PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 26 | 395--408
Tytuł artykułu

Wsparcie rozwoju MŚP a priorytety europejskiej polityki regionalnej 2014-2020

Warianty tytułu
Cohesion Policy Support for Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podwaliny gospodarki unijnej, ale napotykają trudności w dostępie do finansowania, zwłaszcza inwestycyjnego. Komisja Europejska dążąc do poprawy konkurencyjności całej Unii Europejskiej oraz jej regionów prowadzi politykę regionalną, która jest obecnie podstawową polityką inwestycyjną UE. Wsparcie dla przedsiębiorstw zawsze znajdowało się wśród działań finansowanych z funduszy strukturalnych, jednakże w obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 zostało ono uwypuklone w odrębnym celu tematycznym "Konkurencyjność MŚP" na który przyznano największe środki. Wsparcie przedsiębiorstw zostało także uwzględnione w innych celach tematycznych polityki regionalnej. Celem artykułu analiza finansowania działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP w ramach polityki regionalnej UE. Po przeanalizowaniu dokumentów unijnych oraz wtórnych danych statystycznych można stwierdzić, że możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, są duże i przy efektywnym wykorzystaniu przyczynia się do uruchomienia dodatkowych krajowych środków publicznych i prywatnych i powinny przełożyć się na podniesienie konkurencyjności zarówno samych przedsiębiorstw, jak i całej Unii Europejskiej oraz jej regionów. (abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises (SME) are the cornerstone of the EU economy, but they face difficulties in accessing financing for their activities, especially investments. The European Commission strives to improve the competitiveness of the European Union and its regions. Therefore it is pursuing cohesion policy, which is now the EU's primary investment policy. Enterprise support has always been among aims of financing by the Structural Funds, but in the period of 2014-2020 it has been highlighted under a separate thematic objective "Enhancing the competitiveness of SME" with the largest funding of all themes. Business support is also included in other thematic regional policy objectives. The purpose of this article is to analyse the financing of business activities, especially for SMEs, within the framework of the EU cohesion policy. After analysing the EU documents and statistics, it can be argued that the opportunities for business support, especially for SMEs, are large and, in effective use, contributes to the mobilization of additional national public and private resources. Therefore this type of enterprises support should contribute to improving the competitiveness European enterprises as well as of the whole European Union and its regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
395--408
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1. Bariery rozwoju MSP w Polsce [Barriers to development of SMEs in Poland], Portal Polskich Przedsiębiorców, MSP-24, http://msp-24.pl/Bariery-rozwoju-MSP-w-Polsce,41,78.html, data dostępu: 20.04.2017.
 • 2. COSME, https://ec.europa.eu/easme/en/cosme, data dostępu: 17.07.2017.
 • 3. ESIF 2014-2020 FINANCES PLANNED DETAILS.
 • 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/ funding/erdf/, data dostępu: 17.07.2017.
 • 5. HORIZON 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/, data dostępu: 17.07.2017.
 • 6. https://cohesiondata.ec.europa.eu.
 • 7. Klamut M., Cybulski L., Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów [Regional policy and its role in enhancing the competitiveness of regions], Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 8. Komisja Europejska, Polityka regionalna [Regional Policy], http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/ themes /research-innovation/
 • 9. Komisja Europejska, Komunikat Komisji EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [Communication from the Commission, EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth], COM(2010) 2020 final, Bruksela 2010.
 • 10. Komisja Europejska, Komunikat Komisji Plan Działania Na Rzecz Przedsiębiorczości Do 2020r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie [Communication from the Commission: Entrepreneurship 2020 Action Plan Reigniting the entrepreneurial spirit in Europe], COM/2012/0795 final, Bruksela 2012.
 • 11. Komisja Europejska, Polityka regionalna [Regional Policy], Seria: Zrozumieć politykę Unii Europejskiej, Bruksela 2014.
 • 12. Komisja Europejska, Szósty Raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej [Sixth report on economic, social and territorial cohesion], Bruksela 2014.
 • 13. Komisja Europejska, Annual Report on European SMEs 2015/2016. SME recovery continues. SME Performance Review, 2016.
 • 14. Komisja Europejska, Commission Staff Working Document, Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Mid-term review/revision of the multiannual financial framework 2014-2020. An EU budget focused on results, SWD(2016) 299 final, Bruksela 2016.
 • 15. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Krajowy Fundusz Kapitałowy jako uzupełnienie systemu wspierania sektora MŚP [National Capital Fund as a suplement to the SME suport system], Warszawa 2005.
 • 16. Perkowski M., Żołnierski A., Kokot J., MŚP i fundusze Unii Europejskiej. Przewodnik beneficjenta po programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020 [SME and the European Funds. Manual for operational programms in the Multinannual Framework 2014-2020], Warszawa 2015.perk.
 • 17. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich [Regional Policy of the European Union and Regions in the Member States],, Warszawa 2006.
 • 18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty], Dz. U. L 187, 2014.
 • 19. Szlachta, J., Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej [Programming of regional development in the European Union], Warszawa 1997.
 • 20. Woś B., Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce [Regional development and regional policy in the European Union and in Poland], Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171501226

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.