PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 81 W nurcie zagadnień prawa kanonicznego i wyznaniowego. Cz. 2 | 83--97
Tytuł artykułu

Procedura zawarcia małżeństwa "konkordatowego" - administracyjna czy cywilna?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Procedure of Concluding "Concordat" Marriage - Administrative or Civil?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Procedura zawarcia małżeństwa "konkordatowego" obejmuje zespół określonych czynności, których spełnienie jest konieczne dla skutecznego zaistnienia małżeństwa na płaszczyźnie prawa polskiego oraz prawa własnego Kościoła katolickiego. W jej toku można wyróżnić kilka etapów, tj. czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa, czynności związane z zawarciem małżeństwa i czynności związane z rejestracją małżeństwa. Przedmiotowa problematyka zawiera w sobie zarówno elementy administracyjnoprawne, jak i cywilnoprawne. Celem artykułu jest ustalenie, które z elementów procedury zawarcia małżeństwa "konkordatowego" mają charakter administracyjny, a które z nich wchodzą w zakres zainteresowania prawa cywilnego. Ponadto zwrócono uwagę na tryb uregulowania przepisów normujących procedurę zawarcia małżeństwa "konkordatowego" w kontekście recepcji norm prawnokanonicznych na płaszczyźnie wymienionych dziedzin prawa polskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The procedure of concluding 'concordat' marriage covers a complex of specific actions whose fulfilment is necessary for an effective occurrence of marriage in the area of the Polish law and the Catholic Church law. In its course one can distinguish a few comprising stages, i.e. actions preceding conclusion of marriage, actions associated with concluding marriage and actions connected with registration of marriage. The subject at issue contains both administrative law and civil law elements. The goal of the article is to determine which elements from the procedure of concluding 'concordat' marriage have the administrative character and which of them fall within the scope of the civil law interest. Moreover, attention has been paid to a mode of regulating rules which standardize the procedure of concluding 'concordat' marriage in the context of reception of legal and canonical norms in the area of the mentioned fields of the Polish law.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Bibliografia
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 194).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 1751).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1986, Nr 36, poz. 180 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 1741 ze zm.).
 • Boć, Jan. 2005. "Podmioty prywatne wykonujące funkcje administracji publicznej". W Prawo administracyjne. Red. Jan Boć. Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Ltd.
 • Czajkowska, Alicja, Iwona Basior, Danuta Sorbian. 2015. Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.
 • Góralski, Wojciech. 2005. "Czynność i rola duchownego przy zawieraniu małżeństwa »konkordatowego«". W Prawo rodzinne w Polsce i w Europie. Zagadnienia wybrane. Red. Piotr Kasprzyk. 105-133. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2007. "Funkcje publiczne duchownego przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego". W Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006). Red. Artur Mezglewski. 341-350. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Góralski, Wojciech. 2009. "Konstrukcja prawna małżeństwa zawieranego w trybie art. 1 § 2 KRO". W Prawo rodzinne w dobie przemian. Red. Piotr Kasprzyk, Piotr Wiśniewski. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Ignatowicz, Jerzy, Mirosław Nazar. 2005. Prawo rodzinne. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 • Borkowski, Janusz (red.). 1989. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Majer, Piotr. 2009. Zawarcie małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.
 • Majer, Piotr. 2014. "Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego". W Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. Red. Piotr Ryguła. 47-60. Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Mezglewski, Artur. 2014. "Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego". W Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. Red. Piotr Ryguła. 101-113. Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 • Nazar, Mirosław. 1996. "Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską". Kwartalnik Prawa Prywatnego 3: 447-510.
 • Osuchowska, Marta. 2010. "Świadek kwalifikowany - duchowny obecny przy zawieraniu małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi w świetle przepisów wewnętrznych Kościołów i związków wyznaniowych oraz przepisów prawa polskiego". W Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętniki VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010. Red. Krzysztof Krasowski, Małgorzata Materniak-Pawłowska, Maksymilian Stanulewicz. 125-135. Poznań: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi.
 • Rakoczy, Bartosz. 2014. "Proboszcz jako funkcjonariusz publiczny według prawa polskiego". W Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu. Red. Wacław Uruszczak, Katarzyna Krzysztofek, Maciej Mikuła. 159-170. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Smyczyński, Tadeusz. 2005. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C.H. Beck
 • Sokołowski, Tomasz. 2005. Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Poznań: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi.
 • Strzebińczyk, Jerzy. 2003. Prawo rodzinne. Kraków: Zakamycze.
 • Szadok-Bratuń, Aleksandra. 2013. Procedura zawierania małżeństwa "konkordatowego" w kontekście polskiego prawa administracyjnego. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 • Tunia, Anna. 2005. "Czynności kierownika USC podejmowane przed zawarciem małżeństwa w formie wyznaniowej". Studia z Prawa Wyznaniowego 8: 229-258.
 • Tunia, Anna. 2008a. "Rejestracja małżeństwa cywilnego zawartego w formie wyznaniowej". W Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi. Red. Tadeusz Płoski, Justyna Krzywkowska. 356-370. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Tunia, Anna. 2008b. "Wykonywanie funkcji publicznych przez duchownego w procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie wyznaniowej". Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2: 33-40.
 • Tunia, Anna. 2015. Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Wójcik, Andrzej. 2010. "W poszukiwaniu istoty małżeństwa. Przykładowe problemy związane z jej odnalezieniem w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego". Przegląd Prawa Wyznaniowego 2: 111-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171504557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.