One Thing that Changes Everything. CoveyLink LLC.
 • Filipiak, B. & Ruszała, J. (2009). Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty. Warszawa: Difin.
 • Freeman, R.E. & Reed, D.J. (1983). Stakeholders and shareholders: A new perspective on Corporate. California Management Review, 25.
 • Gambetta D. (1988). Trust. Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell Ltd., Oxford, Massachutess.
 • Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A. & Wańtuchowicz, M. (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Warszawa: Difin.
 • Grudzewski, W., Hejduk, K., Sankowska, A. & Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Kraków: a Wolterss Kluwer Business.
 • Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: SIC.
 • Hadryś, A. (2008). Czynnik zaufania w funkcjonowaniu firm rodzinnych, [w:] Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Grupa Naukowa Pro Futuro, s. 425-430.
 • Huczek, M. (2014). Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 101.
 • Janoś-Kresło, M. (2002). Usługi społeczne w procesie przemian systemowych w Polsce. Warszawa: SGH.
 • Kapuścik, E. (2015). Dylematy nadużycia zaufania interorganizacyjnego w organizacjach publicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 2015(2).
 • Krzyżanowska, M. (2000). Marketing organizacji niekomercyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • Lewicka-Strzałecka, A. (2003). Zaufanie w relacji konsument - biznes. Prakseologia, 143.
 • Lewis, D. & Weigert A. (1985). Trust as a Social Reality. Social Forces (Oxford University Press), 63(4), 967-985.
 • Mayer, R.C., Davis, J.H. & Schoorman, F.D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 20(3).
 • Mika, B. (2009). Sieć zaufania. Toruń: ECE.
 • Paliszkiewicz, J. (2013). Zaufanie w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pawłowska, E. (2015). Organizacje pozarządowe a kapitał społeczny. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 77, Kol. 1927.
 • Praszkier, J. (2007). Zaufanie jako osiowy czynnik dynamiki kapitału społecznego. Trzeci Sektor, 10 (lato).
 • Sankowska, A. (2009). Organizacja wirtualna. Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność. Warszawa: WAiP.
 • Sankowska, A. (2012). Zaufanie a transfer wiedzy, Przegląd Organizacji, nr 7, 3-6.
 • Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 • Williamson, O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. New York: Oxford University Press.
 • An NGO Training Guide for Peace Corps Volunteers, http://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/M0070_all.pdf (access: 11.11.2011).
 • Hausner, J., Lauriasz, N. & Mazur S. Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja. In: J. Hausner (ed.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, skrypt 2. Kraków: MSAP UE. http://www.e-gap.pl/PUBLIKACJE/es skrypt2.pdf (access: 22.10.2011).
 • Iwankiewicz-Rak, B. Problemy zarządzania w organizacjach pozarządowych. http://www.isp.org.pl/kompas/files/20512444270426862001201857658.pdf (access: 3.01.2012).
 • Królak-Wyszyńska K., Pomocna dłoń zaufania, http://kadry.nf.pl, (access: 10.04.2012).
 • Poleszczuk, G. Podstawy public relations organizacji społecznych. In: J. Hausner (ed.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, skrypt 2. Kraków: MSAP UE, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf (access: 2.04.2017).
 • Polacy o Trzecim sektorze. http://osektorze.ngo.pl/wiadomosc/710730.html (access: 3.01.2012).
 • Raport Edelman Trust 2017. http://www.edelman.com/trust2017/ (access: 27.04.2017).
 • Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badań, 2015 rok. file:///D:/Documents/Archiwum/Uniwersytet/Konferencja ISP/2017/Zaufanie do NGO/raport_wizerunek.pdf (access: 20.04.2017).
 • Zaufanie społeczne, luty 2016. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF (access: 25.04.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171500342

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.